<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høringsforslag om nye skatteregler for kapitalforsikring/fondskonto

Dag-Saltnes1.jpg ‹ Tilbake til artikler Dag-Saltnes1.jpg

Finansdepartementet har sendt et forslag ut på høring om å endre skatteloven for kapitalforsikringer/fondskonto mv. med lavt forsikringselement. Departementet uttaler at “.. det som reelt sett er aksjeinvesteringer, bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket mer komplisert for skattyter.” Blir forslaget vedtatt, vil det bli reduserte forskjeller på skattevirkningene av investeringer direkte og via kapitalforsikring. 

Høringsnotatet kan leses her.
Forslaget går i korte trekk ut på at aksjeinvesteringer gjennom kapitalforsikring skal skattelegges på samme måte som tilsvarende investeringer gjennom verdipapirfond, som igjen har som formål å gi tilnærmet lik beskatning som ved direkteinvesteringer. Tidligere innlegg om verdipapirfond finnes her.

Det er naturlig å se dette i sammenheng med forslaget i statsbudsjettet for 2017 om innføring av aksjesparekonto.

Aksjeinvesteringer skattlegges reelt sett høyere enn andre kapitalobjekter ved at aksjeinntekter økes gjennom en bruk av en faktor. For 2017 er det i statsbudsjettet foreslått at aksjeinntekter skal skattelegges med 29,7% sammenholdt med 24% på andre kapitalobjekt enn aksjer. Forslaget nå er at dette også skal gjelde for aksjeinvesteringer gjennom en kapitalforsikring.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2017.

Lovteknisk er det foreslått følgende tillegg i regelen i skattelovens § 10-20 for verdipapirfond:

"Investering i verdipapir gjennom kapitalforsikring skattlegges på tilsvarende måte, når det ved investors død eller uførhet blir utbetalt mindre enn 50 prosent tillegg til gjenstående sparebeholdning på forsikringskontoen."

Forsikringer hvor forsikringselementet er lavere enn 50% tillegg til virkelig verdi av underliggende investeringer, omfattes av forslaget. Det vil i praksis gjelde de fleste fondskontoer, unit-linked, investeringskontoer og tilsvarende kapitalforsikringer med ulike betegnelser.

Foreslått ikrafttredelse er 1. januar 2018.

Forslaget innebærer at foruten høyere skattesats for andelen av gevinst som allokeres til aksjer, at det også gis skjermingsfradrag på aksjeandelen.

Blir forslaget vedtatt vil forskjellene i skattlegging av kapitalforsikring bli mindre enn andre investeringsalternativ.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å høre mer om dette.

Dag Saltnes

Dag Saltnes

Jeg heter Dag Saltnes og har jobbet som advokat i Bergen siden 1987, og de siste 10 årene i PwC i Bergen. Vi leverer juridiske tjenester til norske og utenlandske kunder i privat og offentlig sektor innen de fleste bransjer, men jeg fokuserer mest på bank, finans og forsikring. Jeg jobber med skatterådgivning, selskapsorganisering og andre endringsprosesser som kjøp/salg av virksomheter/eiendommer. Jeg har også erfaring fra prosedyre i alle rettsinstanser i Norge inkludert Høyesterett, voldgift og mekling i tvister.

My name is Dag Saltnes. I have worked as an attorney of law in Bergen, Norway since 1987, and since 2005 as partner in PwC. We provide legal services to domestic and international clients in the private and public sectors; within most industries. My focus is mainly on the financial services industry. My areas of work are tax, corporate, contract and regulatory services related to changes due to transactions or regulatory requirements. As qualified lawyer with admission to meet before all levels of the Norwegian courts including the Supreme Court, I also work with litigation and arbitration.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Retningslinjer fra ESMA og EBA - om egnethet inneholder konkrete anbefalinger knyttet til opplæring av styrets medlemmer

Har banker, kredittforetak og verdipapirforetak en policy, retningslinjer og program for opplæring på plass? ESMA (European Securities and ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SPAC - En raskere vei til børsnotering?

SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, er blitt stadig mer populært både i USA og i EU. Dette har ført til økt behov for regulering, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye krav til europeiske verdipapirforetak gjennom Investment Firm Review

EU vedtok i desember 2019 Investment Firm Directive (IFD) og Investment Firm Regulation (IFR), som til sammen utgjør Investment Firm ...

Les artikkelen