<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwCs tips for børsselskapenes finansielle rapportering i en krevende tid

Graf over aksjemarked ‹ Tilbake til artikler

De fleste børsnoterte selskaper befinner seg i en malstrøm av negative nyheter og utfordringer. Effektene av koronautbruddet og oljeprisfallet gjør at rapportering til børs og aksjemarked er utfordrende for mange.

Vi gir her en kort oversikt over enkelte forhold som påvirker børsselskapene sin kommunikasjon med markedet. Tipsene gjelder både for aksje- og obligasjonsutstedere.

Utbytte og guiding

Selskapene må vurdere sin utbyttepolitikk, i lys av eventuelt manglende fremtidig likviditet og inntjening. Merk i den forbindelse at Oslo Børs har gått ut med en egen anbefaling i lys av de endrede markedsforholdene, og hvor Børsen blant annet påpeker at endringer i forbindelse med et allerede børsmeldt utbytte kan være å anse som innsideinformasjon.

En stor del - men ikke alle - av de børsnoterte selskapene guider markedet på hvilke resultater man forventer seg for 2020. I den grad denne guidingen blir påvirket av koronautbruddet eller fallende oljepris, må selskapet vurdere om tidligere guiding må trekkes.

Innsideinformasjon

Vi minner om at i følge verdipapirloven skal selskapet “uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår utsteder”.

Når det gjelder informasjon om generelle markedsforhold, makroøkonomiske utsikter og lignende (som eksempelvis oljeprisfallet) vil ikke dette angå kun selskapet, men hele bransjen, og det er følgelig ingen plikt til å offentliggjøre slike forhold i seg selv.

Konsekvensene av oljeprisfallet og/eller virus utbruddet kan imidlertid få direkte effekter på selskapet. Et eksempel kan være at selskapets inntjening blir rammet (feks ved nedstenging av produksjon) slik at selskapet ikke lenger overholder sentrale finansielle lånevilkår. Presis informasjon om slike forhold, og at denne informasjonen vil ha innvirkning på prisingen av selskapets aksjer eller obligasjoner (eller andre av selskapets noterte finansielle instrumenter), og at informasjonen ikke er offentlig tilgjengelig, vil da tilsi at denne informasjonen er å betrakte som innsideinformasjon som må meldes til markedet.

Dersom forholdet som utgjør innsideinformasjon utvikler seg (og selskapet ikke har valgt utsatt offentliggjøring som diskutert i neste avsnitt), vil selskapet også normalt kunne ha plikt til å informere om vesentlige endringer i tidligere offentliggjort informasjon.

Merk at informasjonsplikten for innsideinformasjon gjelder også utover børsens åpningstid.

Utsatt offentliggjøring

Selskapene har en unntaksregel fra hovedregelen om umiddelbar rapportering, under gitte forutsetninger.

Selskapet har adgang til å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon dersom dette er nødvendig for ikke å skade selskapets legitime interesser, forutsatt at allmennheten ikke villedes av utsettelsen og opplysningene behandles konfidensielt.

Dette kan være tilfelle hvor selskapet eksempelvis arbeider med en rettet emisjon eller annen refinansiering av selskapet. Selskapet skal ved slik utsatt offentliggjøring uoppfordret og umiddelbart varsle børsen (på konfidensiell basis) om forholdet. En slik underretning gir børsens markedsovervåkningsavdeling anledning til å intensivere markedsovervåkningen. Børsen og Finanstilsynet vil eventuelt først i ettertid vurdere om vilkårene for utsatt offentliggjøring var oppfylt.

Det er selvsagt viktig å være sikker på de vurderingene man gjør med hensyn til utsatt offentliggjøring, og en slik vurdering bør gjøres i samråd med selskapets juridiske eksperter. I slike situasjoner må det da føres innsidelister.

Noterte foretak har forøvrig en egen kontaktperson ved Børsen, og vedkommende vil kunne bistå med å gi veiledning mht. de rapporteringsregler og børskrav som gjelder.

ESMA og koronaviruset

Uavhengig av hva som er beskrevet over, må selskapene merke seg at i en egen pressemelding 11. mars 2020 gikk European Securities and Markets Authority (ESMA) ut med en melding om at utstederne bør så raskt som mulig offentliggjøre relevant informasjon om virkningene av COVID-19 på selskapets økonomi, fremtidsutsikter eller finansielle situasjon i samsvar med selskapenes forpliktelser i henhold til markedsmisbruksforordningen.

Lånevilkår

De fleste børsnoterte selskapene er transparente om sine lånevilkår ved at alle relevante lånevilkår beskrives i regnskapet. Aksjemarkedet og analytikerne kan derfor i stor grad regne på om selskapet fortsatt vil overholde lånevilkårene fremover. Andre børsnoterte selskaper er ikke så transparente om sine spesifikke lånevilkår, og kan risikere at børsmarkedet i større grad spekulerer i om lånevilkår overholdes.

Vi vil anbefale at selskapsledelsen ser an oppfølgingen av sine finansielle lånevilkår nøye i lys av den nye situasjonen, og bestreber seg på å gi relevant informasjon til aksjemarkedet. I den grad et selskap ikke lenger kan overholde sine finansielle lånevilkår (iht. bank- eller obligasjonsavtaler), vil dette normalt ansees å være innsideinformasjon som må meldes til markedet, med mindre man finner å kunne anvende såkalt “utsatt offentliggjøring” (f.eks. i forbindelse med en finansiell restrukturering) som beskrevet over.

Det er forøvrig verdt å merke seg at Finanstilsynet krever at i den grad et selskap nærmer seg brudd på lånevilkår, så vil Finanstilsynet forvente at det også gis informasjon om dette i årsregnskapet. Se Finanstilsynets rundskriv 5/2011, avsnitt 2.2.4.

Årsregnskap og årsberetning

De fleste børsnoterte selskaper har allerede rapportert et delårsregnskap for fjerde kvartal i slutten av februar, og årsregnskapet vil normalt rapporteres i perioden frem til slutten av april. Foretak innenfor finanssektoren skal rapportere innen 31. mars.

Siden viruset og oljeprisfallet ikke var kjent ved årsskiftet, skal ikke konsekvensene av dette påvirke målingen av eiendeler og forpliktelser i årsregnskapet for 2019, men det vil for de aller fleste foretak være betydelig behov for noteinformasjon. PwC har lagt ut nyhetsbrev om dette, se Koronaviruset: Utfordringer og krav til økt aktsomhet samt innvirkning på finansiell rapportering og Korona og note for hendelser etter balansedagen. Nevnte nyhetsbrev gir også noen gode råd til årsregnskap og årsberetning i lys av de endrede markedsforholdene.

I pressemelding fra ESMA (nevnt over) ble det også informert om at utstederne bør sørge for åpenhet om de faktiske og potensielle virkningene av COVID-19 i den grad det er mulig, basert på både en kvalitativ og kvantitativ vurdering av selskapets forretningsvirksomhet, økonomiske situasjon og resultater i sin årsrapport for 2019 hvis denne ikke allerede er blitt avsluttet, eller på annen måte i selskapets delårsrapportering.

Ansvarserklæring

Årsrapporten skal omfatte en erklæring fra de personene som er ansvarlige hos utstederen, med tydelig angivelse av navn og stillingsbetegnelse, om at

a) årsregnskapet, etter deres beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at

b) årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor.

Styret og administrerende direktør skal signere ansvarserklæringen (for norske selskaper) og må følgelig sikre seg at årsrapporten inkluderer relevant informasjon knyttet til koronautbruddet og oljeprisfallet. Se i den sammenheng også hva vi har skrevet om ESMAs anbefaling i avsnittet over.

Frist for rapportering av årsregnskapet til børsen

Fristen for årsregnskapet er som nevnt ultimo april. Det finnes i skrivende stund ingen unntakshjemmel som gir Børsen eller Finanstilsynet adgang til å dispensere fra denne fristen. Foretakene må følge med om det blir gjort endringer i reglene som åpner for forlengede frister i dagens situasjon.

Husk også at børsselskaper med noterte obligasjonslån, kan ha en egen frist i obligasjonsavtalen for når årsregnskapet skal rapporteres.

Revisjonssutvalg og revisor

Det er selvsagt viktig at selskapets revisjonsutvalg er på banen og sammen med selskapsledelsen har tett kommunikasjon med selskapets revisor rundt de forholdene som er beskrevet over. Revisor er en viktig samtalepartner i utfordrende tider, og vil kunne bistå selskapet innenfor sine fagområder sålangt det er forenlig med uavhengighetsreglene.

Selskapets revisor vil også kunne ha behov for å vurdere hvordan vesentlige fokusområder i forbindelse med revisjonen påvirkes og må omtales i revisjonsberetningen. Dette vil igjen påvirke omtalen av disse forholdene i årsregnskapet og årsberetningen.

Bistand til selskaper som ikke er revisjonsklienter

PwC kan bistå med å utvikle en robust respons for å minimere de negative påvirkningene fra virusutbruddet og oljeprisfallet. Dette kan omfatte modellering av scenarieutvikling for selskapene basert på tilgjengelig informasjon, herunder også kontantstrømprognoser, vurdere kostnadsreduksjoner, støtte til finansiell restrukturering og oppfølging/innspill mht de ansatte, arbeidskapital og likviditet.

Kontakt oss

Spørsmål knyttet til finansiell rapportering:   Spørsmål knyttet til regnskap:
sjur-holseter

 

Sjur Holseter

Partner | CMAAS
Tlf.: 952 60 278
sjur.holseter@pwc.com

  signe-moen

 

Signe Moen

Partner | Revisjon
Tlf.: 952 60 062
signe.moen@pwc.com

owen-lewis

Owen Lewis

Partner | CMAAS
Tlf.: 952 60 209
owen.lewis@pwc.com

  didrik-thrane-nielsen

 

Didrik Thrane-Nielsen

Partner | Revisjon
Tlf.: 952 60 437
didrik.thrane-nielsen@pwc.com

per-fossan-waage

Per Fossan-Waage

Direktør | CMAAS
Tlf.: 952 60 126
per.fossan-waage@pwc.com

  bjorn-einar-strandberg

 

Bjørn Einar Strandberg
Partner | Revisjon
Tlf.: 952 61 015

bjorn.einar.strandberg@pwc.com

 

Per Fossan-Waage

Per Fossan-Waage

Jeg heter Per Fossan-Waage og er direktør i PwC. Her bistår jeg selskapene med deres kapitalmarkedstransaksjoner (børsnoteringer, aksjeemisjoner, obligasjonsfinansiering, M&A, due diligence, børsens regelverk/vphl med mer). Tidligere har jeg arbeidet som CFO og regnskapssjef i børsnoterte selskaper, og har også erfaring fra seks år ved Oslo Børs. Jeg kjenner derfor kapitalmarkedene ut og inn. Vil du generelt vite mer om kapitalmarkedstransaksjonene PwC er involvert i, anbefaler jeg deg å lese en av våre fyldige PwC-publikasjoner. Se eksempelvis "A guide to going public in Oslo", "Issuing bonds in the Nordic capital markets" eller "Rettede aksjeemisjoner" som jeg har vært ansvarlig for. Ta gjerne kontakt direkte med meg om du har spørsmål knyttet til kapitalmarkedstransaksjoner eller tilhørende regelverk.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Står kriseemisjoner for døren?

Koronaviruset og oljeprisfallet påvirker dessverre kontantstrømmen og forretningsmodellen til mange selskaper. Børsnoterte selskaper kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte og utbyttepolitikk på Oslo Børs

Aldri før har det blitt betalt ut så mye utbytte fra børsselskapene som i 2019, ifølge en pressemelding fra Oslo Børs. Tallet ligger på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Foreslåtte endringer i aksjelovgivningen og andre lover

21. juni 2019 la regjeringen frem et lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet om gjennomføring av direktiv (EU) 2017/828 i norsk ...

Les artikkelen