<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finanstilsynet gjør det lettere for fullmaktsforetak å oppfylle krav om forsikring

‹ Tilbake til artikler

Lovpålagt krav om ansvarsforsikring uten egenandel har vært et vanskelig punkt for foretak som ønsker konsesjon for fullmaktstjenester (PISP/AISP).
Nå endres Finanstilsynets praksis på området.

Finanstilsynet har 7. juni oversendt til Finansdepartementet et utkast til høringsnotat med forslag til endring i finansforetaksforskriften som medfører at ansvarsforsikring med egenandeler vil aksepteres etter en konkret vurdering.

Vurderingen skal hensynta at foretaket skal være i stand til å dekke sine forpliktelser, også til egenandeler. Som eksempel på mulig akseptabel løsning, avhengig av foretaket virksomhet, nevnes at det settes av 5 ganger egenandelen på sperret konto som kun kan disponeres til dette formål.

Finanstilsynet foreslår videre krav til forsikringsvilkårene, herunder blant annet at egenandelen kun skal trekkes en gang pr. hendelse (ikke pr. kunde), at egenandelen ikke skal kunne trekkes fra utbetaling til kunde og at kunder som lider tap skal kunne gå direkte på forsikringsselskapet.

Det foreslås videre innført en rapporteringsforpliktelse for foretakene, for hendelser som utløser utbetalinger fra ansvarsforsikringen.

Vi har over lengre tid overfor Finanstilsynet påpekt det lite rimelige i en fortolkning av regelverket som gjør at fullmaktsforetak i praksis pålegges ekstra kapitalkrav som i flere tilfeller mer enn dobler det formelle kravet på EUR 50 000 (betalingsfullmektig), fordi det kreves kontantinnskudd i forbindelse med bank- eller tilsvarende garanti som har vært foretakenes eneste løsning i praksis. Praksisen har også vært i utakt med EBAs uttalelser om temaet sommeren 2020.Det er derfor fornuftig at Finanstilsynet nå vil akseptere andre løsninger, som fortsatt ivaretar formålet med kravet - nemlig at kunde og kontotilbyder skal få dekket eventuelle tap som følge av feil hos fullmaktforetakene.

Finanstilsynet opplyser at deres praksis vil endres umiddelbart i tråd med det som er foreslått i høringsnotatet.

Ta gjerne kontakt med oss i Advokatfirmaet PwC om du ønsker å diskutere noe rundt dette.

Daniel Næsse
PwC | Advokat
Phone: +47 97 17 57 17
Email: daniel.naesse@pwc.com

 

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

+47 97 17 57 17 Epost: daniel.naesse@pwc.com

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lovforslag om distribusjon av forsikring (IDD) - hva er nytt?

Regjeringen la nylig frem et lovforslag for Stortinget som skal gjennomføre EUs Forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) i norsk rett. Det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Dette må du vite om den nye finansavtaleloven

Finansavtaleloven regulerer avtaler og oppdrag om finansielle tjenester hvor den ene parten er en finansinstitusjon eller lignende ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen