<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Myndighetene har ikke ligget på latsiden etter det nye hvitvaskingsregelverket var på plass!

Figurativ_illustrasjon_10 ‹ Tilbake til artikler

Egnethetskrav i hvitvaskingsregelverket innført for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

Den 15. oktober. 2019 var det ett år siden det nye hvitvaskingsregelverket trådte i kraft. Myndighetene har ikke ligget på latsiden siden ikrafttredelsen og det har kommet en rekke presiseringer og oppdateringer på feltet siden den tid. Verdt å nevne er 

  • oppdatert hvitvaskingsforskrift som også gjelder virtuell valuta,
  • ny risikovurdering om hvitvask og terrorfinansiering,
  • nye rundskriv fra Finanstilsynet om etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, og
  • veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet


Sist ut av nyheter på områder er innføringen av egnethetskrav for tjenestetilbydere innen virtuell valuta.     

Innføring av egnethetskrav
Den 11. oktober 2019 innførte Finansdepartementet egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Det nye kravet er hjemlet i hvitvaskingsforskriften § 1-3 fjerde ledd. Endringen innebærer at egnethetskravene i hvitvaskingsloven § 42 også gjøres gjeldende for tilbydere av slike vekslings- og oppbevaringstjenester. Dette er i samsvar med krav i EUs femte hvitvaskingsdirektiv. 

Formålet bak egnethetskravene er at de skal bidra til å unngå at vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta kan misbrukes av kriminelle til hvitvasking og terrorfinansiering. Endringen av forskriften kan bidra til dette formålet ved at det blant annet stilles et uttrykkelig krav om at politiattest fremlegges for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. 

Krav om attest gjelder for alle reelle rettighetshavere, styremedlemmer (og varamedlemmer), daglig leder eller andre personer i den faktiske ledelsen av virksomheten. En slik fremleggelse skal skje både ved søknad om autorisasjon og ved senere endringer i relevante stillinger, verv og funksjoner. Angående politiattesten er det kun i de tilfeller der det straffbare forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte, at egnethetskravet ikke vil være oppfylt. For eksempel kan det tenkes at en tidligere voldsdom gjerne ikke vil være av betydning for vurderingen av egnethetskravet etter hvitvaskingsregelverket. 

Det kan være greit å merke seg at en person kan anses uegnet også for adferd som ikke har resultert i en straffedom. I tillegg til fremlegging av politiattest stilles det et mer generelt krav til at attestpliktige personer i stilling, eller ved utøvelsen av andre verv, har utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte. 

Krav til registrering hos Finanstilsynet
Etter hvitvaskingsforskriften er det også et krav til registrering hos Finanstilsynet for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Pr. 1. juli 2019 er seks foretak registrert hos Finanstilsynet for vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Ifølge Finanstilsynet er det da flere tilbydere av slike tjenester i markedet enn de som har søkt eller er registrert for slik virksomhet. 

Med forskriftsendringen vil Finanstilsynet også kunne tilbakekalle registreringen dersom vilkårene for registrering ikke lenger er oppfylt. Dette innebærer at etterfølgende opptreden fra for eksempel daglig leder, kan føre til tilbakekallelse av nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet for videre drift.   

For alle aktører som operer rundt virtuell valuta, gjelder det da fremover å være særlig oppmerksom på om en person eller selskap er registrert hos Finanstilsynet for å drive med vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Dersom det ikke er tilfellet, vil det kunne tyde på at man i utgangspunktet har å gjøre med en mindre seriøs aktør på området. 

 

Har du spørsmål vedrørende egnethetskravet eller annet om hvitvaskingsregelverket?
Ta gjerne kontakt med meg!

Max Gudmundsen

Max Gudmundsen

Hei, jeg heter Max E. Gudmundsen og jeg er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, og spesielt innenfor hvitvaskingsloven, finansavtaleloven og finansforetaksloven. Jeg bistår også klienter innenfor nasjonal og internasjonal beskatning, samt innenfor fiskeri og havbruk. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny hvitvaskingslov er på trappene!

Ny hvitvaskingslov medfører flere endringer fra gjeldene rett som norske rapporteringspliktige snart må forholde seg til. Loven forventes å ...

Les artikkelen