<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye regler for låneformidling under arbeid

boliglaan ‹ Tilbake til artikler

I starten av juni sendte Finanstilsynet, på oppdrag fra Finansdepartementet, ut et forslag om ny lov om låneformidling. Loven vil dersom den vedtas medføre at selskap som utfører formidling av lån må søke tillatelse fra Finanstilsynet, med visse unntak.

Den nye loven er ment å gjennomføre de deler av boliglånsdirektivet (direktiv 2014/17/EU) som ikke skal dekkes av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med ny finansavtalelov.

Boliglånsdirektivet er et felles regelverk som gjelder forbrukeravtaler om kreditt med sikkerhet i fast eiendom. Direktivets formål er å gi økt beskyttelse til forbrukere som inngår avtaler om boliglån blant annet gjennom informasjonsregler, krav til rådgivning og krav til kredittvurdering. Regelverket har også som formål å skape like konkurransevilkår for alle aktører, gjøre grensekryssende virksomhet enklere, samt sikre finansiell stabilitet gjennom å stille krav til forsvarlig långivning.

Finanstilsynet foreslår imidlertid at den norske lovens virkeområde skal gjelde all formidling av lån, ikke bare ervervsmessig formidling av boliglån til forbrukere.

Hva gjelder boliglån, er Finanstilsynets forslag at dette også skal omfatte lån med pant i fritidsbolig . Begrunnelsen for at Finanstilsynet ønsker å likestille lån med pant i fritidsbolig med lån med pant i bolig - til tross for at pant i fritidsbolig ikke er nevnt i direktivet - trekkes det frem at forbrukerne har behov for den samme beskyttelsen i begge tilfeller. I tillegg fremhever Finanstilsynet at lånetypene er likestilt i boliglånsforskriften.

Av forbrukerhensyn foreslår Finanstilsynet videre at loven også skal gjelde seniorlån, selv om dette er unntatt fra direktivets virkeområde nedfelt i artikkel 3 nr. 2. Ut fra samme hensyn mener Finanstilsynet at lovgiver heller ikke bør benytte muligheten til å gjøre unntak for utleieboliger eller mellomfinansiering ved gjennomføringen av den offentligrettslige delen av direktivet.

Krav om tillatelse fra Finanstilsynet for selskaper som formidler boliglån

Finanstilsynet foreslår at et krav om tillatelse for å drive virksomhet som boliglånsformidlingsforetak lovfestes. Ut fra en vurdering av de nasjonale valgene direktivet har på å gjøre unntak fra konsesjonsplikten, foreslår Finanstilsynet at finansagentforetak som kun er agent for ett finansforetak, ikke må ha egen tillatelse fra Finanstilsynet. I stedet foreslår Finanstilsynet at slike finansagentforetak skal godkjennes gjennom finansforetaket agenten opptrer på vegne av.

Videre innebærer høringen et forslag om at det ikke gjøres unntak fra konsesjonsplikten for boliglånsformidling som skjer leilighetsvis i sammenheng med annen regulert næringsvirksomhet. Et slikt unntak fra konsesjonsplikter ville eksempelvis fått anvendelse for advokater som formidler lån leilighetsvis. Etter Finanstilsynets oppfatning bør det være konsesjonsplikt for alle som ønsker å drive med boliglånsformidling.

Om vilkår for tillatelse og registrering foreslår Finanstilsynet at det stilles krav til at låneformidlere, deriblant finansagenter, er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Dette begrunnes med at Finanstilsynet mener at det er hensiktsmessig at låneformidlere, herunder finansagenter, er foretak med krav til styre, og hvor virksomheten er adskilt fra personlig økonomi.

 For øvrig foreslår Finanstilsynet regler om blant annet:

 • Faglige kvalifikasjonskrav for ansatte
 • Vandelskrav
 • Egnethetskrav for kvalifiserte eiere i boliglånsformidlingsforetak
 • Krav til ansvarsforsikring
 • Plikter og informasjonskrav
 • God forretningsskikk
 • Filialetablering og grensekryssende virksomhet
 • Taushetsplikt for låneformidlere
 • Tilknytning til klageorgan
 • Krav til offentlig register
 • Sanksjoner

Gjennomføringsfristen om å innlemme boliglånsdirektivet er satt til 8. mai 2020, og Finanstilsynet mener det er hensiktsmessig at reglene trer i kraft samtidig som ny finansavtalelov trer i kraft. Det vil trolig komme flere overgangsordninger.

Ønsker du bistand til å utrede hvilken betydning det planlagte regelverket har for ditt foretak, eller har andre spørsmål eller kommentarer - ta gjerne kontakt med meg:

Jon Magnus Hellevik
Advokat | Senior Associate
Tlf.: 402 11 837
jon.magnus.hellevik@pwc.com

Jon Magnus Hellevik

Jon Magnus Hellevik

Jeg heter Jon Magnus Hellevik og har jobbet som advokat i Bergen siden 2016. Jeg jobber med alminnelig forretningsjuss, med et særlig fokus på pengekravsrett, panterett, selskapsrett, finansiering og tvisteløsning. I tillegg arbeider jeg med finansregulatoriske forhold og personvern/GDPR.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revolusjon for regelverk for crowdfunding i EU og Norge på trappene

20.oktober 2021 trer EUs Crowdfunding-forordning i kraft, og medfører at en ny type konsesjon gir tillatelse til å formidle både låne- og ...

Les artikkelen