<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse - ny runde med opptak

‹ Tilbake til artikler

Vi har i tidligere blogginnlegg skrevet om Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, som ble lansert høsten 2019. Meningen med den har vært å være en veiledningsprosess for FinTech selskaper hvor de får teste ut gode idéer og teknologier under oppfølgning fra Finanstilsynet. Første pulje resulterte i to prosjekter som ble tatt opp. Dette var “Quesnay” som arbeider med en løsning for å effektivisere antihvitvaskingsarbeid, samt Sparebank 1 SR-Bank som planlegger å utvikle en løsning for digital kunderådgivning - hvor også kunstig intelligens er planlagt brukt. Løsningene ble vurdert av Finanstilsynet å ha stor nytte for publikum og finansnæringen. Gjennomføringen av prosjektet er løpende denne høsten.  

Nå kjører imidlertid Finanstilsynet på igjen med runde to. Har DU som Fintechselskap en genial idé som høres ut til å passe inn her? Er svaret ja er det bare å hive seg rundt med å få den tankeprosessen ned på papiret - søknadsfristen for å delta i denne runden er nemlig satt til 22. januar 2021

Vi oppsummerer i det følgende med stikkordene hva, hvem, hvorfor og hvordan.  

Hva er regulatorisk sandkasse og hvorfor har det blitt innført?  
En regulatorisk sandkasse innebærer at FinTech virksomheter får anledning til å teste ut løsninger, tjenester og produkter på et begrenset antall kunder innenfor en viss tidsramme, samtidig som virksomheten får tett oppfølging av Finanstilsynet.

Formålet med å etablere en regulatorisk sandkasse er å:  

  • Bidra til å øke innovative virksomheters forståelse av de regulatoriske kravene som stilles
  • Bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger i finansmarkedet
  • Bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører


Finansbransjen er gjenstand for utvikling i høy hastighet, samtidig som regelverket ikke nødvendigvis alltid utvikler seg i samme fart. Resultatet av dette blir at regelverket ikke alltid er tilpasset nye og innovative løsninger. I tillegg er FinTech ofte ikke kjent med alle regulatoriske aspekter ved å lansere tjenesten sin.

Videre har FinTech-prosjekter også i mange tilfeller en iboende risiko for ikke å bli lansert, som følge av prosesser knyttet til blant annet konsesjonsøknad og lansering, som kan være kostbart og ikke minst regelverksmessig komplisert for gründere. Dette kan medføre at gode idéer for innovative løsninger ikke ser dagens lys. Finanstilsynet vil med et slikt samarbeid samtidig i større grad klare å holde seg oppdatert på teknologi som er nært forestående. Den regulatoriske sandkassens vil derfor være med å bidra til at gode prosjekter lykkes gjennom et samarbeid som tilgodeser begge parter.

 
Hvem er den regulatoriske sandkassen laget for, og hva er kriteriene?
Spørsmålet er så - hvem kan delta i sandkassen, og under hvilke kriterier? 

Først og fremst kan foretaket ditt enten være et allerede eksisterende finansforetak, et helt nytt foretak som vil tilby finansielle tjenester eller en aktør, både innenfor og utenfor finansnæringen, som tilbyr tjenester til virksomheter som er underlagt tilsyn. Med andre er det et bredt spekter av aktører som har muligheten til å delta. 

Vilkårene for deltakelse er videre opplistet på følgende måte av Finanstilsynet: 

  • Tilknytning. Er foretaket og tjenesten knyttet til regulerte finansielle tjenester under Finanstilsynet ansvarsområde?
  • Nytte. Vil tjenesten gi fordeler for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet?
  • Innovasjon. Representerer tjenesten teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt?
  • Behov. Er deltakelse i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse avgjørende for at tjenesten skal kunne realiseres?
  • Klar. Er foretaket og tjenesten klar til å starte deltakelse i den regulatoriske sandkassen?

Vilkårene er angitt generelt og åpent, men kjernen er at du må kunne bidra med noe nytt og innovativt, og at du har et behov for veiledning for å kunne lansere idéen og etablere deg på markedet. De regulatoriske kravene gjelder som utgangspunkt fullt ut, men Finanstilsynet har ut fra prinsippet om forholdsmessighet, en viss adgang til å lempe på noen av de regulatoriske kravene i testfasen. 

For å delta i sandkassen, må du først sende inn en søknad til Finanstilsynet, ved bruk av søknadsskjema som er publisert på Finanstilsynet sine nettsider. Søknaden skal som tidligere måtte redegjøre for virksomheten, tjenesten og dens potensielle bidrag til prosjektet, samt hvordan søker ser for seg gjennomføring av deltakelsen i den regulatoriske sandkassen. 

Så, hva kan jeg forvente meg som søker?
Før selve prosjektet settes i gang, skal Finanstilsynet sammen med søkeren utarbeide en gjennomføringsplan med mål og strategier for prosjektet. Dersom det er nødvendig å innhente tillatelser vil dette skje på dette stadiet. 

Når tidspunktet for gjennomføringsfasen kommer, vil teknologien, produktet eller tjenesten tas ut i markedet og testes. Dette kan skje på reelle kunder, såfremt aktørene skaffer dem selv og det opplyses om at prosjektet er et prøveprosjekt. På denne måten får aktørene anledning til å teste om idéen er verdt å satse på. Som en avslutning av prosjektet, skal Finanstilsynet og søkeren avgi rapporter til bruk for fremtidig erfaringsutveksling.

Det er viktig å nevnte at aktører som deltar i regulatorisk sandkasse vil ikke oppnå noen konkurransefordel sammenlignet med andre aktører i samme marked.  Deltakerne i sandkassen  vil  være bundet av de regulatoriske kravene som stilles i regelverket på lik linje med andre, og Finanstilsynets rolle i sandkassen vil  være veiledende, på en slik måte at deres roller ikke kommer i konflikt med rollen som tilsynsmyndighet. 

De første to prosjektene som ble tatt opp i første pulje går som nevnt løpende denne høsten - og det bli spennende å se endelig resultat av hvordan prosessen har fungert for begge parter. 
Kilde:
https://www.finanstilsynet.no/tema/fintech/finanstilsynets-regulatoriske-sandkasse/

Kontakt
PwC har lang erfaring med oppstartsselskaper i finansbransjen, og bistår gjerne deg og din virksomhet med søknad om deltagelse i den regulatoriske sandkassen. 
Les mer

Trine Hamre
PwC | Advokatfullmektig 
Phone: +47 41 85 19 18 

 

Daniel Næsse
PwC | Advokat
Phone: +47 97 17 57 17 
Email: 
daniel.naesse@pwc.com
Trine Hamre

Trine Hamre

PwC | Associate | Advokatfullmektig  Phone: +47 41 85 19 18  Email: trine.hamre@pwc.com

Legg igjen en kommentar