<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MiFID II – tydeliggjøring av regler rundt godtgjørelser

‹ Tilbake til artikler

Daniel-Naesse1.jpgEU-kommisjonen publiserte nylig en såkalt "Delegated Directive" til MiFID II. Her belyses blant annet kravet til innholdet i kriteriet «designed to enhance the quality of the relevant service»

Kravene som gjelder ved mottakelse av godtgjørelse fra andre enn kunden, fremkommer i dag av verdipapirforskriften § 10-8 (1) bokstav b, og MiFID II ser ikke ut til å ville endre denne bestemmelsens ordlyd. 

Oss bekjent, har Finanstilsynet imidlertid ikke hatt særlig fokus på dette kravet, og vi er for eksempel ikke kjent med at tilsynet har kommentert slike ordninger konkret i merknader etter stedlige tilsyn hos verdipapirforetak eller banker.

Det er imidlertid grunn til å tro at MiFID II-direktivets innføring av “uavhengig” og “ikke-uavhengig” investeringsrådgivning vil medføre økt fokus på ovennevnte krav. Dermed bør verdipapirforetakene forberede seg på å ta strategiske valg med hensyn til både hvorvidt det overhode skal mottas godtgjørelse fra andre enn kunden, og i tilfelle hvordan disse godtgjørelsenes evne til å forbedre tjenesten til kunden skal dokumenteres.

 Fra Delegated Directive vil vi trekke frem følgende krav

  • Tjenesten til kunden må forbedres proporsjonalt med godtgjørelsen til foretaket
  • Godtgjørelsen må ikke direkte tilgodese foretaket, dets aksjeeiere eller ansatte uten en synlig fordel for kunden
  • Løpende godtgjørelse til foretaket må rettferdiggjøres av en tilsvarende løpende godtgjørelse til kunden. Godtgjørelsen må ikke påvirke tjenesten til kunden på en negativ måte.

Foretakene må oppbevare dokumentasjon/lister for slike godtgjørelser mottatt fra tredjepart, samt dokumentasjon for hvordan de har vurdert og oppfylt overnevnte krav.

Eksempler på kundens fordeler:

  • Tilgang til, og rådgivning om et vidt spekter av produkter, inkludert et tilstrekkelig antall egnede produkter tilbudt av andre "produsenter" som foretaket ikke har tette forbindelser til.
  • Tilbud om løpende, minst årlig, rådgivning vedrørende de finansielle instrumentene som kunden har investert i sin egnethet for kunden, eller annen løpende tjeneste som har verdi for kunden. Eksempelvis løpende rådgivning om hva som er den optimale investeringsallokering for kunden.
  • Tilgang til, for en rimelig pris, et vidt spekter av produkter som er egnet til å møte kundens behov. Dette inkludert et tilstrekkelig antall egnede produkter tilbudt av andre "produsenter" som foretaket ikke har tette forbindelser til. Andre fordeler kan være tilgang til verktøy som har verdi for kunden. Dette kan være objektive analyseverktøy som gjør kunden i stand til å ta investeringsbeslutninger eller overvåke og justere sin portefølje, eller tilgang til periodiske rapporter om investeringenes utvikling og kostnader.

Av “Delegated Directive” fremgår også en rekke krav som vil stilles til produktutvelgelse og overvåking av tilbudte produkter, for både "produsenter" og distributører, uten at vi går nærmere inn på dette her.

For mer detaljer og ved spørsmål, ta gjerne kontakt med meg.

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Finanstilsynet følger opp etterlevelse av regler for returprovisjon - presiserer medansvar overfor forvaltningsselskapene

Siden september 2019 har Finanstilsynet gjort ulike undersøkelser i finansmarkedet vedrørende forvaltningsselskapenes betaling for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MiFID II – Er du trygg på at ditt verdipapirforetak har gjort tilstrekkelige tilpasninger?

MiFID II trådte i kraft i Norge den 1. januar 2018. Med innføring av MiFID II kom det en rekke nye og utvidede krav til verdipapirforetak, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirhandelloven ble endret i løpet av sommerferien - herunder justerte prospektregler

Vi som arbeider mye med verdipapirhandelloven ser nå - som forventet - at denne sentrale loven ble endret i sommerferien. I denne bloggen ...

Les artikkelen