<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bankene reduserte utbytte med 32,8%

‹ Tilbake til artikler

Med bakgrunn i spredningen av Covid-19 og den påfølgende usikkerheten knyttet til de økonomiske utsiktene fremover, forventet Finanstilsynet i brev av 16. mars 2020 at styrene i blant annet bankene foretok en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for 2019.

Videre foreslo Finanstilsynet den 25. mars 2020 en forskrift overfor Finansdepartmentet om at overskudd for 2019 i banker og forsikringsforetak inntil videre holdes tilbake. Denne ble ikke vedtatt av Finansdepartmentet. I svarbrev av 25. mars 2020 fra Finansdepartmentet uttrykkes det imidlertid en forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

«Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet», sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

 

Videre publiserte den europeiske sentralbanken (ECB) den 27. mars 2020 en anbefaling (ECB/2020/19) om at banker ikke utbetaler utbytte eller foretar tilbakekjøp av aksjer før tidligst 1. oktober 2020. I pressemelding av 28.juli 2020 har ECB forlenget anbefalingen til 1. januar 2021. Videre har det europeiske systemrisikorådet (ESRB) i en anbefaling datert 27. mai 2020 bedt banker etc. om å avstå fra å dele ut overskuddsmidler minst frem til 1. januar 2021. Finansdepartementet har i sin meddelelse til ESRB vist til sin pressemelding av 25. mars 2020, der departementet uttrykker en klar forventning om at norske banker og forsikringsselskap venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

Vi har undersøkt i hvilken grad bankene har endret utbytte i forhold til opprinnelig forslag fra styret. Vårt utvalg er avgrenset til banker som har utstedt aksjer eller egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs eller Merkur Market. Bakgrunnen for denne avgrensningen er at disse bankene har krav om å offentliggjøre via børsmelding informasjon om kansellert eller endret utbytte. Undersøkelsen har følgelig tatt utgangspunkt i NewsWeb (Oslo Børs). I tillegg har vi inkludert forbrukslånsbankene. Utvalget består av 45 banker og følger av vedlegg.

Av de 37 sparebankene og øvrige banker hadde 9 av bankene allerede vedtatt årsregnskapet, 4 av bankene har gitt styret fullmakt til å foreta utdeling av utbytte på et senere tidspunkt og 1 av bankene har utsatt behandlingen av utbytte.

Vedrørende Forbukslånsbankene (8 stk.) var det kun i Norwegian Finans Holding ASA det ble foreslått utbytte (kr 3,18 per aksje). Det følger av en børsmelding av 5.mars 2020 at banken har mottatt et brev fra Finanstilsynet (FT) hvor FT vurderer å forby banken å dele ut utbytte basert på utviklingen i misligholdte utlån og tapsavsetningene knyttet til disse. Det fremgår av børsmelding av 25.mars 2020 at styret foreslår overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019.  

Figuren under viser endringen i utbytte for de gjenværende 23 bankene i utvalget.

Gjennomsnittlig reduksjon i utbytte utgjør 32,8%. Det følger videre av figuren at 3 av bankene har vedtatt å ikke dele ut utbytte, mens det altså er kun en av bankene som har opprettholdt styrets opprinnelige forslag. Uavhengig av vedtatt utbytte kan bankene vedta tilleggsutbytte basert på årsregnskapet for 2019 i ekstraordinær generalforsamling.

Vedlegg – Oversikt over banker i undersøkelsen

Ola Anfinsen

Ola Anfinsen

Jeg heter Ola Anfinsen og har jobbet i PwC siden 1992. Jeg har også erfaring fra PwC sitt London kontor.

Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesser er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom, regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll samt IFRS.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen