<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kapitalforsikring – ingen endring i Skatteforliket og revidert budsjett

‹ Tilbake til artikler

magne-hop.jpgDet kan konstateres at det ikke kommer noen umiddelbare endringer for kapitalforsikring, men komiteen har sendt enkelte signaler som likevel er verdt å merke seg

Skjermingsfradrag skal økes og det skal komme regler for «langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og fond.»  Videre understreker finanskomiteens flertall betydningen av en gjennomgang av reglene for beskatning v tilnærmet like spareprodukter.

Nå foreligger både revidert nasjonalbudsjett og «skatteforliket» (Innstilling fra finanskomiteen om en skattereform omstilling og vekst, Meld. St. 4(2015-2016)).

Det blir ingen umiddelbare endringer for kapitalforsikring, men komiteen har sendt enkelte signaler som jeg omtaler nedenfor.

Kapitalforsikring beskattes med lav sats og er ikke omfattet av den ekstrabeskatning som er innført for kapitalinntekter fra aksjer og aksjefond («utbytte mv.»). For 2016 betyr dette at en gevinst ved uttreden av forsikringen beskattes med 25 prosent, mens «utbytte mv.» beskattes med 28,75 etter at grunnlaget er redusert for skjerming. For kapitalforsikring oppnås ikke skjerming. Dette er bakgrunnen for at flere har tatt til orde for en endring av beskatningen av disse produktene.

Komiteens innstilling:

a. Økt skjermingsfradrag:
Skjermingsfradraget økes for å kompensere ulempene ved økt utbytteskatt for «utbytte mv.». Dette er i strid med de faglige rådene fra departementet som sterkt har anbefalt å fortsatt basere skjerming på en risikofri rente. Det er ikke sagt noe om når skjermingsfradraget skal økes, eller med hvor mye. Jeg vil anta at en tar sikte på å øke fradraget i 2017, selv om ekstrabeskatning av «utbytte mv.» innføres fra og med 2016.

b. Ny ordning for sparing i fond og børsnoterte aksjer
Det er videre flertall for å foreslå en ordning for langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende. Det er utover dette ikke uttalt noe om beskatningen her, men jeg antar det må være tanken at produktene skal være omfattet av ekstrabeskatning og ekstra skjerming, hvor fordelen må antas å relatere seg til at en kan bytte mellom ulike aksjer og fond uten at dette utløser umiddelbar beskatning. Flertallet har «bestilt» et konkretisert lovforslag som del av statsbudsjettet for 2017.

c. Gjennomgang av beskatning av kapitalforsikring mv.

Komiteen uttaler at den «vil i tillegg understreke betydningen av at det foretas en gjennomgang for å unngå ulik beskatning av tilnærmet like spareprodukter».

Det er kun i enkelte tilfeller at kapitalforsikring ligner på andre spareprodukter slik komiteen uttaler. Kapitalforsikring omfatter et univers av svært uensartede produkter hvor aksjer og andre selskapsandeler ikke nødvendigvis er representert. Jeg vil forvente at en del av de enkleste produktene som fondskonto mv. som i dag er omfattet av reglene om kapitalforsikring, vil kunne omfattes av den nye ordningen for børsnoterte aksjer mv. som omtalt ovenfor. Når i tillegg kapitalforsikring ikke er gjenstand for skjerming, fremstår det som enda mindre grunn til endring av beskatningen av disse produktene.

Jeg kan vanskelig se at det etter økning av skjermingsfradrag, og med innføring av en ny type sparing i fond og børsnoterte aksjer er nødvendig med en endring av beskatningen av kapitalforsikring.

Gapet mellom aksjebeskatning og andre kapitalinntekter reduseres noe ved bedret skjerming, og behovet for endring av reglene for kapitalinntekter, inkludert kapitalforsikring, fremstår som betydelig redusert.

Det gjøres oppmerksom på at forfatteren har tilknytning til forsikringsnæringen via oppdrag for både norske og internasjonale finansinstitusjoner.

Magne Hop

Magne Hop

Jeg har jobbet som advokat hos PwC de femten siste årene. Før dette jobbet jeg seks år i Skatteetaten. Jeg arbeider med ulik forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på både nasjonal og internasjonal skatterådgivning, selskapsrett og prosedyre. I finansbransjen fokuserer jeg mest på forsikring, særlig i skjæringspunktet mellom skatt- og regulatoriske forhold.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper. Statsbudsjettet 2019 - ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2018 - Skadeforsikring

Regjeringen varsler nok en gang gjennomgang av reglene for beskatning av forsikringsselskaper. Nå avsløres det at det legges opp til ...

Les artikkelen