<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Meldeplikt ved utkontraktering blir utvidet

‹ Tilbake til artikler

Finanstilsynet har vedtatt en ny forskrift om meldeplikt ved utkontaktering, som skal erstatte den någjeldende forskriften, FOR-2015-06-05-613. Den nye forskriften trår i kraft fra 1. januar 2022. Forskriften innebærer flere endringer og strengere krav, sammenlignet med nåværende forskrift. Flere aktører under tilsyn av Finanstilsynet blir berørt, og det vil kreves mer av de enkelte foretak med hensyn til compliance på området. Vi gjennomgår hovedtrekkene i dette under.

Dagens situasjon

Vår erfaring er at det den siste tiden har vært et stort fokus fra Finanstilsynet på å følge opp på de kravene som stilles til utkontrakteringsavtaler, særlig i kjølvannet av rundskrivet på området fra oktober 2020. Dette krever mer av foretakene før avtaler inngås, samtidig som aktører som inngår avtaler med foretak under tilsyn må forvente å åpne for mer kontroll fra disse og ikke minst for at Finanstilsynet vil kunne kreve innsyn i hvordan tjenestene utføres. 

Hva er utkontraktering?

Det foreligger ikke en klar definisjon på hva som er utkontraktering, men på et overordnet nivå kan man definere utkontraktering som et tilfelle hvor man velger å la en annen juridisk enhet utføre oppgaver på vegne av foretaket. Det gjelder i prinsippet en avgrensning mot kjøp av tjenester, men denne grensen er ikke klar. I Finanstilsynets rundskriv angis noen eksempler på hva som er utkontraktering og hva som ikke er det. Etter vår erfaring tolker Finanstilsynet utkontrakteringsbegrepet vidt sett opp mot dette, noe som medfører at mange av avtalene til selskap under tilsyn av Finanstilsynet må oppfylle kravene som stilles til utkontrakteringsavtaler når de inngås eller videreføres. 

Krav om oversikt over alle utkontrakteringsavtaler

Den nye forskriften pålegger samtlige foretak som er omfattet av finanstilsynsloven § 1 å ha en oppdatert oversikt over alle avtaler om utkontraktering av virksomheten, og denne oversikten skal inneholde de samme opplysningene som en melding om utkontraktering til Finanstilsynet skal inneholde. Dette innebærer informasjon om: 

 1. Oppdragsgiver navn og org.nr. 
 2. virksomheten/oppgavene som utkontrakteres
 3. informasjon om hvor oppdragstaker driver virksomhet (Norge eller utlandet)
 4. Navn og org.nr på eventuelle underleverandører, samt eventuelt land dersom underleverandør er etablert i utlandet
 5. avtalens oppstarts- og opphørsdato, herunder opplysninger om rullerende avtaleperiode
 6. hvordan foretaket vil følge opp sitt ansvar for den utkontrakterte virksomheten, samt foretakets risikovurdering av utkontrakteringen

Dersom avtalen innebærer utkontraktering av IKT-virksomhet, må følgende informasjon i tillegg foreligge:

 1. utkontrakteringsavtalen med vedlegg 
 2. styremøteprotokoll hvor det fremgår at styret har behandlet utkontrakteringsavtalen og risikovurdering av utkontrakteringen

Kravet om å ha slik informasjon om alle utkontrakteringsavtaler, uavhengig av meldeplikt, er nytt. Det treffer således mange virksomheter som tidligere har vært unntatt meldeplikten og som av den grunn ikke har hatt behov for å utarbeide en slik oversikt. Bakgrunnen for dette nye kravet er både tilpasning til EU-regelverket og av tilsynsmessige hensyn.

Færre unntak fra meldeplikt

En rekke foretak er unntatt meldeplikten etter Finanstilsynsloven § 4c, etter någjeldede forskrift § 1.

Den nye forskriften har som tidligere forskrift flere unntak fra meldeplikten, men med noen endringer. Listen over foretak som er unntatt meldeplikt er snevret inn slik at verdipapirforetak, kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett, pensjonskasser og forsikringsselskaper ikke lenger er unntatt. Dette medfører at flere foretak nå er omfattet, og må følge opp på de regulatoriske forpliktelsene knyttet til utkontraktering. Følgende foretak er unntatt fra meldeplikten i den nye forskriften: 

a) forvaltningsselskap for verdipapirfond
b) forvaltere av alternative investeringsfond
c) regnskapsførerforetak
d) revisjonsforetak
e) eiendomsmeglingsforetak
f) advokater som driver eiendomsmegling
g) inkassoforetak
h) låneformidlere
i) forsikringsformidlere 

 

Forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond blir også meldepliktige, dersom de yter investeringstjenester, jf. verdipapirfondloven § 2-1 andre og tredje ledd og AIF-loven § 2-2 tredje og fjerde ledd. Meldeplikten for disse foretakene er da begrenset til utkontrakteringsavtaler som gjelder investeringstjenestene. Merk imidlertid at meldeplikt for utkontraktering kan følge av annet regelverk, eksempelvis AIF-loven § 3-5.

Hvilke avtaler er meldepliktige? 

Det någjeldende unntaket etter forskriftens § 2 om at meldeplikten ikke gjelder utkontraktering av administrative og driftsrelaterte oppgaver, samt IKT-virksomhet som ikke omfattes av IKT-forskriften vil ikke videreføres.

Alle avtaler om utkontraktering av virksomhet som er kritisk eller viktig for foretaket vil nå bli omfattet av meldeplikten. Finanstilsynet uttaler at det vil bero på en konkret vurdering hvilken virksomhet som er kritisk eller viktig for foretaket, og som derved er meldepliktig. Tilsynet legger til grunn at utkontraktering av oppgaver som er sentrale for styringen og kontrollen med virksomheten, som hovedregel skal meldes.

I henhold til EBA’s Guidelines on outsourcing arrangements vil en funksjon anses å være kritisk eller viktig dersom svikt i ytelsen vesentlig vil svekke foretakets:

 • overholdelse av vilkårene for konsesjon 
 • økonomiske resultater
 • soliditet eller kontinuitet i bank- og betalingstjenester og aktiviteter

Videre vil det anses som kritisk eller viktig dersom det utkontrakteres driftsoppgaver for interne kontrollfunksjoner, med mindre sviktende eller mangelfull levering ikke vil ha en negativ innvirkning på den interne kontrollfunksjonen.

I tillegg vil utkontrakterte funksjoner for bank- og betalingstjenester i en grad som krever konsesjon, anses som kritisk eller viktig virksomhet.Dersom man skal utkontraktere slike funksjoner, er det derfor viktig at det gjøres en ordentlig risikovurdering i forkant, at disse følges opp at foretaket nøye og ikke minst at man påser at kravene til utkontrakterte oppgaver for øvrig er oppfylt.

Hva bør ditt foretak gjøre? 

Finanstilsynet har som nevnt utarbeidet et rundskriv som inneholder en veiledning om utkontraktering. Det er opplyst at denne vil bli oppdatert før ikrafttredelse av den nye forskriften. Foretak som tidligere har vært unntatt disse bestemmelsene, bør starte arbeidet med å lage en oversikt over alle utkontrakteringsavtaler som inkluderer informasjonen som kreves etter forskriften. Det finnes også retningslinjer fra EBA og EIOPA, som begge har blitt bekreftet av Finanstilsynet at vil bli fulgt i Norge. Det er derfor nærliggende også å se hen til disse i arbeidet som legges ned av foretaket hva gjelder utkontraktering. 

Advokatfirmaet PwC har bred erfaring med å arbeide med ulike utkontrakteringsavtaler, og bistår gjerne din virksomhet med en komplett gjennomgang av dine utkontrakteringsavtaler for å vurdere om det er behov for å gjøre tilpasninger før den nye forskriften trer i kraft ved nyttår.  

Ta gjerne kontakt med oss i Advokatfirmaet PwC dersom du ønsker å diskutere utkontrakteringsavtaler, eller har andre spørsmål knyttet til finansregulatorisk regelverk.

 

 

Mari Vikhals Strøm

Mari Vikhals Strøm

Mitt navn er Mari Vikhals Strøm, og jeg jobber som advokatfullmektig i PwC. Her jobber jeg med forretningsjuss, og hovedsakelig arbeidsrett og finansregulatoriske problemstillinger. Jeg har arbeidet i PwC siden 2011. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. Phone: +47 47 63 75 03 | Email: mari.strom@pwc.com

Trine Hamre

Trine Hamre

PwC | Associate | Advokatfullmektig  Phone: +47 41 85 19 18  Email: trine.hamre@pwc.com

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU regulerer kryptoaktiva - hvilke regler kommer for kryptobørser og andre tjenestetilbydere?

Kryptoaktiva er digitale eiendeler basert på blokkjedeteknologi. Frem til nå har de fleste kryptoaktiva vært uregulert. Nå innfører ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MiCA-forordningen er vedtatt - hvilke regler kommer for utstedere av tokens

Kryptoaktiva er digitale eiendeler basert på blokkjedeteknologi. De fleste kryptoaktiva er i dag uregulert. Målsetningen med MiCA ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt lovforslag om låneformidling - nå må finansagenter og finansieringsplattformer ha konsesjon fra Finanstilsynet

Den 14. oktober 2022 sendte Finansdepartementet ut forslag til ny lov om låneformidling, samt enkelte lovendringer i finansforetaksloven, ...

Les artikkelen