<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Snart tid for årsapporten 2016

‹ Tilbake til artikler

Stian-Pedersen1.jpgDet er snart tid for å gjøre opp status for året som er gått. I arbeidet med årsrapporten vil det være nyttig å ha fokus på områder som tilsynsmyndighetene legger vekt på når de foretar regnskapskontroll av noterte foretak.

Det europeiske verdipapir- og markedstilsynet (ESMA) har nylig offentliggjort hvilke områder av årsrapporten de (og nasjonale tilsynsmyndigheter) vil ha fokus på i 2016:
 
1. Presentasjon av finansiell informasjon
Et av fokusområdene til ESMA vil være hvordan finansiell informasjon og nøkkeltall presenteres i årsregnskapet:
  • All informasjon i årsregnskapet, også informasjon som ikke følger direkte av IFRS, må være i samsvar med de generelle prinsippene i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap.
  • Regnskapslinjer, overskrifter og summeringslinjer bør gi mening og være forståelig for brukerne av regnskapet.
  • Segmentinformasjon i årsregnskapet bør være konsistent med annen markedskommunikasjon som for eksempel investorpresentasjoner, pressemeldinger o.l.
  • ESMA minner om at utvidet resultatoppstilling (OCI) skal skille mellom poster som senere vil resirkuleres over resultatet og poster som ikke vil bli resirkulert. Videre kan det være et behov for å gi mer informasjon om enkeltelementer av OCI som er vesentlig.
  • Beregning av resultat per aksje skal følge IAS 33 og det skal gis noteinformasjon om beregningen
  • Alternative resultatmål bør følge anbefalingen i ESMA guidelines on Alternative performance measures
2. Skillet mellom gjeld og egenkapitalinstrumenter
Skillet mellom gjeld og egenkapital er ikke alltid åpenbart og kan kreve stor grad av skjønnsutøvelse.
 
Det generelle prinsippet for å skille gjeld fra egenkapital utstedt av en enhet er om foretaket har en ubetinget rett til å unngå levering av kontanter eller en annen finansiell eiendel for å gjøre opp kontraktsforpliktelse. 
 
ESMA anbefaler noteopplysninger knyttet til prinsipper og skjønn utøvet for å klassifisere finansielle instrumenter som gjeld og egenkapital.
 
3. Informasjon om forventede effekter av nye regnskapsstandarder
ESMA forventer at foretakene gir informasjon om forventede effekter av nye regnskapsstandarder der effektene forventes å være betydelig.
 
De sentrale nye standardene som trer i kraft de nærmeste årene er er IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16. Det forventes informasjon om status for implementeringsarbeidet og kvantitativ informasjon om forventede effekter der dette er tilgjengelig og pålitelig.
Stian Pedersen

Stian Pedersen

Jeg heter Stian Pedersen og har jobbet i PwC siden 2009. I PwC jobber jeg med revisjon og transaksjonsrådgivning, med et fokus mot finansforetak (bank, verdipapirforetak, finansiering og forsikring). Mine faglige interesseområder er knyttet til finansiell rapportering, kapitalforvaltning, verdsettelse og internkontroll innenfor disse områdene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen