<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

‹ Tilbake til artikler

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha tillatelse av ESMA for å tilby slike tjenester. Forslaget inkluderer foretak etablert i EU og tredjeland, og vil gi krav til konsesjon for et hittil uregulert tjenesteområde. Merk at forslaget er til forhandling og endringer vil skje.

 

 • Les forslaget her.
 • Les mer om ESG og ESG-vurderinger her.

Bakgrunnen for forslaget 

I juni publiserte kommisjonen et forslag til forordningen “Regulation on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance (ESG) rating activities”. Forslaget er en del av EUs “sustainable finance strategy” som ble vedtatt i 2021, og som oppdateres løpende. For å sikre et klimanøytralt Europa innen 2050 (i tråd med det fastsatte klimamålet i EUs Climate Law) må investeringer styres mot aktiviteter som bidrar til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn. 

De siste årene har ESG blitt en vesentlig del av investorenes risikobilde ved vurdering av finansielle produkter, og behovet for ESG-vurderinger har blitt viktig for både investorer og selskapene selv. Det har kommet flere tilbydere på markedet, og inntil nå har ikke vurderingsprosessen eller tilbydere vært regulert. 

For å øke gjennomsiktighet  og kontroll knyttet til vurderingene til ESG-vurdering-tilbydere, og øke klarheten i ESG-vurderingene (metode og datainnhenting) foreslår nå EU å gi regulatoriske rammer for slike tilbydere. 

Hva er ESG-investeringer? 

ESG-investeringer er investeringer som tar hensyn til ESG-faktorer (environmental, social and governance) ved investeringsbeslutninger. Dette omtales ofte som bærekraftige investeringer og har de siste årene blitt en viktig del av det finansielle markedet, med et stadig økende antall investeringer rettet mot slike investeringer. 

Forslaget inkluderer bestemmelser knyttet til søknadsprosessen, både for tilbydere innenfor EU (artikkel 5) og tilbydere utenfor EU (artikkel 9, 10 eller 11). Det vil også være muligheter for ESMA til å trekke tilbake tillatelser som er gitt i medhold av forordningen. I tillegg inkluderer regelverket rammer for gjennomføring av ESG-vurderingene.


Hvilke krav kan vi forvente? 

Forslaget inkluderer en rekke krav som tilbydere av ESG-ratings må følge. Mange av kravene kjenner vi igjen fra øvrig finansregulering, selv om innholdet i kravene ikke nødvendigvis er det samme.

Blant annet kan vi forvente regler om: 

 • Forsvarlig virksomhetsstyring. Det foreslås blant annet krav for å sikre politisk og økonomisk uavhengighet av rating-aktiviteter, krav om systemer som sikrer etterlevelse av lovkravene og minimum årlig revidering av ESG-rating metodologien.
 • Kompetansekrav hos ansatte som arbeider med ESG-vurderingene. Kravene skal sikre kvaliteten på ESG-vurderingene, og kan minne om reglene vi ser for finansforetak. 

 • Virksomhetsbegrensninger. Muligheten til å tilby relaterte tjenester er begrenset, og tilbydere av ESG-vurderinger skal ikke tilby andre relaterte tjenester, som for eksempel: 
 • Konsulenttjenester til investorer eller selskaper 
 • Utviklingen av benchmark (måltall) 
 • Investeringsaktiviteter 
 • Revisjonstjenester 

I tillegg må virksomheten på selvstendig grunnlag vurdere om tilbud av andre tjenester vil medføre interessekonflikter med tanke på ESG-vurderinger.

 • Utkontraktering. Muligheten til å utkontraktere aktiviteter knyttet til ESG-vurderingen foreslås begrenset. Det vil blant annet ikke være tillatt å utkontraktere “viktige operasjonelle funksjoner” som reduserer internkontrollen til selskapet eller som begrenser ESMAs mulighet til å utføre tilsyn. 
 • Opplysningsplikt om metode, modeller og nøkkelvurderinger på nettsiden, etter nærmere regler angitt i vedlegg til forordningen. 
 • Fysiske inspeksjoner (on-site inspections). Forslaget legger opp til at ESMA, som tilsynsmyndighet, har myndighet til å gjennomføre fysiske inspeksjoner på forretningsstedet til tredjeparter som utfører utkontrakteringsoppgaver for tilbyderen, eller andre som har nær tilknytning til driften. 


Regelverket er fremdeles til forhandling 

Kommisjonen publiserte sitt forslag den 13. juni. Regelverket ligger nå til høring hos Europaparlamentet og Rådet, som har mulighet til å komme med innspill på Kommisjonens forslag. Parlamentet har startet prosessen, mens Rådet vil starte sin behandling fortløpende. Forhandlingene vil gå videre til trilogforhandlinger, hvor det forhåpentligvis blir enighet.  

Forhandlingspunktene handler blant annet om: 

 • hvilke forpliktelser selskaper i tredjeland skal få etter regelverket, 
 • hvor langt tilsynsmyndighetenes mandat skal gå, og
 • detaljer tilknyttet proporsjonalitetsvurderingene. 

Forhandlingene vil foregå frem til vårparten neste år, og det er fremdeles usikkerhet knyttet til det nøyaktig innholdet av reglene. Det ligger uansett til rette for at tilbydere av ESG-vurderinger vil bli underlagt relativt strenge forpliktelser sammenlignet med den uregulerte situasjonen tidligere. Tilbydere av disse tjenestene bør følge med på utviklingen, for å være best mulig forberedt. 

Vedtakelse

Trilogforhandlinger er forventet å starte i første kvartal 2024. Vi kan på bakgrunn av dette forvente at forordningen blir vedtatt i løpet av andre kvartal. Dette forutsetter imidlertid at det blir enighet mellom partene. Ikraftredelse vil typisk være 20 dager etter at rettsakten er publisert i EU-tidende. 

Anvendelse

Anvendelsestidspunkt legges til 6 måneder etter at regelverket trer i kraft. Ved vedtakelse innen juli 2024, vil regelverket få anvendelse fra og med 1.1.2025. For tilbydere som allerede eksisterer på markedet vil det gjelde en overgangsperiode til å søke etter autorisasjon fra ESMA, og dermed noe tid til å tilpasse seg kravene. Hva kan PwC bistå med?

PwC har omfattende erfaring med ESG-regulering, og vi hjelper deg gjerne med å få oversikt over de nye kravene og hvordan ditt selskap bør forberede seg.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å diskutere noe av dette, eller trenger hjelp til å forberede deg til nye regler.   


Kontakt oss:

Vilde Serene Birkelund, Advokatfullmektig, PwC
vilde.birkelund@pwc.com
Telefon + 47 90 74 99 57

Daniel Næsse, Advokat, PwC
daniel.naesse@pwc.com
Telefon +47 97 17 57 17

Vilde Serene Birkelund

Vilde Serene Birkelund

Mitt navn er Vilde Serene Birkelund og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med finansregulatoriske spørsmål, herunder compliance og betaling, samt bærekraft i finansbransjen. Jeg jobber hovedsakelig med EU-regelverk som EUs taksonomi og tilhørende regelverk, og bistår gjerne med spørsmål knyttet til forståelse eller implementering av disse regelverkene.

Phone: +47 90 74 99 57 | Email: vilde.birkelund@pwc.com

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

DORA-forordningen skjerper kravene til finansnæringens IKT-sikkerhet

Økt risiko for cyberangrep har fått EU til å skjerpe kravene til IKT-sikkerhet for finansnæringens nettverks- og informasjonssystemer og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen