<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringer i gjeldende inkassoforskrift

‹ Tilbake til artikler

Den 6. mai 2020 skrev jeg et blogginnlegg på PwCs finansblogg om forslaget til ny inkassolov og inkassoforskrift. I lovforslaget ble det blant annet foreslått en vesentlig reduksjon i gebyr- og salærsatser. Om lag en måned etter at blogginnlegget ble publisert, vedtok regjeringen å fremskynde reduksjonen av gebyr- og salærsatser gjennom endringer i gjeldende inkassoforskrift.


Den raske forskriftsendringen kom på plass som følge den prekære situasjonen med covid-19. Endringene trer i kraft 1. oktober 2020 og vil gjelde frem til ny inkassolov og inkassoforskrift trer i kraft. 

Forskriftsendringen innebærer at flere av de omveltende endringene som ble foreslått i lovforslaget, trer i kraft allerede før ny lov vedtas. På regjeringens nettsider oppsummeres endringene og de nye gebyr- og salærsatsene på en oversiktlig måte. Herfra siteres: 

Endringene som ble vedtatt i statsråd (...):

 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav til og med 500 kroner ved fremmedinkasso
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

 

Gjeldende gebyrer og salærer etter endringene:

 • purring og inkassovarsel: 35 kroner
 • betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner
 • lett salær krav til og med 500 kroner: 175 kroner
 • lett salær krav til og med 1000 kroner: 245 kroner
 • lett salær krav til og med 2500 kroner: 280 kroner
 • lett salær krav til og med 10 000 kroner: 560 kroner
 • lett salær krav til og med 50 000 kroner: 1120 kroner
 • lett salær krav til og med 250 000 kroner: 2520 kroner
 • lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner
 • tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær
 • satsene for gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt, er like høye som satsene for lett salær
 • utenfor forbrukerforhold, er satsene for lett salær, tungt salær og inndriving av egne pengekrav ved advokat halvannen ganger så høye

 

Hvordan vil arbeidet med nytt lovforslag foregå fremover?

Under høringsrunden til ny inkassolov og inkassoforskrift ble det mottatt totalt 70 høringssvar fra både private virksomheter, offentlige instanser, foreninger og privatpersoner mv. Svært mange er positive til det nye forslaget, herunder økte kompetansekrav og fokus på ivaretakelse av skyldners interesser. Det som mange påpeker er imidlertid at representanter fra egeninkasso ikke har vært representert i arbeidsgruppen som utarbeidet lovforslaget, og at forslaget derfor bærer preg av manglende forståelse av egeninkasso. I den forbindelse trekkes det blant annet frem at kommunenes adgang til innkreving av egne forfalte pengekrav, bortfaller i det nye forslaget. Flere aktører anbefaler derfor at dagens ordning med at kommuner har adgang til egeninkasso, gjennom advokatbevilling, videreføres. 

Videre påpeker en rekke aktører at de er negative til at forslaget om at kun inkassoforetak kan sende inkassovarsler. Flere er også negative til den foreslåtte plikten til sammenslåing av krav som ikke springer ut av samme avtaleforhold eller rettsgrunnlag. Noen aktører mener dessuten at reduksjonen i kostnadsdekningen til inkassoforetak er urimelig og ubalansert. Andre aktører mener på sin side at lovforslaget ikke går langt nok i å senke gebyrsatsene og hensynta skyldners interesser. 

Som nevnt skal endringen av dagens inkassoforskrift gjelde på ubestemt tid, frem til nytt regelverk trer i kraft. Gjennom høringssvarene har Justis- og beredskapsdepartementet en rekke innspill å jobbe ut fra. Det er usikkert om ny inkassolov og inkassoforskrift blir vedtatt slik den er utformet per dags dato og hvilke punkter som eventuelt endres. Den raske prosessen knyttet til endringen i dagens inkassoforskrift gir likevel et tydelig signal om at det er sterk vilje for å gjennomføre store endringer i regelverket.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å diskutere noe av dette, eller konsekvenser for ditt foretak!

Daniel Næsse
PwC | Advokat
Phone: +47 97 17 57 17 
Email: 
daniel.naesse@pwc.com
http://www.pwc.no

 

 

Daniel Næsse

Daniel Næsse

PwC | Advokat | Partner | Leder finansjuridiske tjenester

Tlf: 97 17 57 17 E-post: daniel.naesse@pwc.com

Legg igjen en kommentar