<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye regnskapsregler for leasing kan få stor betydning for banker og finansieringsforetak

‹ Tilbake til artikler

1. januar 2019 må alle selskaper som følger internasjonale regnskapsregler (IFRS) endre måten de regnskapsfører leieavtaler.

Vi forventer at de nye reglene vil øke selskapenes rapporterte gjeldsgrad, men samtidig vil driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) forbedres betydelig. I dag skiller selskaper mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler. Leiebetalinger som er knyttet til operasjonelle leieavtaler føres i regnskapet løpende som driftskostnad.

I en finansiell leieavtale anses leietaker som eier regnskapsmessig, og leiebetalingene deles opp i rentekostnad og avskrivninger i regnskapet. Samtidig føres retten til å bruke det leide utstyret opp som en eiendel i balansen, og det finansierte beløpet som gjeld.

Hva er så nytt?

De nye regnskapsreglene skiller ikke mellom operasjonelle leieavtaler (som ikke balanseføres) og finansielle leieavtaler (som balanseføres). Alle leieavtaler skal nå balanseføres i leietakers regnskap med en eiendel som representerer retten til å benytte den leide eiendelen, og en forpliktelse knyttet til framtidige leiebetalinger.

I løpet av leieperioden vil selskapet regnskapsføre leiebetalingene som avskrivninger, renter og avdrag.

Det er ingen vesentlige endringer i måten utleier (som oftest finansieringsforetak) skal regnskapsføre utleieavtalen. Midlertidig innføres det et økt omfang av tilleggsopplysninger også i utleiers regnskap.

Konsekvenser for leietaker

Som tabellen under viser, forventes det betydelige effekter i leietakers regnskap:

Industry Median increase debt (*) Median increase EBITDA Median change leverage (**) Median decrease in solvency (***)
Before standard After standard Before standard After standard
All companies 22% 13% 2,03 2,14 35% 32%
Retailers 98% 41% 1,17 2,47 41% 28%
Airlines 47% 33% 3,26 3,63 25% 19%
Professional services 42% 15% 0,53 0,96 40% 37%
Health care 36% 24% 2,11 2,92 22% 19%
Wholesale 28% 17% 2,04 2,31 31% 29%
Transport & infrastructure 24% 20% 2,21 2,52 36% 30%
Entertainment 23% 15% 1,78 1,30 30% 25%
Telecommunications 21% 8% 1,65 2,00 23% 21%
Source: PwC Global Lease Capitalisation study of 3,199 listed IFRS reporters

 

Hva bør du som bank og finansieringsforetak tenke på?

Mange låneavtaler inneholder vilkår knyttet til EBITDA og gjeldsgrad. Bankene bør derfor vurdere om lånevilkårene bør endres og hvordan man skal håndtere brudd med lånevilkår som følge av nye regnskapsregler.

For finansieringsforetak som tilbyr leasing blir det et spørsmål om regnskapsreglene vil gjøre det mindre attraktivt med leasing, og hvilket informasjonsbehov kundene får som følge av nye regler. For eksempel vil mange kunder ønske informasjon om hvordan avtalen skal regnskapsføres både på tidspunkt for salg, og løpende gjennom avtaleperioden.

Unntakene - hva med selskaper i Norge som ikke benytter IFRS?

Det er gjort unntak for leieavtaler med varighet under 12 måneder eller som gjelder eiendeler av lav verdi (under 5000 USD). Foreløpig er det ikke varslet endringer i norske regnskapsregler, men det arbeides med en tilnærming til IFRS for alle de norske regnskapsreglene slik at vi vil kunne forvente endringer også for disse selskapene på sikt.

Det er også gjort unntak for alle leieavtaler som eksisterte før nye regnskapsregler trådte i kraft. 

Stian Pedersen

Stian Pedersen

Jeg heter Stian Pedersen og har jobbet i PwC siden 2009. I PwC jobber jeg med revisjon og transaksjonsrådgivning, med et fokus mot finansforetak (bank, verdipapirforetak, finansiering og forsikring). Mine faglige interesseområder er knyttet til finansiell rapportering, kapitalforvaltning, verdsettelse og internkontroll innenfor disse områdene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene Sannsynligheten er stor for at du som leser denne artikkelen arbeider ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sparebankenes avsetninger for tap på utlån ble redusert med 9,4% ved overgangen til IFRS 9

Bakgrunn Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak ble endret med virkning fra 1. januar 2020. Endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidig lov om rekonstruksjon vedtatt – og brukes nå av det første selskapet

Stortinget vedtok nylig en lov om finansiell restrukturering («lov om rekontstruksjon») som trådte i kraft 11. mai 2020. Loven gjelder ...

Les artikkelen