<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

max-gudmundsen-finansbloggen .jpg ‹ Tilbake til artikler

De siste årene har vi sett en kraftig vekst i forbruksgjeld hos norske husholdninger. Finanstilsynet kommer nå med nye regler for å motvirke trenden.

De nye retningslinjene pålegger banker og finansieringsforetak en rekke plikter gjennom en endring av gjeldende utlånspraksis for forbrukslån, og trer i kraft allerede fra fjerde kvartal 2017. Retningslinjene kommer som følge av en klart økende trend hos norske husholdninger, der flere og flere tar opp usikrede forbrukslån. Denne trenden marker en forhøyet risiko for tap hos bankene og en større risiko for mislighold fra låntakerne sin side.

Hovedendringene medfører en innstramming av bankens mulighet til å utstede forbrukslån og kredittkort. Finanstilsynet vil føre tilsyn og kontrollere at finansforetakene har tilpasset sine rutiner og praksis i tråd med retningslinjene.

Endringene omfatter blant annet krav til:

Dokumentasjon
Finansforetakene må etter de nye retningslinjene kunne dokumentere at både innvilgelse og forhøyelse av forbrukslån bygger på en forsvarlig kredittvurdering. Foretakene må således ha systemer og rutiner som gjør det mulig å etterprøve at det er foretatt forsvarlige kredittvurderinger. 

Betjeningsevne
Ivaretakelsen av forbrukerens rettigheter og interesser står sentralt i de nye retningslinjene, der det presiseres hvilke inntekter og utgifter det bør tas hensyn til, herunder den samlede gjeld forbrukeren har. I vurderingen av betjeningsevnen er lagt inn et krav om at forbrukeren skal tåle en renteøkning på minimum 5 prosentpoeng på forbrukerens samlede gjeld. Dette samsvarer med de nye reglene i den nye boliglånsforskriften.

Gjeldsgrad og avdrag
Finansforetak bør avstå fra å innvilge forbrukslån som medfører at lånekundens samlede gjeld utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

Videre bør forbrukslånet inneholde krav om avdragsbetaling og lengste mulige løpetid. Det bør videre ikke innvilges forbrukslån med løpetid over fem år.

Forenklet behandling ved refinansiering og kredittkort med lav kredittramme
Det gjelder likevel noen unntak for reglene som nevnt over ved refinansiering og utstedelse av kredittkort ved lav kredittramme. Ved refinansiering skal ikke det refinansierte lånets størrelse overstige det eksisterende lånet på refinansieringstidspunktet, det må ha samme eller strengere krav til avdragsbetaling som det eksisterende lånet og til slutt ikke ha en lengre løpetid enn det som gjenstår på det eksisterende lånet.

Når det gjelder utstedelse av kredittkort, så gjelder ikke reglene vedrørende betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag for utstedelse av kredittkort med kredittramme inntill kr 25 000. Dette gjelder kun når søkeren ikke har kredittkort fra før. Dette medfører at det vil bli vanskeligere for forbrukere å skaffe seg flere kredittkort med høy kredittgrense. For at dette skal kunne gjøres må banken foreta en mye grundigere kredittsjekk som nevnt over.

Rapportering
Finansforetaket skal hvert kvartal rapportere til foretakets styre om foretakets etterlevelse av retningslinjene.

Finanstilsynet vil legge retningslinjene til grunn når de foretar tilsyn og oppfølging fra og med fjerde kvartal 2017. Dette betyr at det vil være viktig for finansieringsforetak å ha implementert retningslinjene før starten av fjerde kvartal 2017.

 

Les retningslinjene i sin helhet her.

Har du spørsmål vedrørende de nye retningslinjene?
Ta gjerne kontakt med meg.

 

Max Gudmundsen

Max Gudmundsen

Hei, jeg heter Max E. Gudmundsen og jeg er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, og spesielt innenfor hvitvaskingsloven, finansavtaleloven og finansforetaksloven. Jeg bistår også klienter innenfor nasjonal og internasjonal beskatning, samt innenfor fiskeri og havbruk. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revolusjon for regelverk for crowdfunding i EU og Norge på trappene

20.oktober 2021 trer EUs Crowdfunding-forordning i kraft, og medfører at en ny type konsesjon gir tillatelse til å formidle både låne- og ...

Les artikkelen