<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høring: Endringer i aksjelovene - oppmykning av bostedskravet for daglig leder og styremedlemmer

damil-gettyimages-975027882-1600 ‹ Tilbake til artikler

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i aksjelovgivningen som skal innebære at norske selskaper kan velge daglig leder og flere medlemmer av styret bosatt i utlandet enn etter gjeldende regler. Dette forutsatt at de er statsborger eller bosatt i EØS eller EFTA. Bakgrunnen for forslaget er at ESA åpnet formell sak mot Norge ettersom det ble hevdet at nåværende bosteds- og tilknytningskrav er i konflikt med EØS-avtalens regler om rett til etablering for selskaper og personer og fri bevegelighet for arbeidstakere. 

Det foreslås blant annet å endre aksjelovene til at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, eller være statsborger av eller bosatt i en EØS/EFTA-stat (dette innebærer at også Sveits omfattes). Etter dagens regler må daglig leder og minst halvdelen av styret være bosatt i Norge, eller være statsborger og bosatt i en stat som er part i EØS-avtalen. Forskjellen er altså at forslaget åpner for at en statsborger av en EØS/EFTA-stat kan bo i en stat som ikke omfattes av EØS-avtalen samt at statsborgere av land utenfor EØS/EFTA oppfyller bostedskravet dersom de er bosatt i en EØS/EFTA-stat. 

I allmennaksjeloven foreslås det i tillegg å gjøre tilsvarende endringer når det gjelder bedriftsforsamlingens medlemmer. Det foreslås også tilsvarende endringer i finansforetaksloven hva gjelder finansforetak som skal følge aksjelovgivningens tilknytningskrav for daglig leder, styret og stiftere.  

Dispensasjonsadgangen i aksjeloven foreslås videreført, hvilket innebærer at departementet ved enkeltvedtak fremdeles vil kunne gjøre unntak fra kravene. 

I høringsforslaget foreslås det også å stille et tilleggskrav i aksjelovene § 6-24 om når styret er beslutningsdyktig. Den foreslåtte endringen medfører at minst ett av de deltakende styremedlemmene som er tilstede eller deltar i styrebehandlingen må oppfylle tilknytningskravet - dvs være statsborger eller bosatt i EØS/EFTA. 

Videre foreslås det også at det inntas bestemmelser i foretaksregisterloven om at et foretak skal særskilt angi og registrere i Foretaksregisteret hvem som representerer foretaket i rettergang og som kan ta i mot forkynnelser på vegne av foretaket. Disse reglene vil gjelde ved alle nyregistreringer i Foretaksregisteret og for alle eksisterende foretak som ønsker å oppdatere foretakets registrering med disse opplysningene. 

I tillegg foreslår departementet å innføre en forskriftshjemmel i foretaksregisterloven som gir departementet hjemmel til å fastsette bestemmelser om bruk av elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for identitetskontroll, samt om identitetskontroll ved rekvisisjon av d-nummer eller ved stiftelse og registrering av foretak i Foretaksregisteret. Dette vil kunne medføre at elektroniske løsninger i større grad vil kunne benyttes over landegrensene på disse områdene. 

Som følge av brexit-prosessen har det tidligere blitt innført en overgangsordning for britiske statsborgere bosatt i Storbritannia eller EØS, samt EØS-statsborgere bosatt i Storbritannia. Overgangsordningen unntar britiske statsborgere bosatt i Storbritannia eller EØS, og EØS statsborgere bosatt i Storbritannia, fra bostedskravet i aksjelovgivningen. Ordningen opphører 1. januar 2021 og skal gjelde dersom Storbritannias utmelding av EU skjer uten en avtale med EU. I høringsnotatet opplyser departementet at eventuelle permanente ordninger vil bli vurdert når Storbritannias utmelding eventuelt blir gjennomført. 

 
Stian Solheim

Stian Solheim

Mitt navn er Stian Solheim og jeg har siden 2013 jobbet som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med generell forretningsjus, herunder fast eiendom og skatterett. Jeg bistår særlig nasjonale og internasjonale selskap og aksjeeiere med etablering, drift, omorganisering og avvikling av selskap, herunder kjøp og salg av virksomheter, aksjonæravtaler med videre.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Egen pensjonskonto: Startskuddet for økt konkurranse innenfor pensjonsforvaltning?

Fredag den 6. november ble det besluttet at lovendringene som innfører egen pensjonskonto skal tre i kraft 1. januar 2021. Samme dag ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høyesteretts BankID-avgjørelse. Større trygghet og dyrere lån

22. oktober 2020 tok landets høyeste domstol, Høyesterett, for første gang stilling til om et offer for BankID-svindel kan holdes ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rekonstruksjon - forslag om nye regler for gjeldsforhandlinger

For å hindre at virksomheter som i utgangspunktet er sunne og har livets rett går under med tap av arbeidsplasser og verdier, har ...

Les artikkelen