<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjennomføring av resterende deler av EUs kapitalkravsregelverk i Norge

‹ Tilbake til artikler

bannerbildet finansbloggen
Finanstilsynet har foreslått regler for å gjennomføre resterende deler av CRR/CRD IV i norsk regelverk. Ny overgangsregel er satt på vent, mens SMB-rabatten omsider blir innført.


Finanstilsynet oversendte 30.4.2018 høringsnotat til Finansdepartementet med utkast til regelverksendringer for gjennomføring av resten av EUs soliditetsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). Mange i bransjen hadde sett frem til høringsnotatet ettersom det skulle inneholde en vurdering av mulig erstatning av dagens overgangsregel med det permanente gulvet som ble vedtatt som del av “Basel IV” på 72,5 % av beregningsgrunnlaget etter reviderte standardmetoder. Mange er nok derfor skuffet over  at denne delen av oppdraget er blitt utsatt, uten at det i høringsnotatet settes en ny dato for når denne vurderingen skal være klar.Høringsnotatet inneholder likevel en en del andre interessante avklaringer, der jeg spesielt vil trekke frem følgende:

Område

Beskrivelse

SMB-rabatten

SMB-rabatten som gir redusert kapitalkrav på 23,8 % på utlån til SMB-kunder innføres. Dette vil særlig styrke kapitaldekningen til de minste bankene.

Nasjonale valg

Finanstilsynet mener at det finnes hjemmel i CRR/CRD IV for å videreføre en rekke nasjonale valg (“gold plating”). Eksempler er bl.a. modellgulv på IRB-parametere, Leverage Ratio krav på 5 % og høyere risikovekter på lån sikret i næringseiendom der norske regler er mer konservative enn det CRR/CRD IV i utgangspunktet legger opp til.

Rapportering

Banker i samarbeidende gruppe har hittil kunne rapportere i et forenklet skjema (KRT-1130), men det fremgår nå at konsolideringen skal skje i de normale skjemaene som har et langt høyere detaljeringsnivå.


Forøvrig foreslås det en rekke tekniske tilpasninger i forskrifter. Bl.a. vil store deler av dagens kapitalkravsforskrift oppheves, og det inntas referanser som gjør at EU-regelverket gjelder direkte også i Norge.

Magnus Robberstad

Magnus Robberstad

Jeg heter Magnus Robberstad, og jobber som konsulent i PwC Bergen. Jeg jobber hovedsaklig med risikostyring og compliance i bank for ulike kunder i Norge. Jeg har særlig kompetanse innen ICAAP, virksomhetsstyring, risikomodellering og regulatoriske krav som f.eks. Kapitaldekning og LCR. Siden finanskrisen har omfanget av regulatoriske krav økt dramatisk, og det er blitt stadig vanskeligere å beholde oversikten over det regulatoriske landskapet. Målet mitt for denne bloggen er å gi oppdatering på regulatoriske endringer og hva de betyr for din virksomhet.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utvanning av verdier og kontroll i lys av en finansiell restrukturering

Etter større kriser som finanskrisen (2008), oljeprisfallet (2014-2016) og nå med coronapandemien har mange børsnoterte selskaper måtte ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Covid-19 og bankenes tapsavsetninger

Bakgrunn Covid-19 har hatt store konsekvenser for bedrifter og husholdninger både nasjonalt og globalt. For Norge har det medfølgende ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Veksten i brutto utlån i Norge er nå negativ

De kvartalsvise annualiserte tapsprosentene for forbrukslånsbankene per Q2 2019 er fremdeles lave i forhold til kredittpåslaget som ligger ...

Les artikkelen