<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU regulerer kryptoaktiva - hvilke regler kommer for kryptobørser og andre tjenestetilbydere?

‹ Tilbake til artikler

Kryptoaktiva er digitale eiendeler basert på blokkjedeteknologi. Frem til nå har de fleste kryptoaktiva vært uregulert. Nå innfører imidlertid EU banebrytende ny regulering - MiCA (Regulation on markets in crypto-assets) - som både regulerer tilbydere av kryptotjenester (for eksempel kryptobørser) og utstedere av kryptoaktiva.  Finansdepartementet vil vurdere gjennomføring av det nye direktivet i Norge.

Formålet med MiCA er blant annet å, skape en harmonisert regulering av kryptoaktiva innenfor hele EU, gi større rettssikkerhet for forbrukere og investorer, fremme innovasjon, sikre markedets integritet og finansiell stabilitet, forebygge kriminalitet og markedsmanipulasjon samt redusere karbonavtrykket til kryptoaktiva.

*Dette blogginnlegget gir en beskrivelse av reguleringen av tjenestetilbydere. Vi har tidligere publisert et blogginnlegg om reguleringen av utstedere av kryptoaktiva.

Tjenester som omfattes av MiCA

I MiCA er kryptoaktiva definert som en digital gjengivelse av verdi eller rettigheter, som kan overføres og lagres elektronisk ved hjelp av blokkjedeteknologi (for en gjennomgang av de ulike typer digital aktiva.

En tilbyder av kryptotjenester (Crypto Asset Service Provider - CASP) er en juridisk person som tilbyr kryptoaktiva tjenester til en eller flere tredjeparter i ervervssammenheng. Figuren under gir en oversikt over de ulike tjenestetypene en CASP kan tilby.

Figur 1: Oversikt over regulerte tjenestetilbydere (CASP)

Skjermbilde 2023-05-26 kl. 10.33.23

Konsesjon til å opptre som tjenestetilbyder

Den nye reguleringen innebærer at bare juridiske personer som har registrert kontor i et av EU sine medlemsland og har fått konsesjon kan være leverandør av kryptotjenester. 

Innehavere av konsesjoner etter tradisjonell finansregulering kan også være tjenesteleverandører, se tabellen under. 

Skjermbilde 2023-05-26 kl. 10.33.39

En stor nyhet for leverandører av kryptotjenester er at MiCA gir de samme mulighetene for “passporting” som regelverket for tradisjonelle finanstjenester. Tillatelse i et medlemsland vil være gyldig innenfor samtlige medlemsland i EU. Det er forventet at muligheten til “passporting” vil gi større konkurranse på tvers av landegrensene.

Plikter som gjelder alle tjenestetilbydere

I fjor preget en rekke konkurser, børsfall og skandaler kryptomarkedene. MiCA har forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel som skal motvirke slike hendelser. 

Blant annet vil det være forbudt å bruke en dominerende posisjon i kryptoaktiva for bevisst å manipulere priser og slik oppnå gevinst. Også “finfluensere” som bruker sosiale medier og andre kanaler til å påvirke priser på kryptoaktiva kan omfattes av forbudet mot markedsmanipulasjon.

I MiCA har man tilstrebet teknologinøytralitet og dermed brukt tilsvarende metodikk og begrepsbruk som i reguleringen av tradisjonelle verdipapirer. Regulering gir beskyttelse av investorer og forbrukere tilsvarende det man har i dag for verdipapirforetak.

Mer konkret stilles det  blant annet krav om:

 • Registrert kontor innenfor EØS-området.
 • Kapitalkrav. 
 • Krav om at ledelse og større aksjonærer tilfredsstiller “fit and proper” standarder. 
 • Forsikringsdekning. 
 • Forsvarlig styring og organisering.
 • Internkontroll.
 • Compliance med DORA.
 • Sikring og adskilt oppbevaring av kryptoaktiva.
 • Oppbevaring av kundeinformasjon.
 • Krav om rettferdig, tydelig og ikke villedende markedsinformasjon.
 • Håndtering av interessekonflikter.
 • Overholdelse av anti-hvitvaskingsregelverket.
 • Klagebehandlingsprosedyrer. 
 • Varsling av vesentlig endring i eierskap.

 

Håndheving

Nasjonale finanstilsyn (Finanstilsynet i Norge) vil håndheve regelverket i første linje, og skal utstede konsesjoner til tjenestetilbydere innen en tre måneders frist. 

De nasjonale tilsynene er gitt fullmakt til å ilegge bøter på inntil 12,5 % av årlig omsetning, suspendere tilbud, annonser eller andre markedsaktiviteter, publisere meldinger om manglende overholdelse av regelverket, gjennomføre inspeksjoner,  og administrative tiltak til medlemmer av ledelsen (inkludert forbud).

Når kommer MiCA?

MiCA forventes å tre i kraft januar 2025 - 18 måneder etter publisering i Official Journal (EUs database for rettslige meddelelser).

Som nevnt ovenfor har Finansdepartementet varslet at de vil vurdere norsk gjennomføring når regelverket er vedtatt.

Figur 2: Oversikt over innføring av MiCA

Skjermbilde 2023-05-26 kl. 10.11.12

Hvordan bør markedsaktørene forberede seg på ny regulering?

Foretak som leverer kryptotjenester bør allerede nå forberede seg på det nye regelverket ved å:

 • Få en forståelse av regelverket.
 • Vurdere om konsesjon er påkrevd. 
 • Planlegge arbeidet mot en søknad til Finanstilsynet.
   

Advokatfirmaet PwC kan bistå med veiledning

Våre advokater har bred erfaring fra finansregulatoriske spørsmål knyttet til utarbeidelse av prospekter og søknadsprosesser overfor Finanstilsynet. I tillegg har vi svært god innsikt i reguleringen av kryptoaktiva, og flere av våre advokater blir brukt som foredragsholdere på dette området.

Vi kan bistå med nødvendige vurderinger, og det praktiske arbeidet med konsesjonssøknader.
Les mer om våre finansjuridiske tjenester her.

 

Even Tukun

Even Tukun

Tlf: 93 41 77 35 E-post: even.tukun@pwc.com.

Daniel Næsse

Daniel Næsse

PwC | Advokat | Partner | Leder finansjuridiske tjenester

Tlf: 97 17 57 17 E-post: daniel.naesse@pwc.com

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MiCA-forordningen er vedtatt - hvilke regler kommer for utstedere av tokens

Kryptoaktiva er digitale eiendeler basert på blokkjedeteknologi. De fleste kryptoaktiva er i dag uregulert. Målsetningen med MiCA ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt lovforslag om låneformidling - nå må finansagenter og finansieringsplattformer ha konsesjon fra Finanstilsynet

Den 14. oktober 2022 sendte Finansdepartementet ut forslag til ny lov om låneformidling, samt enkelte lovendringer i finansforetaksloven, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen