<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjennomføring av resterende deler av EUs kapitalkravsregelverk i Norge

‹ Tilbake til artikler

bannerbildet finansbloggen
Finanstilsynet har foreslått regler for å gjennomføre resterende deler av CRR/CRD IV i norsk regelverk. Ny overgangsregel er satt på vent, mens SMB-rabatten omsider blir innført.


Finanstilsynet oversendte 30.4.2018 høringsnotat til Finansdepartementet med utkast til regelverksendringer for gjennomføring av resten av EUs soliditetsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). Mange i bransjen hadde sett frem til høringsnotatet ettersom det skulle inneholde en vurdering av mulig erstatning av dagens overgangsregel med det permanente gulvet som ble vedtatt som del av “Basel IV” på 72,5 % av beregningsgrunnlaget etter reviderte standardmetoder. Mange er nok derfor skuffet over  at denne delen av oppdraget er blitt utsatt, uten at det i høringsnotatet settes en ny dato for når denne vurderingen skal være klar.Høringsnotatet inneholder likevel en en del andre interessante avklaringer, der jeg spesielt vil trekke frem følgende:

Område

Beskrivelse

SMB-rabatten

SMB-rabatten som gir redusert kapitalkrav på 23,8 % på utlån til SMB-kunder innføres. Dette vil særlig styrke kapitaldekningen til de minste bankene.

Nasjonale valg

Finanstilsynet mener at det finnes hjemmel i CRR/CRD IV for å videreføre en rekke nasjonale valg (“gold plating”). Eksempler er bl.a. modellgulv på IRB-parametere, Leverage Ratio krav på 5 % og høyere risikovekter på lån sikret i næringseiendom der norske regler er mer konservative enn det CRR/CRD IV i utgangspunktet legger opp til.

Rapportering

Banker i samarbeidende gruppe har hittil kunne rapportere i et forenklet skjema (KRT-1130), men det fremgår nå at konsolideringen skal skje i de normale skjemaene som har et langt høyere detaljeringsnivå.


Forøvrig foreslås det en rekke tekniske tilpasninger i forskrifter. Bl.a. vil store deler av dagens kapitalkravsforskrift oppheves, og det inntas referanser som gjør at EU-regelverket gjelder direkte også i Norge.

Magnus Robberstad

Magnus Robberstad

Jeg heter Magnus Robberstad, og jobber som konsulent i PwC Bergen. Jeg jobber hovedsaklig med risikostyring og compliance i bank for ulike kunder i Norge. Jeg har særlig kompetanse innen ICAAP, virksomhetsstyring, risikomodellering og regulatoriske krav som f.eks. Kapitaldekning og LCR. Siden finanskrisen har omfanget av regulatoriske krav økt dramatisk, og det er blitt stadig vanskeligere å beholde oversikten over det regulatoriske landskapet. Målet mitt for denne bloggen er å gi oppdatering på regulatoriske endringer og hva de betyr for din virksomhet.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene Sannsynligheten er stor for at du som leser denne artikkelen arbeider ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sparebankenes avsetninger for tap på utlån ble redusert med 9,4% ved overgangen til IFRS 9

Bakgrunn Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak ble endret med virkning fra 1. januar 2020. Endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidig lov om rekonstruksjon vedtatt – og brukes nå av det første selskapet

Stortinget vedtok nylig en lov om finansiell restrukturering («lov om rekontstruksjon») som trådte i kraft 11. mai 2020. Loven gjelder ...

Les artikkelen