<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FATCA og CRS - dette må du vite om de nye rapporteringskravene

‹ Tilbake til artikler

Bodil-M-Myklebust1.jpg

Gjennom FATCA og CRS er det de siste årene blitt innført nye rapporteringskrav for norske finansielle institusjoner.

Her får du en kortfattet oversikt over reglene og bakgrunnen for disse.

For å unngå total forvirring, la meg begynne med en liten forklaring av begrepene;

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act.

Dette er et regelverk som medfører at norske finansielle institusjoner må rapportere opplysninger om amerikanske kontohavere og reelle rettighetshavere til amerikanske skattemyndigheter.

Dette for å unngå trekk av kildeskatt på betalinger med amerikansk kilde.

Norge har inngått avtale med USA (IGA-avtale) slik at pliktene nå inngår i norsk rett, og rapporteringen rent faktisk skjer til norske skattemyndigheter.

Skatteetaten videreformidler deretter opplysningene til amerikanske skattemyndigheter (IRS). FATCA ble innført i Norge med virkning fra 1. juli 2014 etter inngåelse av IGA-avtalen.

Reglene ble inntatt i ligningsloven samt samleforskriften.

Norge har videre inngått en multilateral avtale om å implementere OECDs standard for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet; Common Reporting Standard. (CRS)

Dette med virkning fra 1. januar 2016.

CRC - Common Reporting Standard

CRS bygger i stor grad på samme prinsipp som FATCA. Likevel er det enkelte forskjeller mellom regelsettene. Det er blant annet ikke innført mulighet for trekk av kildeskatt under CRS eller krav om registrering hos andre lands myndigheter. Dette til forskjell fra FATCA, der en norsk finansiell institusjon må registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og få tildelt et identifikasjonsnummer (GIIN).

Hva er bakgrunnen for innføringen av FATCA og CRS?

Formålet med reglene er å hindre skatteundragelse gjennom utveksling av informasjon fra andre land. Rapporteringen skal være med på å sikre riktig etterlevelse av skatteplikten og hindre skatteunndragelser gjennom bruk av utenlandske finansielle institusjoner. Samtidig med at skatteetaten vidererapporterer opplysninger til respektive utenlandske skattemyndigheter, vil norske skattemyndigheter få tilgang til tilsvarende informasjon for norske skattytere med konti i utlandet.

 

For hvem gjelder reglene?

Reglene gjelder for finansielle institusjoner (nærmere definert i samleforskiften.)

  • innskuddsinstitusjoner

 Typisk  sparebanker, forretningsbanker og utenlandske kredittinstitusjoner etablert i Norge

  • Forvaringsinstitusjoner

 Enheter som oppbevarer eller forvalter finansielle instrumenter og andre finansielle produkter for andres regning

  • Spesifiserte forsikringsselskaper

Forsikringsselskaper og forsikringsselskapers holdingselskaper som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger etter en pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale når tidsperioden for utbetalingen er helt eller delvis bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personer forventede levealder

  • Investeringsenheter

Enheter som gjennom sin virksomhet hovedsakelig utfører investeringsaktiviteter på vegne av andre, samt enheter med inntekt som hovedsakelig kan knyttes til investering, re-investering eller handel med finansielle eiendeler og som forvaltes av en finansiell institusjon

Hvilke plikter påføres?

Under FATCA og CRS påføres norske finansielle institusjoner å rapportere til norske skattemyndigheter på utenlandske, herunder amerikanske, kontohavere og reelle rettighetshavere, samt ikke-deltakende finansielle institusjoner under FATCA. Det må dermed gjøres en gjennomgang av eksisterende konti for å avklare hvilke slike konti den enkelte finansielle institusjonen har. I tillegg må det innføres rutiner ved opprettelse av nye konti, blant annet ved at det må innhentes egenerklæringer fra kontohaver. 

Frister

Både FATCA og CRS innehar en rekke frister.

Dette både i forhold til gjennomgang av eksisterende konti og rutiner for opprettelse av nye konti. Videre er det frister for rapportering til norske skattemyndigheter. Rapportering under FATCA skjedde første gang i 2015. For CRS er første rapportering i februar 2017.

Bodil Marie Myklebust

Bodil Marie Myklebust

Mitt navn er Bodil Marie Myklebust og jeg er advokat i PwC der jeg har vært ansatt siden 2007. Hovedsaklig jobber jeg med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning og øvrige forretningsjuridiske problemstillinger. Jeg er en del av PwC sin gruppe innenfor finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bankene reduserte utbytte med 32,8%

Med bakgrunn i spredningen av Covid-19 og den påfølgende usikkerheten knyttet til de økonomiske utsiktene fremover, forventet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av et felles EU-rettslig varslervern

I oktober 2019 vedtok EU direktiv om beskyttelse av personer som varsler om brudd på EU-regelverket. Direktivets formål er å styrke ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene Sannsynligheten er stor for at du som leser denne artikkelen arbeider ...

Les artikkelen