<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye krav til Pilar 3-rapportering

‹ Tilbake til artikler

Mange finansforetak utarbeider i disse dager Pilar 3-rapporten og forbereder seg til offentliggjøringen samtidig med årsregnskapet.

Pilar 3 er et viktig virkemiddel som har som hensikt å sikre at markedsaktørene kan vurdere foretakenes risikoprofil, kapitalisering og styring og kontroll av risiko. Foretakene har derfor et ansvar for å sørge for at informasjonen blir gitt på en forståelig måte som gjenspeiler tingenes faktiske tilstand. Nytt i år er at det har kommet flere nye krav til innhold i foretakenes Pilar 3-rapportering.

Pilar 3-rapporten har tidligere blitt regulert av blant annet Kapitalkravsforskriften, som nå har blitt erstattet av en henvisning til CRR-forordningen. Dette gir en felles regelbok for alle foretakene i EØS, med noen nasjonale valg og presiseringer. Det mange imidlertid ikke er klar over er at CRR inneholder flere krav enn den gamle kapitalkravsforskriften del IX.
I tillegg kom Finanstilsynet med rundskriv 5/2018 som blant annet stiller krav til å offentliggjøre en rekke kvantitative skjemaer fra EBA. CRR stiller óg strengere og mer omfattende krav til de kvalitative aspektene av rapporten, bl.a. knyttet til godtgjørelsesordninger og regelverket for sikkerhetsstillelse (credit risk mitigation). 

For å innarbeide disse endringene i Pilar 3 vil det være nyttig å gjennomføre en gapanalyse av kravene opp mot innholdet i rapporten. PwC har verktøy som kan bistå i dette arbeidet, der man på en effektiv måte kan identifisere gapet mellom rapporter basert på det utgåtte formatet og de nye, mer omfattende retningslinjene. 

Rapporteringsformatet i mange av de kvantitative skjemaene fra EBA er basert på foretakenes kapital- og regnskapsrapportering (COREP og FINREP). PwC kan også bistå med å koble data i COREP og FINREP opp mot skjemaene basert på kravene for de individuelle foretakene, og på den måten automatisere rapporteringen. 

PwC bistår med: 

  • Gapanalyse-verktøy for å sjekke at alle kravene er oppfylt
  • Koble data i COREP og FINREP opp mot standardiserte skjema fra EBA
  • Sparringspartner under utarbeidelse av Pilar 3-rapporten.
Magnus Robberstad

Magnus Robberstad

Jeg heter Magnus Robberstad, og jobber som konsulent i PwC Bergen. Jeg jobber hovedsaklig med risikostyring og compliance i bank for ulike kunder i Norge. Jeg har særlig kompetanse innen ICAAP, virksomhetsstyring, risikomodellering og regulatoriske krav som f.eks. kapitaldekning og LCR. Siden finanskrisen har omfanget av regulatoriske krav økt dramatisk, og det er blitt stadig vanskeligere å beholde oversikten over det regulatoriske landskapet. Målet mitt for denne bloggen er å gi oppdatering på regulatoriske endringer og hva de betyr for din virksomhet.

Legg igjen en kommentar