<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bankregelverk i stadig endring

‹ Tilbake til artikler

Magnus-Robberstad1.jpg
Bankene har siden finanskrisen måttet tilpasse seg en rekke nye regulatoriske krav som LCR, NSFR og Leverage Ratio.
Er dette bare begynnelsen?

 

Med de mange endringene vi har setttil nå, skulle man kanskje tro at endringstakten ville roe seg og at det ikke vil være behov for et blogginnlegg som dette. Men det viser seg, ikke helt overraskende, at det planlegges mange endringer fremover i regi av både Baselkomitéen, EU/EBA og Finanstilsynet. Jeg vil i dette innlegget trekke frem noen viktige prosesser som nå pågår, og som du bør kjenne til. 

Dette bør du vite:

Baselkomitéen: 

Baselkomitéen har i løpet av 2014/2015 fremmet en rekke forslag til endringer i kapitaldekningsreglene. Samlet omtales disse forslagene av mange som «Basel 4». En oppsummering av forslagene får du her: 

PwC-Bankregelverk-01.png

EU (EBA og kommisjonen): 

 • EU-­kommisjonen skal fremme et lovforslag for innføring av NSFR innen 31.12.2016. 
 • NSFR ventes innført i EU f.o.m. 2018. 
 • EU-­kommisjonen skal levere en rapport innen 31.12.2016 som viser hensiktsmessigheten av å innføre et Leverage Ratio krav under Pilar 1.
  Dersom kommisjonen anser det som hensiktsmessig, skal også rapporten inneholde
  et lovforslag for innføring av et Leverage Ratio krav, evt. med ulike nivåer for ulike 
  typer forretningsmodeller. Et Leverage Ratiokrav ventes innført tidligst i 2018.
 • Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) – minimumsnivå av ansvarlig kapital og «kvalifisert gjeld» som fastsettes individuelt for hver bank av tilsynsmyndigheten (del av krisehåndteringsdirektivet BRRD). EU­-kommisjonen foreslo i desember flere justeringer til forskriftsforslaget (RTS) fra EBA. 
 • Additional Monitoring Metrics (AMM) er fortsatt ikke vedtatt av EU­-kommisjonen, til tross for at planlagt implementering var fastsatt til 1. januar 2016.
  P.t. uvisst når AMM implementeres i EU og i Norge. 

Finanstilsynet: 

 • Utforming av beregningsmodeller for tilsynet av institusjonenes kapitaldekning (SREP), bl.a. Pilar 2 krav for kreditt­ og markedsrisiko. Finanstilsynet sendte 18. februar ut et forslag for beregningsmetoder til Finans Norge. Finans Norge vil koordinere innspill fra sine medlemmer og gi en samlet uttalelse på de foreslåtte beregningsmetodene. 
 • Utforming av regler for konsolidering av eierposter <20 % i samarbeidende grupper, jf. Finansforetaksloven § 17­13. 

 Vi i PwC vil følge med på utfallet av disse prosessene fremover, og vi ser frem til å oppdatere dere på utviklingen!

Magnus Robberstad

Magnus Robberstad

Jeg heter Magnus Robberstad, og jobber som konsulent i PwC Bergen. Jeg jobber hovedsaklig med risikostyring og compliance i bank for ulike kunder i Norge. Jeg har særlig kompetanse innen ICAAP, virksomhetsstyring, risikomodellering og regulatoriske krav som f.eks. kapitaldekning og LCR. Siden finanskrisen har omfanget av regulatoriske krav økt dramatisk, og det er blitt stadig vanskeligere å beholde oversikten over det regulatoriske landskapet. Målet mitt for denne bloggen er å gi oppdatering på regulatoriske endringer og hva de betyr for din virksomhet.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Retningslinjer fra ESMA og EBA - om egnethet inneholder konkrete anbefalinger knyttet til opplæring av styrets medlemmer

Har banker, kredittforetak og verdipapirforetak en policy, retningslinjer og program for opplæring på plass? ESMA (European Securities and ...

Les artikkelen