<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MiFID II innføres i Norge med 27 dagers varsel !

daniel n .jpg ‹ Tilbake til artikler

daniel n .jpg

MiFID II innføres i Norge fra 1. Januar 2018

Finanstilsynet har 4.desember fastsatt to nye forskrifter som medfører at hele MiFID II, herunder også MiFIR regelverkene blir gjeldende i norsk rett fra og med årsskiftet 2017/2018.
Den tidligere varslede MiFID II/MiFIR-forskriften er samtidig opphevet, altså under fire uker etter at den ble vedtatt og før den trådte i kraft.

I løpet av inneværende måned vil det videre komme en samlet forskrift, som gjennomfører hele «nivå 2-regelverket» - også dette med virkning fra 1. januar 2018.

Bransjen gis med dette i underkant av fire uker på å tilpasse seg et regelverk som totalt består av flere tusen sider, og som på en rekke områder gir betydelige behov for tekniske og forretningsmessige endringer.

At dette blir svært utfordrende for de fleste aktører i bransjen er Finanstilsynet klar over, ettersom man i pressemeldingen uttaler at

“Regelverket er omfattende og Finanstilsynet legger til grunn at det vil kunne ta noe tid fra forskriftens ikrafttredelse før alle krav etter reglene er oppfylt. Dette vil bli tatt hensyn til i den tilsynsmessige oppfølgingen. Det forventes imidlertid at markedsaktørene starter arbeidet med implementering av nødvendige endringer og ellers innretter seg etter det nye regelverket så snart som mulig.”

 

Slik vi forstår det er bakgrunnen for innføring på rekordkort varsel, at ESMA ikke har akseptert at norske foretak kan behandles på lik linje med EU-foretak, så lenge regelverket ikke blir fullstendig innført i Norge på samme tid som i EU. Det ser altså ut som om formell innføring av regelverket er blitt det viktigste, mens hvordan foretakene faktisk etterlever regelverket fra årsskiftet ikke er av fullt så stor betydning.

Finanstilsynet har de siste månedene kommunisert muntlig til bransjen ved en rekke anledninger at MiFID II ikke vil innføres fra årsskiftet, og dagens pressemelding kom som en stor overraskelse.

Den rettslige situasjonen fra nyttår blir ganske uvanlig. Dagens verdipapirhandellov med tilhørende forskrift vil bli stående, og det samme gjelder børsloven. Samtidig gjelder to nye forskrifter - MiFID II og MiFIR forskriftene - som regulerer de samme type virksomheter med helt nye regler. Det kan ikke utelukkes at det vil være motstrid mellom bestemmelser i dagens regelverk og nye forskrifter.

PwCs anbefaling

Vi mener at foretakene som treffes av regelverket hurtigst mulig bør gjennomgå status i sitt MiFID II-prosjekt og prioritere hva som må ferdigstilles først.

Selv om det fremgår av Finanstilsynets pressemelding at tilsynet vil ha forståelse for at det tar tid å gjennomføre endringene, er faktum likevel at man som verdipapirforetak i Norge vil opptre i strid med gjeldende norsk regelverk fra og med 1. januar dersom man ikke er i stand til å etterleve MiFID II og MiFIR slik regelverket er gjennomført i forskriftene. Dette kan for eksempel gjøre at norske foretak ikke vil kunne erklære seg “compliant” med gjeldende nasjonalt regelverk overfor internasjonale samarbeidspartnere. Vi vil derfor tro at de fleste norske foretak vil ha interesse av å arbeide hurtigst mulig med implementering.

Generelt er vår anbefaling at foretakene bør ha mest fokus på å tilfredsstille kundebeskyttelsesreglene - herunder blant annet krav til informasjon, erklæringer, godtgjørelser fra tredjepart og produktkrav.

I løpet av 2018 skal en rekke EU-regelverk som gjelder finansbransjen tre i kraft, herunder i tillegg til MiFID II: IDD, PRIIPs, PSD2. Gjennomføring i Norge ser ut til å være på etterskudd for samtlige av disse. Det ser ut som 2018 kan bli et spennende år for bransjen!Pressemeldingen fra Finanstilsynet finner du her:

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/pressemeldinger/2017/fastsettelse-av-forskrifter-om-mifid-ii-og-mifir/

Spørsmål til dette? Ta gjerne kontakt med meg.

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Nye krav til europeiske verdipapirforetak gjennom Investment Firm Review

EU vedtok i desember 2019 Investment Firm Directive (IFD) og Investment Firm Regulation (IFR), som til sammen utgjør Investment Firm ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finanstilsynet følger opp etterlevelse av regler for returprovisjon - presiserer medansvar overfor forvaltningsselskapene

Siden september 2019 har Finanstilsynet gjort ulike undersøkelser i finansmarkedet vedrørende forvaltningsselskapenes betaling for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MiFID II – Er du trygg på at ditt verdipapirforetak har gjort tilstrekkelige tilpasninger?

MiFID II trådte i kraft i Norge den 1. januar 2018. Med innføring av MiFID II kom det en rekke nye og utvidede krav til verdipapirforetak, ...

Les artikkelen