<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye krav til europeiske verdipapirforetak gjennom Investment Firm Review

Illustrasjon av aksjekurser ‹ Tilbake til artikler

EU vedtok i desember 2019 Investment Firm Directive (IFD) og Investment Firm Regulation (IFR), som til sammen utgjør Investment Firm Review. Regelverket er direkte utformet for verdipapirforetak, og gir dermed krav som er mer tilpasset foretakene enn tidligere reguleringer, som primært har vært utformet for banker.

De viktigste endringene omhandler kapitaldekningskrav og godtgjørelse. Kapitaldekningsregelverket har hittil vært regulert i CRD IV/CRR, og disse regulerer også ordninger for godtgjørelse. Samtidig har kravene i MiFID II omkring interessekonflikter også gitt begrensninger i godtgjørelsesregimer. De nye kravene skal treffe verdipapirforetakene mer presist enn dagens regelverk gjør. Det er viktig å nevne, at for norske verdipapirforetak vil innføringen av IFR bety et regelverk som er mindre inngripende enn det de opererer under i dag. Kravene vil derimot være mer tilpasset deres balanse, virksomhet og tilhørende risiko.

I EU vil de nye kravene gjelde fra juni 2021. I Norge vil det imidlertid være avhengig av når det tas inn i EØS-avtalen. Vi anbefaler dog norske verdipapirforetak å forberede etterlevelse innen samme tidspunkt, og forvente ikrafttredelse i Norge også i løpet av 2021.

Inndeling av verdipapirforetak i kategorier

Verdipapirforetak blir nå delt i tre kategorier ut ifra hvor mye risiko de tilfører det finansielle systemet. Dette defineres ut ifra hvilke konsesjoner foretaket har og hvilke tjenester det utfører, samt omfang av blant annet ordrevolumer, forvaltningsporteføljer og eiendeler. Kategorien er avgjørende for hvilke kapitaldeknings- og godtgjørelsesregler som vil gjelde for foretaket.

  • Kategori 1 er store foretak som utgjør eller bidrar til systemrisiko. Foretaket har eiendeler til en verdi på over 15 milliarder euro eller egenhandel eller underwriting over 15 milliarder euro. Det finnes etter vår vurdering ikke verdipapirforetak i Norge av denne størrelsen som ikke er del av bank eller konsern, og dermed regulert som bank.
  • Kategori 2 er større verdipapirforetak, men ikke store nok til å medføre systemrisiko. Foretak med f.eks. over EUR 1,2 mrd under porteføljeforvaltning eller løpende investeringsrådgivning, daglige kundeordre over 100 millioner euro i cash-instrumenter/ 1 milliard euro i derivater, eller som utfører ordre på vegne av kunde eller driver egenhandel. (Listen er ikke uttømmende.)
  • Kategori 3 er verdipapirforetak med begrenset risiko, og som ikke oppfyller kriteriene for kategori 1 eller 2.

Krav til foretakene

I hovedsak vil IFR ha følger for reguleringen av selskapet relatert til tre punkter: Kapitaldekning, godtgjørelse og likviditet, se tabell under for en oppsummering av de viktigste momentene. I en overgangsperiode på fem år kan nytt kapitalkrav i henhold til IFR ikke overstige det dobbelte av dagens kapitalkrav.

 

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kapital

Vil være underlagt kapitalkravene i CRD IV/CRR.

Dette innebærer startkapitalkrav på minimum 5 millioner euro og krav til likviditetsdekning (Liquidity Coverage Ratio)

Må ha høyere ansvarlig kapital enn det største av de følgende kriteriene:

  1. Startkapitalkrav
  2. 25 % av foregående regnskapsårs faste kostnader
  3. Total K-faktor

Må ha høyere ansvarlig kapital enn det største av de følgende kriteriene:

  1. Startkapitalkrav
  2. 25 % av foregående regnskapsårs faste kostnader

Likviditet

Skal ha likviditetsreserve til å dekke likviditetsutgang i en stressituasjon, tilsvarende dagens krav gitt ved LCR.


Verdien av de likvide eiendelene skal også tilsvare 8,33% av faste kostnader i foregående regnskapsår.

Verdien av de likvide eiendelene skal tilsvare 8,33 % av faste kostnader i foregående regnskapsår.

Verdien av de likvide eiendelene skal tilsvare 8,33 % av faste kostnader i foregående regnskapsår. 


Finanstilsynet kan gi unntak fra kravet til kategori 3-foretak.

Godt­gjørelse

Viderefører i stor grad liknende regelverk som i dag, og reguleres av CRD IV. 

Fjerner begrensning i variabel godtgjørelse som andel av fast lønn, foretakene skal sette passende forholdstall selv. 

Tilbakeholdelse videreføres: 

Minimum 40 % skal utbetales over en periode på 3 til 5 år (60 % om den variable godtgjørelsen er av særskilt størrelse).

Halvparten av variabel godtgjørelse skal utbetales som kvalifiserte instrumenter.

De minste foretakene fritas fra tilbakeholdelse og plassering i kvalifiserte instrumenter. Nasjonale myndigheter står dog fritt til å sette strengere krav.

Retningslinjene for godtgjørelse i MiFiD II vil fortsatt omfatte verdipapirforetakene. 

Krever rutiner som sikrer at godtgjørelsen ikke gir interessekonflikter eller går imot hensynet til kundenes beste. 

Magnus Skedsmo

Magnus Skedsmo

Magnus er senior manager i PwC Risk Advisory. Han har 11 års operativ erfaring fra bank-/finansbransjen, i Swedbank og First Securities, og har jobbet 2 år med rådgivning og internrevisjon i finansiell sektor i PwC. Hans fagområder er regulering av finansiell sektor, finansmarkeder, forretningsutvikling og prosjektledelse.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bærekraftshensynet innføres i MiFID II og verdipapirhandelloven

Fellesnevneren for de introduserte endringene er at finansbransjen styres bort fra “soft law” og frivillighet, og mot “hard law” og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Retningslinjer fra ESMA og EBA - om egnethet inneholder konkrete anbefalinger knyttet til opplæring av styrets medlemmer

Har banker, kredittforetak og verdipapirforetak en policy, retningslinjer og program for opplæring på plass? ESMA (European Securities and ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SPAC - En raskere vei til børsnotering?

SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, er blitt stadig mer populært både i USA og i EU. Dette har ført til økt behov for regulering, ...

Les artikkelen