<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IFRS 9 og overgangsregler for nye krav til tapsavsetninger

‹ Tilbake til artikler

Dag.jpg

Finansdepartmentet har i brev av 2.11.2017 gitt Finanstilsynet oppdrag om å utarbeide overgangsregler for nye kommende krav til tapsavsetninger i IFRS 9 for norske finansforetak.


Dagens regler (IAS 39) innebærer at en avsetter til tap basert på en «incurred loss» modell, det vil si tapsavsetninger er betinget av at det foreligger objektive bevis på at ett verdifall har inntruffet på balansedagen mens en under IFRS 9 skal avsette for forventet tap. Litt avhengig av nivået på eksisterende gruppeavsetning vil dette for de fleste banker innebære økte tapsavsetninger. Dette vil påvirke egenkapital og dermed kapitaldekning. Som følge av dette har EU-kommisjonen utarbeidet forslag til en overgangsregel som innebærer at økte avsetninger som oppstår som følge av overgangen til IFRS 9 innfases over en 5-års periode. Forslaget innebærer at en i overgangsperioden kan beregne et tillegg i ren kjernekapital basert på de økte avsetningene som følger av overgangen til IFRS 9 multiplisert med følgende faktor:



  • 90 % i år 1
  • 80% i år 2
  • 60% i år 3
  • 40% i år 4
  • 20% i år 5

Finansdepartmentet har i sitt brev til Finanstilsynet bedt om at Finanstilsynet utarbeider utkast til høringsnotat og forskrift slik at tilsvarende regler gjøres gjeldene for norske finansforetak med virkning fra 1.1.2018. Fristen for utkast til høringsnotat er satt til 20.11.2017.

Ola Anfinsen

Ola Anfinsen

Jeg heter Ola Anfinsen og har jobbet i PwC siden 1992. Jeg har også erfaring fra PwC sitt London kontor.

Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesser er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom, regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll samt IFRS.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

IFRS 9 gjelder også for unoterte banker fra nyttår – husk overgangsregelen for å unngå stor svekkelse av kapitaldekningen

Fra 1. januar 2020 skal unoterte banker utarbeide årsregnskap i samsvar med IFRS med mindre annet følger av årsregnskapsforskriften (§ ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker - 3. kvartal 2018

Vår gjennomgang av bankenes delårsregnskap for 3. kvartal 2018 viser at tapene i banknæringen fortsatt er lave. Annualisert tap YTD Q3 2018 ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Før og etter IFRS 9 - en analyse av norske banker.

IFRS 9 – Financial Instruments trådte i kraft fra 1.1.2018. Standarden introduserer nye kriterier for klassifisering og måling av ...

Les artikkelen