<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mot en felles visjon om én journal

‹ Tilbake til artikler

lene-wide.jpg

Regjeringen ga i går sin tilslutning til at hver innbygger skal ha én journal. Hvordan får man 17.000 virksomheter til å gå i takt for å realisere visjonen?

Helse – og omsorgssektoren er en av de mest kunnskaps-, teknologi-, og informasjonsintensive sektorene vi har. Den er stor og kompleks med over 300.000 ansatte fordelt på omkring 17.000 virksomheter. Det er blant annet statlige sykehus, kommunale sykehjem, selvstendig næringsdrivende fastleger, samt private aktører.

Alle virksomhetene må endre sine IT-løsninger for å realisere visjonen. Fastlegen din skal vite hvordan det gikk med deg på sykehuset. Dersom du må overføres til nytt sykehus skal informasjonen følge deg. Dersom du må på rehabilitering skal du slippe å fortelle alt på nytt. Pasienten skal være i sentrum og gis mulighet til å ta aktive valg rundt egen helse. Det skal være pasientens helsetjeneste.

Hvordan får man så 17.000 virksomheter, som er statlig, kommunalt og privat styrt, til å trekke i felles retning for å realisere denne? Nasjonal porteføljestyring er en del av svaret. E-helseprosjekter av nasjonal betydning skal prioriteres og følges opp på nasjonalt nivå.

Direktoratet for e-helse, med direktør Christine Bergland i spissen, har vært pådriver for å etablere nasjonal porteføljestyring av e-helseprosjekter. Hun har gradvis bygget tillit til å styre sammen med aktørene i sektoren. Nasjonale fora har blitt etablert med representanter fra stat og kommune, og sammen prioriterer man hvilke e-helseprosjekter som er viktigst å gjennomføre på nasjonalt nivå. Man følger også opp prosjektene med jevnlig statusrapportering. Samfinansiering mellom aktørene er etablert – dog med relativt begrensede rammer foreløpig. Tenk stort – start smått.

Etter hvert som tilliten øker har man lagt mer tyngde i foraenes mandater og i 2016 ble Nasjonalt e-helsestyre etablert med representasjon fra toppledernivå i sektoren og fra pasient- og brukergrupper. Nasjonalt e-helsestyre vedtar nasjonal e-helsestrategi og stiller seg bak årlig prioritering av den nasjonale e-helseporteføljen. På sikt kan man se for seg at e-helsestyret disponerer en vesentlig andel av investeringsmidlene som fordeles til nasjonale e-helseprosjekter. Først tillit – så virkemidler.

Nasjonal porteføljestyring av e-helse er positivt omtalt i stortingsmeldingen Digital agenda, og etter min mening er helse- og omsorgssektoren langt fremme når det gjelder porteføljestyring i offentlig sektor. Det er imponerende ettersom helse- og omsorgssektoren er svært kompleks med parallelle styringslinjer i stat og kommune. På en unik måte har man lykkes med å etablere fora som går på tvers av styringslinjene. Ja, det er kompenserende fora som er avhengige av konsensus blant sine medlemmer, men likevel.

Andre offentlige sektorer bør hente inspirasjon fra helsesektoren. Det tar tid å bygge tillit til å ta felles prioriteringer og å stille seg bak en felles visjon. Tiden vil vise hvor sterk tilliten er når de tøffe valgene skal tas. Det er en spennende tid for e-helse.

Tenk stort – start smått. Først tillit – så virkemidler.

Mer informasjon om de nasjonale foraene finner du på ehelse.no.

Lene Skjervheim

Lene Skjervheim

Jeg heter Lene Skjervheim og er konsulent i PwC Consulting. Jeg har bred erfaring fra teknologitunge miljøer i både privat og offentlig sektor, og er brennende opptatt av mulighetene som digitalisering gir for brukeren og for virksomheten. Sektorene jeg kjenner best er telekommunikasjon og helse, som begge er samfunnskritiske sektorer med stort potensiale ved bruk av teknologi. De siste årene har jeg fokusert på porteføljestyring, og har blant annet bidratt i etablering og videreutvikling av porteføljestyring av nasjonale e-helsetiltak i offentlig sektor. Jeg gleder meg til å dele erfaringer fra mitt arbeid på denne bloggen. Vi skrives!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

  Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et arbeidsmarked i utvikling

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The ...

Les artikkelen