<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye krav til land-for-land-rapportering

‹ Tilbake til artikler

Endringer i kapitalkravsregelverket på tampen av 2019 får betydning for årsregnskapene for 2019 for alle finansforetak som er omfattet av CRR/CRD IV-forskriften - "Land-for-land rapportering". Kravet innebærer at alle foretak er pliktige til å gi opplysninger om sin virksomhet i alle land hvor de er etablert.

19. desember 2019 fastsatte Finansdepartementet Forskrift om endring av CRR/CRD IV-forskriften mv. (inkorporering av kapitalkravsforordningen)

Bakgrunnen for forskriftsendringen er implementering av krav i CRD IV som har vært i kraft i EU siden 2015.

Hvem kravet gjelder

Kravet om land-for-land-rapportering gjelder alle finansforetak som er omfattet av CRR/CRD IV-forskriften uavhengig av hvilket regnskapsspråk som anvendes, dvs.banker, kredittforetak, finansieringsforetak og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond med tillatelse til å yte aktiv forvaltning, forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse til å yte aktiv forvaltning og morselskap til slike foretak som er omfattet av verdipapirhandelloven § 9-46 første ledd nr. 3.

Hvilke opplysninger skal gis

De opplysningene som § 43 krever er:

Ǥ 43 Land for land-rapportering

Foretak skal for hvert land de er etablert i opplyse om følgende på konsolidert basis:

a. navn på foretak, virksomhetsområde(r) og geografisk beliggenhet

b. omsetning

c. antall årsverk

d. resultat før skatt

e. skatt

f. mottatte offentlige tilskudd/subsidier

Opplysningene skal revideres i henhold til lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer. Opplysningene skal, om mulig, publiseres som et vedlegg til foretakets årsregnskap.

Første og annet ledd gjelder ikke for foretak som er omfattet av forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap for verdipapirforetak m.m. dersom årsregnskapet ikke utarbeides i samsvar med regnskapsloven § 3-9 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.»

Finansforetak som kun driver virksomhet i Norge er “etablert” i Norge og må derfor etter ordlyden gi informasjon som angitt i § 43 ovenfor for Norge.

Begrepet "omsetning" er ikke definert, men vi legger til grunn at det er totale inntekter før nedskrivninger og driftskostnader som skal rapporteres.

Særregel om land-for-land rapportering for verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere

For verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere med tillatelse er det gitt en særregel om land-for-land-rapportering gjennom en endring i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere med tillatelse, § 5-7:

Overskrift til § 5-7 skal lyde "Salgsinntekter og land-for-land rapportering"

§ 5-7 nytt annet ledd skal lyde: Virksomhetsnavn, virksomhetsområde, geografisk marked, inntekter, antall årsverk, resultat før skattekostnad, skattekostnad og mottatte offentlige subsidier skal spesifiseres på land på konsolidert grunnlag."

Opplysningskravene avviker noe fra hovedregelen i § 43 i CRR/CRD IV-forskriften.

Når skal opplysningene gis

Forskriftsendringen trådte i kraft 31. desember 2019. Det er lagt til grunn at opplysningene må gis for regnskapsåret 2019.

Hvor skal opplysningene gis

I Norge er det ikke gitt noen konkret veiledning på hva som er den beste måten å presentere opplysningene på. Vi er heller ikke kjent med at det vil komme veiledning fra Finanstilsynet på dette området i nær framtid.

For å vurdere hvordan opplysningene skal publiseres og være gjenstand for revisjon er det naturlig å se hen til praksis i andre land som har implementert reglene allerede.

I noen EU-land har myndighetene gitt detaljerte retningslinjer for land-for-land rapportering. I UK, f. eks, er det opp til finansforetakene å velge om land-for-land rapportering skal være en del av årsrapporten eller publiseres på en annen måte, men årsrapporten må ha en klar henvisning til hvor man kan finne land-for-land rapportering:

“An institution shall publish in its annual report how it has complied, or how it will comply, with this regulation.

Institutions must publish the information in a way that ensures the information is easily and freely accessible and state in their annual reports where the publication can be found. Therefore, institutions may meet their CBCR publication obligation within their annual reports itself or make the publication on an easily and freely accessible website. However, as required in Regulation 2(8), where an institution chooses to publish on a website that must be made plain in the annual report. In such circumstances, the government expects institutions to provide a link to that website within their annual report."

 

Retningslinjene fra UK underbygger at land-for-land rapportering kan løses gjennom noteinformasjon, f eks i egen note eller i segmentnoten, og være gjenstand for revisjon som en del av den ordinære revisjonen av årsregnskapet. Også i andre EU-land er opplysningene ofte presentert i note til årsregnskapet. Vi antar derfor at dette er en løsning som kan benyttes i Norge.

For finansforetak som kun er etablert i Norge vil opplysningene som kreves normalt være presentert i forskjellige deler av årsregnskapet uten at de fremgår av en egen note.

Se eksempel på hvordan informasjonen kan presenteres finnes i årsregnskapet til Deutsche Bank (se note 45 på side 361-362)

 

Magne Sem

Magne Sem

Direktør Magne Sem jobbet i en årrekke som ekstern revisor for en rekke sparebanker. Han jobber i dag med rådgivning innenfor bank og finans, spesielt innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll. Magne er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe og har lang erfaring som foredragsholder.

Legg igjen en kommentar