<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IDD - forslag om gjennomføring på høring

bannerbildet finansbloggen.jpg ‹ Tilbake til artikler

bannerbildet finansbloggen.jpg

Finansdepartementet og Justisdepartementet sendte nylig på høring forslag til regler for å gjennomføre Forsikringsdistribusjonsdirektivet (“IDD”) i norsk rett.  Forslagene fremgår av to ulike høringsnotater, med høringsfrist 6. og 7. juni 2018.

Hva er IDD?
IDD er et direktiv som regulerer distribusjon - dvs. formidling og salg - av forsikringer. IDD gjennomføres med virkning fra 1. oktober 2018 i EU. Direktivet erstatter det gjeldende forsikringsformidlingsdirektivet fra 2002.

Et av hovedformålene med IDD er å innføre like rammer for distribusjon av forsikringer uavhengig av salgskanal. I tillegg er formålet økt forbrukerbeskyttelse, og økt konkurranse i EU/EØS. Det er ikke klart når direktivet tas inn i EØS-avtalen, og det er derfor ikke fastsatt en gjennomføringsfrist i Norge.

Hvilke foretak omfattes av IDD?

Gjeldende regelverk for forsikringsformidling omfatter; forsikringsmeglere, forsikringsagenter, underagenter, aksessoriske forsikringsagenter og gjenforsikringsmeglere. En viktig endring med IDD er at reglene utvides til også å gjelde forsikringsselskapenes direkte salg av forsikringer.  Nettportaler ol. som drives på ervervsmessig basis vil også omfattes hvis kunden kan inngå en forsikringsavtale gjennom nettstedet.  

Hvilke produkter omfattes?

IDD gjelder for alle forsikringsprodukter; skadeforsikrings-, livsforsikrings- (herunder kapitalforsikringer) og gjenforsikringsprodukter. Både kollektive og individuelle avtaler er omfattet. Direktivet inneholder en rekke tilleggskrav for forsikringsbaserte investeringsprodukter (for eksempel unit linked, fondskonto mv.).

Om høringsnotatene

Finansdepartementets notat behandler først og fremst de offentligrettslige reglene i IDD. Disse reglene foreslås hovedsakelig gjennomført ved en ny lov om forsikringsformidling.

De privatrettslige reglene i direktivet behandles i høringsnotatet fra Justisdepartementet, og reglene foreslås først og fremst gjennomført ved endringer i forsikringsavtaleloven. I tillegg til de endringer som er nødvendige for å gjennomføre IDD, foreslås det en omstrukturering av forsikringsavtaleloven og flere nye generelle regler. Disse forslagene gjennomgås ikke nærmere her.

Noen av de viktigste endringsforslagene

1. Nye informasjons- og rådgivningskrav

Tilleggskrav for forsikringsbaserte investeringsprodukter
IDD innfører krav til opplysninger og rådgivning ved distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter som i hovedsak tilsvarer kravene i MiFID II - som gjelder ved salg av finansielle instrumenter. Dette innebærer bl.a. regler om:

- god forretningsskikk

- håndtering av interessekonflikter

- informasjonskrav om blant annet produktet, omkostninger og gebyrer

- regler om egnethetsvurdering av kunder, og

- krav til dokumentasjon av rådgivning.

Formålet er å sikre kundene like god beskyttelse for sparing pakket som et forsikringsprodukt, som for finansielle instrumenter. Enkelte av reglene som foreslås i høringsutkastet er videreføring av dagens regler, men forslagene innebærer i stor grad nye krav for distributørene/forsikringsselskapene.

Standardisert informasjonsdokument om skadeforsikringsprodukter  

Det innføres krav til et standardisert informasjonsdokument ved salg av skadeforsikring. Informasjon om forsikringsproduktet skal gis til kundene før avtaleinngåelse i et standardisert informasjonsdokument (IPID). Kravene til form, innhold og presentasjon er fullharmonisert, dvs. at kravene blir like for alle forsikringsselskap i EU/EØS. Dokumentet skal bl.a. ha informasjon om: typen forsikring, et sammendrag av forsikringsdekningen herunder de viktigste risikoer som er forsikret, forsikringssum, forsikringens geografiske anvendelsesområde og en sammenfatning av de risikoer som ikke er dekket, samt avtalens omfang, varighet mv.

2. Andre endringer

Produktgodkjenning

Forsikringsselskaper plikter å etablere prosedyrer for vurdering og godkjenning av nye forsikringsprodukter. Det samme gjelder ved vesentlige endringer av eksisterende produkter. Produktgodkjenningen skal ha som formål å hindre salg av forsikringer i feil målgruppe.

Krav til egnethet, kompetanse, mm.

IDD har inneholder ulike krav til egnethet og kompetanse for å drive forsikringsformidlingsvirksomhet. I forhold til dagens regelverk foreslås det i høringen bl.a. at personkretsen som er omfattet av dagens egnethetskrav utvides. Det innføres i tillegg et krav om 15 timers årlig etterutdanning for ledere og ansatte.

God forretningsskikk mv.

Det foreslås innført en generell bestemmelse om krav om 'god forretningsskikk' i forsikringsformidlingsloven, og det fremgår bl.a. en plikt til å håndtere mulige  interessekonflikter mellom foretaket og kundene. I forlengelsen av dette foreslås det også innført forbud mot lønnssystemer, salgsmål eller andre ordninger som strider mot foretakets plikt til å påse at kundenes interesser ivaretas på beste måte.

Underagenter

Det foreslås innført registreringsplikt for underagenter i Finanstilsynets register. I tillegg foreslås det innført en begrensning  for hvor mange underagenter et forsikringsagentforetak kan inngå avtale med. Det er ingen slik begrensing etter gjeldende regler. Forslaget innebærer at forsikringsagentforetaket ikke kan inngå underagentavtaler som omfatter flere agenter enn 50 prosent av antall ansatte forsikringsagenter i forsikringsagentforetaket.

Aksessorisk forsikringsagentvirksomhet

Etter dagens regler er banker, kredittforetak og verdipapirforetak som distribuerer forsikringer aksessoriske forsikringsagenter. Etter forslaget vil disse foretakene måtte registreres som forsikringsagenter. Konsekvensene av dette vil være at ledere/ ansatte vil måtte gjennomføre årlig etterutdanning, og at foretakene blir underlagt løpende tilsyn med agentvirksomheten.

Registering i Finanstilsynets register

Finanstilsynet foreslår at agenter, underagenter og aksessoriske agenter av norske forsikringsselskaper skal registreres i ett samlet register hos Finanstilsynet, da dagens registreringsordning - hvor agentene registreres i forsikringsselskapenes registre ikke gir god nok oversikt. Norske forsikringsselskap skal imidlertid fortsatt være ansvarlig for å kontrollere at vilkårene for agentvirksomhet er oppfylt, også for underagenter som har avtale med forsikringsselskapets agenter. Hvis vilkårene er oppfylt skal forsikringsselskapet sende melding til Finanstilsynet om registrering.

PwC:

PwC har i flere år hatt et velfungerende europeisk nettverk med deltakere fra våre kontorer i de ulike landene som arbeider med implementering av IDD for klienter. Dette gjør at vi har en omfattende erfaringsbase når det gjelder spørsmål knyttet til IDD. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon eller har behov for bistand.

 

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lovforslag om distribusjon av forsikring (IDD) - hva er nytt?

Regjeringen la nylig frem et lovforslag for Stortinget som skal gjennomføre EUs Forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) i norsk rett. Det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finanstilsynet gjør det lettere for fullmaktsforetak å oppfylle krav om forsikring

Lovpålagt krav om ansvarsforsikring uten egenandel har vært et vanskelig punkt for foretak som ønsker konsesjon for fullmaktstjenester ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Dette må du vite om den nye finansavtaleloven

Finansavtaleloven regulerer avtaler og oppdrag om finansielle tjenester hvor den ene parten er en finansinstitusjon eller lignende ...

Les artikkelen