<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Fem læringspunkter fra Digitaliseringskonferansen

Av Renate Enemark Bergersen, 19. juni 2017

 

Årets Digitaliseringskonferanse hadde digital transformasjon som tema. Har offentlige virksomheter det som skal til for å omstille og innovere?

For de av oss som brenner for utvikling av offentlig sektor er Difis digitaliseringskonferanse noe man ikke kan gå glipp av. I år gikk den av stabelen den 8. og 9. juni, og samlet over 1300 deltakere.

Difis direktør Steffen Sutorius åpnet med å stille spørsmålet: Hva skal vi gjøre for å sette fart på digitaliseringen? For at forvaltningen må digitaliseres er det ingen tvil om. Finansbyråd i Oslo kommune Robert Steen påpekte at i fremtiden vil det offentlige ikke lenger bare konkurrere med seg selv, men med store – og gjerne internasjonale - selskaper. Den dagen innbyggerne ikke lenger oppfatter offentlig sektor som relevant svekkes grunnlaget for den norske modellen og velferdssamfunnet.

Etter en konferanse med mange innlegg og et spenn på temaene fra forvaltningspolitikk i stort til konkrete eksempler på digitaliseringshistorier har vi forsøkt å oppsummere de viktigste budskapene:

1. La brukernes behov være drivkraften

For å utnytte mulighetene teknologien gir må forvaltningen tenke på hva brukerne trenger før tjenestene utvikles. Vi må ikke bare ut av boksen, men kanskje også fjerne hele boksen som et referansepunkt. Flere prosjekter viste til erfaringer med bruk av tjenestedesign, der man gir brukerne – og ikke forvaltningen – definisjonsmakten. Målet er å gå fra brukerorientert til brukerdreven tjenesteutvikling. Erfaringene som ble omtalt viser at dette ikke bare gir bedre, men også mer effektive tjenester.  

2. Se ut over egen virksomhet og sektor

Brukerorientering ble fremhevet som særlig aktuelt for digitalisering av tjenester på tvers av sektorer, der det tas utgangspunkt i livshendelser og hele tjenestekjeder. Dette stiller åpenbart krav til samordning. Som statsråd Sanner sa: Det er slutt på å sitte på hver sin tue og gjøre som man vil. Difi-direktøren understreket at det er behov for en nasjonal plattform for deling av data, en sterkere nasjonal styringsmodell og at tverrgående digitaliseringstiltak må identifiseres og gjennomføres. Intern prestisje må legges vekt til fordel for felles måloppnåelse, og politikken og regelverksutviklingen må henge med.

3. Skap rom for å prøve og feile

En rekke innledere, blant annet politiets IKT-direktør Cato Rindal, fremhevet at det er helt nødvendig med en dreining fra stort og tung til lett og smidig. Både fordi den teknologiske utviklingen går så raskt at verden kan ha endret seg innen man er ferdig med å planlegge, men også fordi det er en forutsetning for å realisere innovasjonspotensialet som ligger i digital tjenesteutvikling. Når man skal utvikle noe helt nytt må man prøve, feile og justere i iterative prosesser, der man lærer underveis. Det må bygges tverrfaglige team som har innsikten til å utvikle hypoteser og fullmakter til å teste dem ut. Forvaltningen må utvikle en kultur som gir rom for prøving og feiling, og der skillet mellom drift og utvikling gradvis viskes ut.

4. Sørg for å hente ut gevinstene

Det er en kjensgjerning at offentlig sektor må effektiviseres, og det må frigjøres ressurser fra administrative oppgaver til tjenesteyting. Det ble pekt på at det i dag er store gap mellom forventede og realiserte gevinster. Selv om alle virket til å være enige om behovet var det få som pekte på konkrete løsninger. Innlederen fra OECD kunne fortelle at Norge ikke er alene: også internasjonalt er det en utfordring å realisere gevinster fra digitaliseringsprosjekter. Det er med andre ord behov for kunnskapsutvikling og -deling knyttet til gevinstrealisering – som åpenbart må sees i sammenheng med omstilling og endringsledelse.

5. Vektlegg transformasjon mer enn digitalisering

Det begynner å bli mange gode eksempler på at digitaliseringen griper inn i selve måten virksomhetene løser samfunnsoppdraget på. Innlederne fra blant annet NAV og politiet fremhevet hvordan digitalisering griper inn i kjernen av etatenes oppgaveløsning. Men det typiske er nok heller at man har fokusert på å digitalisere eksisterende prosesser fremfor å utfordre måten det jobbes på. Det tar tid å bygge digital endringsevne, og transformasjon krever helhetsperspektiv. Som direktøren for nasjonalbiblioteket påpekte: man er ikke i mål før det man tenker digitalt i alle prosesser. I dag er det ikke teknologien men organisasjonen som er et hinder for digitalisering. Digital transformasjon fordrer kulturbygging.

Til neste års digitaliseringskonferanse: få på plass en radikal suksesshistorie

Vi har en utfordring til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi: få på plass en ordentlig suksesshistorie som viser at det er mulig! Sett sammen en tverrsektoriell og tverrfaglig arbeidsgruppe med utvidede fullmakter som skal transformere det offentlige tjenestetilbudet knyttet til en valgt livshendelse for innbyggerne. Utfordre dem til å tenke samskaping, både med brukerne - det være seg innbyggere eller næringsliv - og med ressurspersoner både i og utenfor forvaltningen. Ikke forvent detaljerte prosjektplaner, og la gruppen selv sette diagnosen. Tillat prøving og feiling, men følg tett opp underveis og forvent hyppige leveranser. Sørg for dedikert samstyring gjennom dedikert topplederforankring på både politisk og administrativt nivå, og ikke la finansiering og budsjettforhandlinger være en begrensing så lenge gevinstene kan dokumenteres.

Vi gleder oss til neste års digitaliseringskonferanse.

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen:

Renate Enemark Bergersen

Renate Enemark Bergersen
Jeg heter Renate Enemark Bergersen og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har 14 års erfaring med strategi- og virksomhetsutvikling, både som konsulent og fast ansatt. Jeg brenner for å brukerorientere og forbedre offentlig sektor til det beste for innbyggere og samfunn. og jobber med alt fra omfattende endringsprogrammer på sektornivå til brukerorientering av kommunale tjenester. Jeg har bistått store virksomheter som NAV og politiet med å utarbeide kanal- og digitaliseringsstrategier, og har de siste par årene jobbet med flere tjenestedesignprosjekter.
renate.enemark.bergersen@pwc.com

Marte Andresen

Jeg heter Marte Andresen og er konsulent i PwC Consulting. Gjennom mitt arbeid i PwC dyrker jeg mitt engasjement for å forbedre offentlig sektor. Hver dag bistår vi offentlige kunder i omfattende omstilling og tverrsektorielle innovasjonssatsninger ved å etterstrebe å forstå brukernes behov og hvordan linje og prosjekt kan understøtte realisering av gevinster. Ved å utarbeide formålsrettede analyser har jeg bistått reformer i å skape gode beslutningsgrunnlag og tilrettelegge for uttak av forventede gevinster. For tiden er krysningspunktet mellom offentlig forvaltning og disruptiv teknologisk og samfunnsmessig utvikling et tema som både utfordrer og fascinerer meg spesielt.
marte.andresen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere