<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Crowdfunding uten børsnotering og konsesjon

‹ Tilbake til artikler

Folkefinansiering, eller såkalt crowdfunding, er blitt en stadig mer attraktiv måte for virksomheter å hente kapital. Et selskap det er stor interesse for i markedet kan gjennom folkefinansiering innhente betydelig kapital.

 

Prospekt må til om vi snakker en million euro

Dette innebærer at  folkefinansiering kan utløse plikt til å utarbeide prospekt. Dersom tilbudet overstiger et samlet vederlag på 1 million euro beregnet over en periode på 12 måneder må det utarbeides et nasjonalt prospekt. Overstiger vederlaget 8 millioner euro i løpet av en periode på 12 måneder, må det imidlertid utarbeides et EØS-prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet.

Dette har Greenstat ASA gjort, og PwC har bistått med utarbeidelse av prospektet.

Dette er Greenstat

Greenstat ble etablert ut fra Christian Michelsen Research (nå NORCE) i 2015 med målsetning om å være en industriell pådriver i det grønne skiftet. Blant aktørene som var med å stifte selskapet finner man blant andre UIB, Sparebanken Vest og Trond Mohn. Selskapet har fra starten hatt en ambisjon om å bli et stort selskap og sikter mot en verdsettelse av selskapet på 100 milliarder i 2030.

Greenstat ASA er et selskap som utvikler, driver og eier grønne hydrogenanlegg og industrielle vind- og solcelleanlegg, først og fremst gjennom datterselskaper. Videre leverer Greenstat analyse og innsikt i de grønne energimarkedene og utvikler og driver konsepter for energidistribusjon gjennom energistasjoner. Selskapet er organisert i datterselskaper som opererer innenfor hver sektor. I tillegg til dette gjør Greenstat strategiske investeringer.

Greenstat jobber utelukkende med fornybare prosjekter som vil være godt tilpasset den nye EU-taksonomien. Eksempler på dette er grønn hydrogenproduksjon og nye vind/sol anlegg.

Et selskap for folket

Selskapet har gjennomført en rekke emisjoner siden starten og ser at det har vært gunstig å gjennomføre emisjoner relativt hyppig for å gradvis kunne utvide investorbasen. Ved at fokuset på det grønne skiftet har økt i takt med selskapets utvikling ser man at tilgangen til kapital har vært god, og økende, helt fra starten.

Det har vært viktig for  Greenstat å få inn riktige investorer som deler selskapets visjon og langsiktige strategi. Ved å ha en direkte relasjon til investorene opplever man at man i stor grad kan fange opp hva som er viktig for investorer som velger å gjøre en investering i selskapet. 

Greenstat er et svar på det man opplever som mangelen på handling blant eksisterende aktører. Ved å tilgjengeligjøre en investeringsmulighet i et rent grønt selskap, gir man investorer med ønske om at deres investering skal gi en grønnere verden, en mulighet til å oppnå dette. Hver for seg kan ikke små investorer gjøre en stor forskjell, men når mange hundre, og etter hvert tusenvis, investerer i grønne selskaper vil disse få økonomiske muskler til å løfte store prosjekter. 

Har hentet store summer gjennom folkefinansiering. Krav til EØS– prospekt.

Greenstat har gjennomført flere kapitalinnhentinger gjennom folkefinansiering, og har derfor tidligere utarbeidet nasjonale prospekt. Kravene til et EØS-prospekt er imidlertid langt mer detaljerte og det kreves inntatt betydelig mer informasjon. En fordel er imidlertid at EØS-prospekter, i motsetningen til nasjonale prospekter, kan benyttes grensekryssende innenfor EØS-området uten egen godkjenning i det enkelte land. 

Enklere å lage vekstprospekt for mindre selskaper

Ettersom Greenstat er å anse som en SME (small and medium-sized enterprises) etter prospektforordningen, kunne de utarbeide et såkalt vekstprospekt. Et vekstprospekt stiller vesentlig enklere innholdskrav, og gjør det dermed mer aktuelt for mindre selskaper å innhente kapital som overstiger 8 millioner euro gjennom folkefinansiering.

Vekstprospekt er et nytt type prospekt som ble innført i 2019, og det er ikke mange norske virksomheter som har benyttet denne typen prospekt. I henhold til ESMAs prospektregister er det kun ett vekstprospekt som er godkjent i Norge før Greenstats prospekt (Teco2030 ASA).

De fleste henter kapital via emisjoner mot profesjonelle investorer

En mulig årsak til at vekstprospekt ikke har vært benyttet i veldig stor grad er at mange selskap som skal hente kapital gjør dette via rettede emisjoner mot profesjonelle investorer. Denne formen for kapitalinnhenting utløser ikke prospektplikt. I Norge er det heller ikke registrert noen norske vekstmarkeder for SME-er hos Finanstilsynet, slik det for eksempel er i Sverige. Oslo Børs’ Euronext Growth er en MTF (multilateral trading facility), men er ikke registrert som en SME Growth Market.

Greenstat har derimot fra starten hatt som målsetning å være et selskap for folket. Utarbeidelse av prospekt var dermed en naturlig konsekvens basert på krav til å nå ut til private investorer, også når kapitalbeløpet passerte 8 MEURO. 

Dette må til for å prospektet i boks

PwC har bistått Greenstat i prosessen med å utarbeide prospektet, inkludert dialog med Finanstilsynet. Et vekstprospekt kan enten utarbeides som et samlet prospekt, eller som et tredelt dokument oppdelt i et sammendrag, et registreringsdokument og et verdipapirdokument. Greenstat valgte å utarbeide et tredelt dokument. Fordelen med dette er at dersom det skal gjennomføres flere kapitalinnhentinger i løpet av de nærmeste 12 månedene, kan registreringsdokumentet gjenbrukes. Ved å utarbeide et tredelt prospekt, er det også mulig å få registeringsdokumentet godkjent først, noe som for eksempel kan være hensiktsmessig dersom det ikke er fastsatt eksakt når tilbudet skal finne sted. 

Prospekt er en god oppvarming for børsnotering

Ved å gjennomgå prosessen det er å utarbeide et prospekt, er dette også en god forberedelse før en eventuell senere børsnotering. Ved en børsnotering må det også utarbeides et prospekt, da et noteringsprospekt. Etter å ha utarbeidet et vekstprospekt har man både fått direkte innsikt i arbeidet som kreves for å utarbeide et prospekt, hvilke krav Finanstilsynet stiller og man har et svært godt utgangspunkt for å utarbeide et nytt noteringsprospekt.

En vesentlig del av et prospekt er den finansielle informasjonen om selskapet. I prosessen med å utarbeide et prospekt er det derfor ofte hensiktsmessig å ha rådgivere som både har økonomisk kompetanse og kan bistå med presentasjon av historisk finansiell informasjon og eventuelt proforma finansiell informasjon, samt rådgivere med juridisk kompetanse som har erfaring med EU-regelverk. 

PwC har et bredt team av mennesker med høy kompetanse innenfor både juss og økonomi, og med god kunnskap til kapitalmarkedene. 

Markedsføring av aksjene, og kommunikasjon med mulige kjøpere

Mange selskaper velger å benytte meglerhus for å markedsføre tilbudet om kjøp av aksjer, finne sine nye eiere og få inn mest mulig kapital. For å gjennomføre slike prosesser på vegne av andre, kreves konsesjon som verdipapirforetak. 

Dagens teknologi gir imidlertid også mulighet for at selskapet kan gjøre dette på egen hånd, enten bare selve markedsføringen og kommunikasjonen, eller også det tekniske ved innbetaling, utstedelse av aksjer mv. Det kreves da ingen konsesjon, men dette fordrer selvsagt at selskapet vet hvordan man skal nå investorene, og få tillit hos dem. 

Greenstat har over tid arbeidet med nettopp dette ved å opprette en interesseliste på sin nettside hvor de over tid har bygget opp en liste med flere tusen interessenter. Denne benyttes når de åpner nye emisjoner. All informasjon blir tilgjengeliggjort på selskapets nettsider og selskapet bruker egne ressurser på å følge opp investorer i prosessen. 

Med tanke på at Greenstat skal hente betydelige beløp i perioden fram til 2030 er det gjort et strategisk valg om å bygge opp intern kompetanse knyttet til dette. Etter hvert vil man samarbeide med tilretteleggere hvor man ser på hybridløsninger hvor deler av kapitalen hentes av selskapet selv og resten av bank/tilrettelegger. 

Mari Vikhals Strøm

Mari Vikhals Strøm

Mitt navn er Mari Vikhals Strøm, og jeg jobber som advokatfullmektig i PwC. Her jobber jeg med forretningsjuss, og hovedsakelig arbeidsrett og finansregulatoriske problemstillinger. Jeg har arbeidet i PwC siden 2011. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revolusjon for regelverk for crowdfunding i EU og Norge på trappene

20.oktober 2021 trer EUs Crowdfunding-forordning i kraft, og medfører at en ny type konsesjon gir tillatelse til å formidle både låne- og ...

Les artikkelen