<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finansiell restrukturering av større selskaper

Per_Fossan_Waage_644x220 ‹ Tilbake til artikler

Tidlig i januar 2017 publiserte PwC en veiledning om finansiell restrukturering av større selskaper, myntet på styremedlemmer, ledelse, aksjonærer og långivere. Det norske regimet for finansiell restrukturering av selskapene (lov om gjeldsforhandling og konkurs) brukes ikke i praksis når et selskap skal restruktureres, og en finansiell restrukturering er derfor betinget av frivillig aksept av alle interessenter i selskapet. Veiledningen tar for seg vurderingene de forskjellige interessentene (stakeholders) bør gjøre, etterhvert som selskapet får gradvis større problemer med sin gjeldsbetjening og eventuelt må restrukturere gjelden.

Publikasjonen er ført i pennen av meg med hjelp av Hege Oftedal i PwC Tax i Stavanger. Publikasjonen er finansielt innrettet og tar for seg hvilke grep som kan gjøres i slike restruktureringer, herunder hvordan øke gjeldsbetjeningsevnen, redusere gjeld og/eller konvertere gjelden til ny egenkapital. Slike prosesser går fra enkle amend & extend av lånevilkår/nedbetalingsstruktur, til standstill, beregning av enterprise value/gjeldssanering og gjeldskonvertering. Eller eventuelt likvidasjon av selskapet, hvis alt håp er ute. Publikasjonen tar også for seg en del fallgruber underveis i slike prosesser.

Publikasjonen dekker også sentrale lånevilkår (blant annet MAC-, kryssmislighold- og carve-out klausuler), samt forklarer spennende begreper som standstill, styrets aktivitetsplikt, buy-backs, exchange offers, holdout problemet, risk/reward, EV, EBITDA og pre-pack (chapter 11) - alt forbindelse med finansiell restrukturering.

Her er lenke til publikasjonen Finansiell restrukturering av større selskaper.

For de som ønsker en kortversjon (publikasjonen er ganske omfattende, mer enn 40 sider) har jeg under laget en oppsummering, primært vinklet fra styrets perspektiv (merk dog at publikasjonen ser en slik restrukturering fra flere sider enn bare fra styrets side).

Økt aktivitetsplikt nødvendig fra styrets side
I en situasjon hvor selskapet ikke klarer å betjene sine kreditorer, vil oppfølgingen av den daglige driften løftes fra administrasjonen til styret. Dette er fordi den daglige ledelse ikke kan omfatte saker som er av «stor betydning» for selskapet. Styret har altså en aktivitetsplikt når selskapet må gjennom en finansiell restrukturering. I praksis vil dette normalt omfatte betydelig flere styremøter og styremedlemmer (ofte styreformannen) i løpende dialog med långivere og aksjonærer. Da er det viktig å nedtegne aktivitet og drøftelser under styremøter i styrereferat, for eventuelt senere å kunne dokumentere styrets aktive oppfølging.

Handlingsplaner og finansiell restrukturering iverksettes
Såfremt selskapets problemer med å betale sine kreditorer og långivere vurderes bare å være midlertidige, kan det i første omgang ofte være tilstrekkelig å be långiverne om en mindre betalingsutsettelse og/eller waivers på lånevilkår. Det er ofte de finansielle kreditorene som er nøkkelen for å sikre fortsatt drift.

Det kan vise seg at selskapets finansielle problemer er mer alvorlige/permanente og selskapet må iverksette betalingsstans mens man forhandler med långiverne og iverksetter de planer som styret har forberedt. Selskapet må da øke sin kontantstrøm for betjening av gjelden (kutte løpende kostnader og investeringer) og eventuelt også arbeide for å få redusert selve gjeldsbyrden. Lov om gjeldsforhandlinger og konkurs åpner nettopp for at selskapet gjennom såkalt gjeldsforhandling og/eller akkord kan restrukturere gjelden. Imidlertid anvendes ikke dette rettslige regimet, da reglene er lite fleksible. Praksis er i stedet at selskapet forhandler med kreditorene om en frivillig løsning hvor alle parter (aksjonærer, kreditorer og ansatte) gir innrømmelser. Normalt vil det være større verdier å hente for disse aktørene ved fortsatt drift, fremfor å likvidere selskapet.

Styret må være åpen om selskapets finansielle situasjon hvis selskapet fortsatt handler på kreditt med sine leverandører. Skulle selskapet gå overende, vil leverandører som uvitende solgte varer på kreditt kunne gå til erstatningssøksmål mot styremedlemmene.

Styret vil likevel ikke ved en oppbudsbegjæring nødvendigvis kunne unngå styreansvar. Tvert imot legger lovgiver til grunn at styret må kjempe for å sikre selskapets verdier.

Hvis verdijustert egenkapital er tapt
Selskapets finansielle problemer kan være så omfattende at hele selskapets verdijusterte egenkapital er ugjenkallelig tapt. Styrets fokus skifter da fra å sikre aksjonærenes verdier, til å arbeide for kreditorenes verdier. Hvis verdiene fortsatt optimaliseres best ved at selskapet består mens styret søker å få innrømmelser fra kreditorer og långivere (normalt ny egenkapital/konvertering av gjeld), vil driften i noen grad kunne fortsette på kreditors regning. Men dette er en vanskelig balansegang for styret og det må foreligge informert samtykke fra kreditorfellesskapet.

Fortsatt drift ikke lenger aktuelt: Likvidasjon
Hvis selskapets verdier ikke er tilstrekkelige til å dekke gjelden og selskapet ikke kan dekke løpende forpliktelser, samt at betalingsproblemene ikke er midlertidige, er selskapet i juridisk forstand insolvent.

Er videre arbeidet med å få rekapitalisert selskapet forgjeves og det derfor må likvideres til fordel for kreditorene, har styret valget mellom styrt avvikling eller å melde oppbud. En styrt avvikling kan kommersielt sett realisere større verdier for kreditorene. En fordel med styrt avvikling vil også være at styret slipper å få sine potensielt ansvarsbetingende, tidligere disposisjoner blottlagt.  

Begjærer styret oppbud, vil tingretten avsi kjennelse om konkursåpning hvis selskapet er insolvent.

Styremedlemmenes ansvar
Trår styret feil i sine vurderinger, herunder ikke har fulgt opp sin aktivitetsplikt slik at dette har medført skade, ikke har informert tilstrekkelig om den finansielle situasjon, har foretatt disposisjoner som forringer verdiene for kreditorene og/eller har forfordelt noen kreditorer, vil dette kunne gi grunnlag for strafferettslige sanksjoner, herunder bøter eller (under skjerpende forhold) med fengsel i inntil ett år.

Større er likevel ofte trusselen om erstatningssøksmål. Kreditorene og eventuelt aksjonærene vil kunne rette erstatningssøksmål direkte mot hvert enkelt styremedlem, hvis vedkommende styremedlem har vært uaktsom i oppfølgingen av sine forpliktelser som styremedlem og dette har medført økonomisk tap for kreditorene og eventuelt aksjonærene.

Våre publikasjoner om kapitalmarkedet

Publikasjonen om Finansiell restrukturering av større selskaper er en del av PwC CMAAS (kapitalmarkedsavdelingen) sin ambisjon om å lage en publikasjon for alle større kapitalmarkedstransaksjoner, til bruk for våre klienter. CMAAS har tidligere blant annet laget A guide to going public in Oslo, Issuing Corporate bonds in the Nordic capital markets, Rettede aksjekapitalemisjoner med mer. Samt publikasjoner om implementering av nye IFRS standarder samt krav til finansiell rapportering. Se alle våre publikasjoner om kapitalmarkedet her: http://www.pwc.no/no/tjenester/kapitalmarkedstjenester.html

Per Fossan-Waage

Per Fossan-Waage

Jeg heter Per Fossan-Waage og er direktør i PwC. Her bistår jeg selskapene med deres kapitalmarkedstransaksjoner (børsnoteringer, aksjeemisjoner, obligasjonsfinansiering, M&A, due diligence, børsens regelverk/vphl med mer). Tidligere har jeg arbeidet som CFO og regnskapssjef i børsnoterte selskaper, og har også erfaring fra seks år ved Oslo Børs. Jeg kjenner derfor kapitalmarkedene ut og inn. Vil du generelt vite mer om kapitalmarkedstransaksjonene PwC er involvert i, anbefaler jeg deg å lese en av våre fyldige PwC-publikasjoner. Se eksempelvis "A guide to going public in Oslo", "Issuing bonds in the Nordic capital markets" eller "Rettede aksjeemisjoner" som jeg har vært ansvarlig for. Ta gjerne kontakt direkte med meg om du har spørsmål knyttet til kapitalmarkedstransaksjoner eller tilhørende regelverk.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Står kriseemisjoner for døren?

Koronaviruset og oljeprisfallet påvirker dessverre kontantstrømmen og forretningsmodellen til mange selskaper. Børsnoterte selskaper kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwCs tips for børsselskapenes finansielle rapportering i en krevende tid

De fleste børsnoterte selskaper befinner seg i en malstrøm av negative nyheter og utfordringer. Effektene av koronautbruddet og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte og utbyttepolitikk på Oslo Børs

Aldri før har det blitt betalt ut så mye utbytte fra børsselskapene som i 2019, ifølge en pressemelding fra Oslo Børs. Tallet ligger på ...

Les artikkelen