<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Statsbudsjettet 2018 - hva venter vi på?

577A7493_banner.jpg

Torsdag 12. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet. For å gjøre ventetiden litt kortere har vi spekulert i hva som kan forventes. Noen tips er sikrere enn andre.

Rentebegrensningsreglene

Før sommeren sendte Finansdepartementet forslag om endringer i de norske rentebegrensningsregelene på høring. Forslaget innebærer at reglene utvides til også å omfatte ekstern gjeld for selskaper som inngår i konsern. Dersom netto rentekostnader overstiger 25% av skattemessig EBITDA, skal både interne og eksterne rentekostnader avskjæres. Høringsfristen gikk ut 3. august og vi er rimelig sikre på at lovforslaget kommer nå og med virkningstidspunkt fra 1. januar 2018, selv om mange høringsinstanser har tatt til orde for å utsette ikrafttredelse til 1. Januar 2019. I hvilken grad høringsinstansenes merknader påvirker det opprinnelige forslaget blir spennende å se. Vi har tro på at det kan komme endringer i unntaksreglene, slik at også konsern som avlegger konsernregnskap etter US GAAP kan benytte seg av unntakene. Vi skrev om forslaget her.

Naturalytelser

I vinter ble forslag om endringer i reglene for beskatning av naturalytelser sendt på høring, nærmere bestemt reglene for gaver i arbeidsforhold, personalrabatter, fri avis, overtidsmat, flybonuspoeng og andre tredjepartsytelser. Særlig når det gjelder tredjepartsytelser og personalrabatter har det fra flere hold kommet kritikk av forslaget. Kritikken har i hovedsak gått på at forslagene vil føre til mer administrasjon og vanskeliggjøre praktisk gjennomføring. Vi var i likhet med flere andre høringinstanser også skeptiske til en del av forslagene.

Om Regjeringen nå er klare for å vedta endringer vet vi ikke, men det er ikke usannsynlig at det kommer noe i forbindelse med budsjettforslaget. Det kan bety at mange selskaper må endre både interne regler, rutiner og administrasjon før nyttår.

Opsjoner i små, nyetablerte selskaper

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai ble det skissert å endre beskatningstidspunktet for opsjoner i små, nyetablerte selskaper til tidspunktet for realisasjon av aksjen. En slik endring vil innebærer utsatt arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver og utsatt beskatning for den ansatte. Konkrete forslag til regelendringer ble varslet i forbindelse med budsjettet for 2018. Se nærmere beskrivelse av forslaget  om endret beskatningstidspunkt for opsjoner i små, nyetablerte selskaper her. 

Aksjesparekonto

En ordning med sparing på aksjesparekonto ble innført fra 1. september. Ut året gjelder det en overgangsordning som innebærer at man skattefritt kan flytte kvalifiserende objekter man i dag eier personlig over på en slik konto. Regjeringen har varslet at denne overgangsordningen vil bli foreslått utvidet til også å gjelde i 2018.

Differensiert arbeidsgiveravgift

ESA har godkjent ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, og Finansdepartementet har varslet at ordningen som har vært suspendert siden 2016 nå gjeninnføres.

Formuesskatt

Formuesskatt er alltid et “hett tema” og ved vedtakelsen av statsbudsjettet for 2017, ble det vedtatt en verdsettelsesrabatt for aksjer på 10 % for inntektsåret 2017 og 20 % for inntektsåret 2018 ved fastsettelsen av formuesskattegrunnlaget. Hvorvidt det kommer ytterligere forslag til endringer av formuesskatten fra den sittende regjeringen er uvisst, men det kan jo tenkes at de har sett nærmere på lettelser for såkalt “arbeidende kapital”.

SkatteFUNN-ordningen

Stortinget har bedt Regjeringen om å gjennomgå SkatteFUNN-ordningen. “Evalueringen skal vurdere en endring av dagens praktisering av regelverket, en fjerning av kravet til statlig styrerepresentant, en ny ordning tilpasset EØS-regelverk eller om kravet til statlig styrerepresentant kan oppfylles enklere.” (Hentet fra forliksavtalen knyttet til revidert nasjonalbudsjett våren 2017.)

Lovfestet gjennomskjæringsbestemmelse?

En "outsider" som kan komme susende fra sidelinjen er oppfølgingen av Zimmer-utvalgets forslag til lovfestet gjennomskjæringsbestemmelse. Utvalget la frem sitt forslag våren 2016, men etter at høringsfristen utløp i juni 2016 har det vært stille.Vi omtalte forslaget til lovfestet gjennomskjæringsbestemmelse i vår artikkel her.

Endring av konsernbidragsreglene?

En annen joker som kan komme er forslag til endringer av konsernbidragsreglene. Staten har hatt flere prosesser på gang, inkludert saker for EFTA-domstolen

Oppfølging av delingsøkonomiutvalget

Et tema Regjeringen burde følge opp er manglende samsvar mellom kart og terreng i regelverket knyttet til den såkalte “delingsøkonomien”. Her er det “ikke lett å gjøre rett”.

Finansskatten

I budsjettforliket for 2017 ble finansskatten innført. En samlet finanskomite ga samtidig uttrykk for at finansskatten på overskudd burde økes på bekostning av finansskatt på lønn og ba Finansdepartementet gjøre en ny vurdering på grunnlag av Hjelmengutvalgets konklusjoner. Hjelmengutvalgets rapport skal først ferdigstilles 1. januar 2018. Etter at den norske finansskatten ble innført har Sverige forkastet et forslag om en tilsvarende finansskatt på lønn og vurderer nå en bankskatt (evt. transaksjonsavgift), samtidig arbeides det også med et forslag til en transaksjonsavgift på finansielle tjenester i EU. Vi forventer derfor ikke at det vil bli innført noen større omlegging av finansskatten før tidligst i 2019.

I revidert budsjett ble det varslet at Finansdepartementet ajobber med regelendringer for å hindre tilpasninger som førte til at det ikke ble noen mva kostnad eller finansskatt i tilfeller der ansatte legges i et konsernselskap, og så leies ut til finansselskapet uten mva på grunn av fellesregistrering. Vi forventer at departementet vil presentere et forslag til å ilegge finansskatt i disse tilfellene.

Import-mva

Import av varer under kr 350 er fritatt for import mva. Det har vært mye debatt om store handelslekkasjer på bakgrunn av dette fritaket. I valgkampen var grensen for import mva diskutert og flere av opposisjonspartiene lovet å senke denne grensen. Det blir spennende å se om regjeringen ønsker å dempe handelslekkasjen eller fastholde dagens grense.

Plastposeavgiften gjør comeback?

Et nytt EU direktiv pålegger Norge å redusere forbruket av plastposer. DN har intervjuet Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Han forklarer at bransjen har blitt enige om å ilegge en plastposeavgift på 50 øre per plastpose. Ifølge beregninger vil det årlig gi inntekter på NOK 400m som skal gå inn i et eget miljøfond. Slik vi forstår det vil dette være handelens egen ordning og ikke bli en del av statsbudsjettet.

Plastposeavgiften var foreslått som en del av budsjettet for 2015, men ble vraket.

Mva-fritak for elektroniske nyhetstjenester

Regjeringen har fra 1. April 2016 utvidet fritaket for formidling av nyheter til å gjelde uavhengig av plattform. Dvs, at digitale plattformer ble likestilt med papirutgaver. Fritaket har imidlertid en rekke avgrensinger. Mediemangfoldutvalgets rapport som kom i vår foreslår å utvide disse avgrensningene. Som vi tidligere har blogget om er det gode grunner til utvidelse av fritaket. I revidert budsjett ble det vist til at Mediemangfoldsutvalgets rapport var på høring og at regjeringen ville komme tilbake til dette punktet i høstens budsjett. Vi forventer derfor at dette fritaket vil bli behandlet i budsjettet.

Andre mulige endringer

 • Justeringer av rederiskattereglene (mulige innstramminger mht bruk av finansunderskudd etter uttreden).
 • Vannkraftbeskatning
  • Regler om innsyns- og klagerett for kommuner i skattesaker om kraftanlegg (eiendomsskatt)
  • Materielle endringer i eiendomsbeskatningen av vannkraftverk - avgrensningen av hvilke driftsmidler som omfattes
 • Skattemessig innbetalt kapital
 • Kildeskatt på renter og royalty
 • Hjemmehørendebegrepet

Hvilke endringer tror du kommer på skatte- og avgiftsområdet? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor og så gjør vi opp status når fasiten kommer på torsdag!

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer!

Statsbudsjettet legges frem torsdag 12. oktober kl 10.00. Du kan holde deg oppdatert ved å

 • følge vår livestream kl 12.00 hvor vi gir deg umiddelbare analyser og kommentarer
 • registrere deg som fast følger av Norges Skatteblogg og få umiddelbart beskjed når vi legger ut nye artikler
 • delta på vårt frokostseminar fredag 13. Oktober kl 08.30

Interesseområder: Lønn og personskatt, Næringsbeskatning, mva

Dele artikkelen:

Trine Agathe Lorentzen

Trine Agathe Lorentzen

Jeg heter Trine Agathe Lorentzen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med skattespørsmål for næringslivet og har mer enn 16 års erfaring innenfor skatterett, selskapsrett og skatteforvaltning. Før jeg startet i PwC i 2005 jobbet jeg i Skatteetaten.

Skattereglene er i stadig endring og er en viktig rammebetingelse for virksomheter i Norge. Jeg er redaktør for Norges skatteblogg og ønsker å dele nyheter, analyser og refleksjoner med deg. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller innspill til noe du ser eller leser her på Norges Skatteblogg håper jeg å høre fra deg.

God fornøyelse!

My name is Trine Agathe Lorentzen and I work as a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I work with corporate tax issues and have more then 16 years of experience with tax law, company law and tax assessment law.

The tax rules are constantly changing and are an important framework condition for businesses in Norway. I look forward to sharing news, analyses and reflections with you. If you have any comments, questions or input to something you see or read here on Norway’s Tax blog I hope to hear from you.

Enjoy!


trine.agathe.lorentzen@pwc.com
Du finner meg på:

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.


therese.karoline.larsen@pwc.com
Du finner meg på:

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon.Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.


marit.barth@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter