<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye regler om lån til ansatte og styremedlemmer i finansforetak fra nyttår

‹ Tilbake til artikler

Daniel-Naesse1.jpgFinansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016. Nye regler om utlån til ansatte og styremedlemmer finnes i kapittel 9.

Praktisering av utlån til ansatte er et viktig spørsmål, og vi har fått henvendelser fra flere banker om tolkning av ny lov § 9-9 (1). Dette med hensyn til i hvilke tilfeller konkrete lån må behandles av styret og internrevisjon eller revisor.

      §
9-9 (1) lyder:

“Et finansforetak kan bare gi lån, til eller stille garanti for styremedlem når dette skjer på vanlige kundevilkår. Foretaket kan bare gi lån til, eller stille garanti for daglig leder og andre ansatte på vanlige kundevilkår eller i samsvar med foretakets regler for finansiell bistand til sine ansatte. For øvrig kan lån og garanti til tillitsvalgte og ansatte gis i henhold til vedtak av finansforetakets styre dersom internrevisjonen eller revisor har bekreftet at engasjementet vil være betryggende sikret ved pant eller annen sikkerhet. (våre understrekinger)

Hvem omfattes av de nye reglene?
Reglene gjelder etter bestemmelsens overskrift kreditt til “tillitsvalgte og ansatte mv”. Det er imidlertid klart at også styremedlemmer omfattes av bestemmelsen, og at disse i denne sammenheng ansees som “tillitsvalgte”.

Reglene gjelder også kreditt sikret ved kausjon fra de omtalte personene, jf tredje ledd. Videre omfattes også kreditt til nærstående av nevnte personkrets, og dessuten tillitsvalgte og ansatte i i annet finansforetak i samme konsern, eller deres nærstående.

Differensiering mellom styremedlemmer og ansatte forøvrig
Bestemmelsen oppstiller forskjellige vilkår for styremedlemmer og øvrige ansatte.
Første setning bestemmer at lån til styremedlem kun kan gis på "vanlige kundevilkår".

I andre setning åpnes det for at lån til “daglig leder eller og andre ansatte” kan gis på vanlige kundevilkår eller i samsvar med “foretakets regler for finansiell bistand til sine ansatte”.

Dette betyr at dersom foretaket har utarbeidet egne regler for slik finansiell bistand, kan ansatte gis lån med gunstigere vilkår. Om dette heter det i forarbeidene (NOU 2011:8 B) at:

“Slike ordninger vil kunne omfatte lån til boligkjøp, kassakreditt tilknyttet lønnskonti mv. og skal inneholde de krav om sikkerhet som skal gjelde ved de ulike typer av engasjementer. I motsetning til finansieringsvirksomhetsloven § 2-15, inneholder første ledd ikke en oppramsing av hvilke typer sikkerhet som kan godtas ved kredittgivning eller sikkerhetsstillelse. Banklovkommisjonen forutsetter at foretakets regler på dette området blir gjennomgått av internrevisjonen, og at praktiseringen av reglene blir gjenstand for kontroll”

Kravet om gjennomgang fra internrevisjonens side må sees i sammenheng med det generelle kravet til forsvarlig virksomhet etter kapittel 13.

Hva med ansatte som også er styremedlemmer?
Hvilken regel vil da gjelde for ansatte som også er styremedlemmer?
Spørsmålet er ikke omtalt i forarbeidene, og det var heller ikke aktuelt etter finansieringsvirksomhetsloven. Ut fra en tankegang om at det er vervet som styremedlem som gjør at det bør stilles strengere krav til kreditt, vil det være mest naturlig å anvende kravet etter 1. setning. På den annen side kan dette kanskje gi foretakene vansker med å rekruttere styremedlemmer?

På telefonisk henvendelse har Finanstilsynet uttalt at man mener kravet til styremedlemmer vil bli anvendt i slike tilfeller. Dette har dog ikke vært gjenstand for noen endelig vurdering hos tilsynet.

I denne anledning er det grunn til å fremheve bestemmelsen i paragrafens 2. ledd, som ventelig vil minske effekten av tolkningen noe. Se omtale under.

Unntak må behandles av styret og revisor/internrevisjon
Bestemmelsens tredje setning, "Forøvrig", åpner for at det også kan gis lån og garanti utenfor vanlige kundevilkår eller i henhold til foretakets regler for finansiell bistand til sine ansatte. I slike tilfeller skal kreditten vedtas av styret, etter en bekreftelse fra internrevisjon eller revisor. Bestemmelsen gjelder “tillitsvalgte og ansatte”, og omfatter som nevnt over også styremedlem.

Unntaket for allerede løpende kreditt
I andre ledd gis unntak for kreditt som er gitt før den ansatte eller tillitsvalgte tiltrådte sin stilling:

       (2) Begrensningene i første ledd gjelder ikke lån og garanti gitt før den                   tillitsvalgte eller ansatte tiltrådte sin stilling, og er heller ikke til hinder for at           foretaket viderefører eller rutinemessig fornyer slike lån eller garantier.

Foretaket trenger altså ikke å endre etablerte lån. Unntaket gjelder også “rutinemessig” fornyelse. Her må det antagelig trekkes et skille mot fornyelser som ordinært sett vil kreve reell (kreditt-) vurdering fra foretakets side. Det heter i forarbeidene (NOU 2011:8 B) at:

“Bestemmelsen er i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2-15 fjerde ledd første punktum, men er utvidet til også å omfatte garanti. Eksempel på kreditter som fornyes rutinemessig er fornyelse av kassakredittavtaler. Disse fornyes vanligvis årlig.”

Det er vel grunn til å anta at denne bestemmelsen vil få størst praktisk anvendelse for styremedlemmer, ettersom det neppe forekommer tilfeller hvor personer som ansettes i foretaket har lånevilkår som er utenfor vanlige kundevilkår. Selv om det selvsagt kan tenkes.

Forbud mot lån og garanti til revisor
Det fremgår av forarbeidene at forbudet kun vil gjelde ekstern revisor, slik at personer som inngår i internrevisjonen i foretaket kun vil omfattes av første ledd, andre punktum.

Når trår reglene i kraft?
Kapittel 9 trer som utgangspunkt ikke i kraft før 1. januar 2017. Krav til lån til ansatte og styremedlemmer må imidlertid ansees å være krav som videreføres fra finansieringsvirksomhetsloven, hvilket medfører at de allerede trådte i kraft 1. januar 2016.

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Nye krav til europeiske verdipapirforetak gjennom Investment Firm Review

EU vedtok i desember 2019 Investment Firm Directive (IFD) og Investment Firm Regulation (IFR), som til sammen utgjør Investment Firm ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen