<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

‹ Tilbake til artikler
Daniel-Naesse1.jpgPRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016.
Krav om nøkkelinformasjon KID (Key Information Document) innføres nå også for sammensatte forsikringsbaserte og andre investeringsprodukter. Forordningen er nok et ledd arbeidet mot ‘single rule book’ - samlet felles regelverk for kapitalmarkedet i EU/EØS.
 
Det grunnleggende formålet bak PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) er å sørge for at forbrukerne kan sammenligne investeringsprodukter basert på et standardisert dokument som gir opplysninger om de antatt mest sentrale faktorene for valg av produkt.  
 
EU-kommisjonen har 30. juni i år vedtatt den såkalte “Regulatory Technical Standard” til PRIIPs forordningen, som gir detaljer i regelverket for hvordan KID dokumentet skal utformes. Parlamentet og Rådet har nå en tremåneders frist for vedtakelse av dokumentet.
 
Hvilke produkter som faller inn under PRIIPs
Alle sammensatte produkter og produkter basert på underliggende instrumenter som selges til eller som er tilgjengelig for kjøp for forbrukere må ha et KID. 
 
Derivater (både notert og OTC), alternative investeringsfond, konvertible obligasjoner, unit link / kapitalforsikring og livsforsikringsprodukter med investeringsvalg samt strukturerte produkter er noen eksempler på produkter som vil falle innenfor PRIIPs regelverket. Det vil måtte utarbeides KID for alle produkter som leveres “innpakket” i eksempelvis kapitalforsikring, enten som frittstående dokument eller som en del av KID for kapitalforsikringsproduktet som sådan.
 
For verdipapirfond som allerede er underlagt regler i verdipapirfondloven om utarbeiding av nøkkelinformasjon vil regelverket ikke gjelde før 31. desember 2019.
 
Enkelte typer produkter er unntatt:
- Skadeforsikringsprodukter
- Livsforsikringsprodukter uten investeringsvalg
- Ordinære bankinnskudd som ikke omfattes av MiFID II
- De fleste verdipapirer som er unntatt fra Prospektdirektivet
- Pensjonsprodukter.

Det enkelte lands myndigheter har imidlertid mulighet for å utvide virkeområdet, og Finanstilsynet har tidligere uttalt at man mener pensjonsprodukter med investeringsvalg bør omfattes. 
 
Hvilke krav stilles til Key Information Document
Dokumentet skal ikke være lengre enn tre A4-sider, og finansielle faguttrykk/sjargong skal ikke benyttes.
 
Dokumentet skal ha følgende seksjoner:
 
1. Dokumentets formål
Standardisert tekst - om KID dokumentet
 
2. Generell informasjon
Informasjon om produktet som produktnavn (evt ISIN), produsent, kontaktinformasjon, tilsynsmyndighet, produksjonsdato for produktet eller siste revisjonsdato for dokumentet
 
3. “Hva er dette produktet”: 
Oppsummering av produktets egenskaper. Blant annet informasjon om investeringsfilosofi og hvilken type investor produktet er ment for. Herunder skal de viktigste faktorene som vil avgjøre produktets avkastning, herunder produktets underliggende aktiva eller referanseindekser og forholdet mellom disse og produktets avkastning. 
 
4. “Hva er risikoen og hvilken avkastning kan jeg få”
Informasjon om risiko og avkastningsmuligheter samt likviditet -  i tråd med metodikken beskrevet nedenfor. Advarsler om spesielle forhold som gebyr ved tidlig innløsning, valutarisiko. Informasjon om maksimalt tap, herunder hvorvidt investeringen kan gå tapt som følge av at produsentens insolvens og hvorvidt investeringen kan gi større tap enn det som opprinnelig er investert. Mulig avkastning skal angis i tre markedsscenarioer: negativt, nøytralt og positivt.
 
5. “Hva skjer dersom produsenten ikke er i stand til å utbetale?”
Informasjon om hvorvidt investor risikerer tap som følge av produsent/utsteders mislighold, samt om eventuelle garantiordninger
 
6. “Hva er kostnadene?”
Kostnadsinformasjon skal gis i henhold til en spesifikk metodikk for PRIIPS. Herunder skal kostnader vises i beløp og prosent over forskjellige tidsperioder. Videre skal kostnadenes innhold og oppbygging vises.
 
7. “Hvor lenge bør jeg beholde investeringen og kan jeg innløse tidligere?”
Produktets anbefalte investeringshorisont skal angis, samt eventuell periode det ikke er mulig å innløse investeringen. Hvis aktuelt, informasjon om kostnader og hvilken påvirkning på avkastning/resultat en tidlig innløsning vil ha.
 
8. “Hvordan kan jeg klage”
Informasjon om hvordan investor kan klage på produktet eller distributøren av produktet, inkludert kontaktinformasjon og webside.
 
9. “Annen relevant informasjon”
Her skal blant annet angis eventuell obligatorisk tilleggsinformasjon bestemt av norske myndigheter.
 
Hvordan produktets risiko skal forklares og beregnes
Dokumentet skal forklare produktets risiko i en skala fra 1 (lav) til 7 (høy). Produktets plassering i skalaen bestemmes av en 4-trinns metodikk hvor markeds- og kredittrisiko slås sammen. Metodikken for risikovurdering angis detaljert i regelverket.
 
Hvordan produktets mulige fremtidige og historiske avkastning skal forklares og beregnes
De tre markedsscenarier nevnt over skal beregnes etter en spesifikk metodikk som angis i regelverket. Metoden er noe annerledes enn den som anvendes i regelverket for nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document - KIID) for verdipapirfond (UCITS). Indikasjoner på fremtidig avkastning skal gis på basis av historisk avkastning, men justeres for de tre markedsscenarier.
 
Hvem som omfattes av regelverket og når det skal utleveres
Både produsent og distributør av produktet omfattes av regelverket, og plikter å utlevere dokumentet til kunden i forkant av en investeringsbeslutning. Kunden skal gis tid til å vurdere sin beslutning etter å ha mottatt dokumentet, herunder skal selger vurdere hvor lang tid kunden rimeligvis trenger i lys av hans erfaring, produktets kompleksitet og hvorvidt det var kunden eller selger som initierte kontakt forut for investeringsbeslutningen.
 
PRIIPS gjelder kun for salg til ikke-profesjonelle kunder.
 
Revidering og oppdatering
KID skal revideres og oppdateres når det skjer endringer av betydning, eller minimum årlig.
 
Forholdet til MiFID II
Innføringen av MiFID II vil medføre strengere regler for produktgodkjenning og opplysninger om kostnader og risiko til investor. Det vil derfor være fornuftig å se kravene i de to regelverkene i sammenheng ved utarbeiding av KID for PRIIPs.
 
Hva vi kan hjelpe med
PwC kan bistå ved identifisering av hvilke produkter som krever utarbeiding av PRIIPs KID og alle sider av det etterfølgende arbeidet. PwC har allerede bistått en rekke banker, forvaltere og produsenter av PRIIPs i ulike europeiske land, og har opparbeidet verdifull erfaring. Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg.
Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revolusjon for regelverk for crowdfunding i EU og Norge på trappene

20.oktober 2021 trer EUs Crowdfunding-forordning i kraft, og medfører at en ny type konsesjon gir tillatelse til å formidle både låne- og ...

Les artikkelen