<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan unngå å bli involvert i ulovlig samarbeid?

liten versjon ‹ Tilbake til artikler

I den senere tid har Konkurransetilsynet gitt flere bedrifter høye bøter for brudd på konkurranseloven. 

Mange tror at brudd på konkurranseloven skyldes ond vilje. Mye taler for at bedrifter ofte ønsker å følge loven men har lite kunnskap. Konkurransetilsynet gir sjelden veiledning i enkeltsaker, og i den grad veiledning blir gitt er den ikke juridisk bindende. Den enkelte bedrift bør derfor selv ta ansvar for å redusere risikoen for å bli involvert i lovbrudd.

Konkurransereglene angår ikke bare ledere og beslutningstakere. En bedrift er også ansvarlig hvis alminnelige medarbeidere bryter konkurranseloven. Brudd på konkurranseloven kan påføre bedriften store bøter, straffesanksjoner mot enkelte ansatte og dårlig presseomtale. Dessuten vil en avtale som er i strid med konkurranseloven være ugyldig.

EU-kommisjonens etterforskning
Også finansforetak blir involvert i brudd på konkurranseregelverket. Hittil i år har EU-kommisjonen offentliggjort to pågående etterforskningssaker innenfor finanssektoren. I den ene saken synes det som Kommisjonen etterforsker om ansatte har brutt regelverket. I den andre ser det ut som ledelsesbeslutninger har kommet under lupen. I begge tilfellene vil finansforetakene være ansvarlige dersom loven er overtrådt.

I den første saken etterforsker Kommisjonen åtte banker mistenkt for å ha deltatt i et kartell for kjøp og salg av europeiske statsobligasjoner. Mer konkret etterforsker Kommisjonen om bankenes tradere har utvekslet konkurransesensitiv informasjon og koordinerte sine strategier når de har handlet europeiske statsobligasjoner. Det er opplyst at kontakten mellom meglerne hovedsak har funnet sted på online chatterom.

Den andre etterforskningen retter seg mot Insurance Ireland - en medlemsorganisasjon for irske forsikringsselskap - sitt datadelingssystem. Det fremgår av Kommisjonens pressemelding at man etterforsker om vilkårene for nye medlemmer i datasamarbeidet begrenser muligheten de har til å konkurrere med forsikringsselskap som allerede er med.

Hvordan unngå overtredelse av konkurranseregelverket?
For å unngå å bli involvert i overtredelser av konkurranseregelverket, bør bedrifter ha en klar strategi, en såkalt compliancestrategi, for å skape økt bevissthet om konkurranseloven og hvordan man unngår overtredelser på alle nivåer av virksomheten, fra alminnelige medarbeidere til mellomledere, interne advokater og toppledelse.

Det er flere grunner til å overholde konkurranseregelverket enn trusselen om sanksjoner. En bærekraftig, aktiv og positiv strategi for god konkurranseskikk og forretningsetikk kan bidra til bedre omdømme og markedsføringsverdi samt gjøre bedriften mer attraktiv for arbeidstakere. Når de ansatte vet hva som er ulovlig vil de også i større grad ha antennene ute for hvordan underleverandører og samarbeidspartnere opptrer. 

Selv om strategien ikke resulterer i full compliance kan den likevel bidra til å redusere skaden av en overtredelse. For det første er det mulig å få amnesti hvis man er den som avslører samarbeidet og bistår tilsynet i videre oppklaring. I tillegg vil et compliance program bidra til å stanse en overtredelse tidlig. Alt annet likt vil en kortere overtredelseperiode gi lavere bøter.

En effektiv compliancestrategi kan omfatte veiledning og undervisning av ansatte, etablering av interne rapporteringsrutiner, overvåkning av hvordan bedriften opptrer som tilbudsgiver og revisjon for å avdekke konkurranseskadelige handlinger som allerede har funnet sted.

Hvor omfattende strategien bør være varierer fra bedrift til bedrift. Forskjell i størrelse, muligheter for å søke rådgivning, aktiviteter og sannsynlighet for å bli involvert i overtredelser gjør at behovene for å søke veiledning varierer. Et godt compliance program er tilpasset den enkelte bedrifts behov. Å sikre at ansatte har kunnskap om konkurranseregelverket er imidlertid en grunnleggende forutsetning for å unngå lovbrudd. 

Som del av Vestlandets største kompetansehus og et unikt globalt nettverk innenfor konkurranserett er Advokatfirmaet PwC AS godt rustet til å gjennomføre alle sidene ved et compliance program.

Vil du vite mer om dette - ta gjerne kontakt med meg!

Even Tukun

Even Tukun

Jeg heter Even Tukun, og jobber som Senior Manager i Advokatfirmaet PwC. Mine fagområder er konkurranserett, personvern og offentlige reguleringer. Jeg er utdannet jurist og siviløkonom og har erfaring fra Konkurransetilsynet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet hvor jeg har jobbet med begge fagfelt.

Mine interesseområder er konkurranserett og personvern. Jeg ønsker å dele nyheter og informasjon om disse temaene med deg.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Rekonstruksjon - forslag om nye regler for gjeldsforhandlinger

For å hindre at virksomheter som i utgangspunktet er sunne og har livets rett går under med tap av arbeidsplasser og verdier, har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Brexit - nå skjer det!

Det er gått mer enn 3,5 år siden britene stemte for å ta Storbritannia ut av EU. Etter år med usikkerhet, politisk kaos, skifte av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høring: Endringer i aksjelovene - oppmykning av bostedskravet for daglig leder og styremedlemmer

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i aksjelovgivningen som skal innebære at norske selskaper kan ...

Les artikkelen