<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet - prosjektfinansieringsselskaper omfattes av AIF-loven

Fallende egenkapitalavkastning og Pris/Bok samt økte tapsavsetningsprosenter preger regnskapene til forbrukslånsbankene for perioden 1.1.2018 til Q1 2019.

Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker – 2018

Hvor tett er for tett?

Seminar IFRS for unoterte banker

Nye regler for lånebasert folkefinansiering ("crowdlending")

Seminar: Konkurranserett og innovasjon – et minefelt?

Bærekraft i finansbransjen - regelverk under arbeid i EU

Vil du bli betalingsfullmektig eller opplysningsfullmektig?

Fortrinnsrettemisjon - hvordan sette tegningskursen?

LIBOR opphører som referanserenter. Hva skjer med kontrakter som bygger på LIBOR?

Fagseminar > Styring og kontroll i norske banker

PSD2 i Norge fra 1. april 2019

Mesaninfinansiering - en eksotisk men spennende kapitalkilde

Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker - 3. kvartal 2018

Forslag om nye regler for systemviktige banker

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Foredrag - Nye skatteregler for forsikring

Hvordan kan kontrollerende aksjonær gjøre en exit uten å selge seg ut av selskapet?

Før og etter IFRS 9 - en analyse av norske banker.

Blandede følelser rundt ny forbrukslånsforskrift

Midlertidig forskrift til gjennomføring av PSD 2 i Norge

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Gjennomføring av resterende deler av EUs kapitalkravsregelverk i Norge

Viktige funn fra bank- og kapitalmarkeder

IDD - forslag om gjennomføring på høring

Tetter hull i finansskatten

Fradragsrett for forvaltningshonorar i Private Equity

Seminar > Styring og kontroll i norske banker

Hvor stor risiko kan et børsnotert selskap egentlig ta?

Ny hvitvaskingslov er på trappene!

Velkommen til temamøte i NFØ om forslag til nye regler for beskatning av forsikringsselskaper

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Investering i kryptovaluta kan bli dyrere enn du tror

GDPR - trer i kraft i mai 2018

IFRS 9 – Overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål er vedtatt ogtrådt i kraft

Verdien i blockchain er tydelig, men en realisering avhenger av felles innsats

Kineserne kommer... eller?

Basel IV er nå ferdigstilt. Her er våre tanker om effekter på norske banker

MiFID II innføres i Norge med 27 dagers varsel !

PSD2 trer i kraft 13. januar

MiFID II kommer til Norge - er vi klar?

IFRS 9 og overgangsregler for nye krav til tapsavsetninger

PwC Nordic FS Tax & VAT Event 2017

Statsbudsjettet 2018 - Livsforsikring og pensjonskasser

Statsbudsjettet 2018 - Skadeforsikring

Innføring av boliglånsdirektivet i Norge

Aksjesparekonto og overgangsregel - hva lønner seg?

Finanstilsynets funn fra tematilsyn innen operasjonell risiko er nå tilgjengelig

Finansbransjens forvandling

Hvor fort kan man egentlig få et selskap børsnotert?

Vedtakelsesprosessen i EU og EØS - svært ulike

Finanstilsynets nye retningslinjer for forbruksfinansiering

Kravet om kvartalsrapportering bortfaller – likevel godt IR-arbeide å rapportere Q 1 og Q 3?

Forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Verdipapirlovutvalgets forslag til gjennomføring av MiFID II og MiFIR i Norge

Svenske myndigheter forkaster finansskatten!

Finansskatten og holdingselskaper – behov for avklaring

Finansiell restrukturering av større selskaper

Norwegian investor tax reporting for funds - A significant change as from January 2017

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Finansskatten gir økte kostnader på bonuser som er opptjent i 2016

Er skattemessig behandling av avkastning fra risikoutjevningsfondet nå endret?

Enighet om finansskatten (i denne omgang)

Snart tid for årsapporten 2016

Fortsatt uklart om finansskattens utforming

Merverdiavgift på forvaltning av fond – nye retningslinjer

EU-kommisjonen foreslår endringer i kapitaldeknings- og likviditetsregler

Bankene forventer økte nedskrivninger og mer volatile resultater som følge av IFRS 9

Nye regler for krisehåndtering og innskuddsgaranti

Nye krav til definisjon av misligholdte engasjementer

Finansskatten – usikkerhet og tilpasningsmuligheter

Finansregulatorisk regelverk for kapitalinnhenting gjennom “crowdfunding”/“folkefinansiering”

Høringsforslag om nye skatteregler for kapitalforsikring/fondskonto

Statsbudsjettet 2017: Ny finansskatt - er aktørene klare for dette?

Anerkjennelse av andre lands motsykliske buffersats reduserer kapitalkravet for norske banker med låneengasjementer i utlandet f.o.m. 1. oktober

Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfond

Er din eiendomsmeglingsvirksomhet i stand til etterlevelse av regelverket til antihvitvaskingsarbeid?

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Endringer i Leverage Ratio i tredje kvartal

Fintech – hot or not?

Utvikling i banknæringen – evolusjon eller revolusjon?

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

Børsens forslag til ny regnskapsrapportering

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

Reduksjon i kapitalkrav for banker med eierandeler i forsikringsselskap

Blockchain - fra pizza til en økonomisk revolusjon?

Mange selskaper - og lånevilkår - settes på en hard prøve

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet for registrerte AIF-forvaltere

Kvartalsvis rapportering faller bort – eller gjør den egentlig det?

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Kapitalforsikring – ingen endring i Skatteforliket og revidert budsjett

Europeiske langsiktige investeringsfond

Mindre justering i skattereglene for verdipapirfond

Svenske fond har rett til bostedsbekreftelse

Uendret skattefradrag for skadeforsikring etter § 8-5 for 2016

Lønnssumsavgift for finanssektoren?

FinTech - Vinn eller forsvinn

MiFID II – tydeliggjøring av regler rundt godtgjørelser

Solvens II - på tide å trekke et lettelsens sukk?

Innføring av krav til uvektet kapitalandel

Utkontraktering av compliancefunksjonen i verdipapirforetak

Kapitalforsikring - skattesmutthull som bør tettes?

Høyesterettsdom om dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Er du rustet for IFRS 9?

Nye regler om lån til ansatte og styremedlemmer i finansforetak fra nyttår

Kan dokumentavgift unngås ved skattefrie transaksjoner?

FS Arena Bergen - Nytt møtested for finansnæringen

Gjennomføring av MiFID II er utsatt ­- er du lur jobber du mens andre sover

Nye regnskapsregler for leasing kan få stor betydning for banker og finansieringsforetak

Ny finansforetakslov er virkelighet

Bankregelverk i stadig endring

Verdipapirfond – Nye skatteregler fra 2016

FATCA og CRS - dette må du vite om de nye rapporteringskravene

Følg bloggen