<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reduksjon i kapitalkrav for banker med eierandeler i forsikringsselskap

Magnus-Robberstad1.jpg ‹ Tilbake til artikler

Magnus-Robberstad1.jpgFinansdepartementet endret fra 31. januar konsolideringsreglene for bankdominerte grupper, noe som fører til at finanskonsern som tidligere konsoliderte eierposten i forsikringsselskap nå i stedet kan risikovekte aksjeposten i beregningsgrunnlaget, evt. føre det som et fradrag i ansvarlig kapital dersom investeringen overstiger en gitt terskelverdi.

Frem til nå har det derimot ikke vært gjort en tilsvarende endring i den såkalte “gulvberegningen” for IRB-banker, men Finansdepartementet sendte 14. juni ut et høringsnotat hvor de foreslår å legge til grunn tilsvarende regler også i gulvberegningen. Dette vil antagelig føre til en reduksjon i kapitalkravene for IRB-bankene, ettersom de fleste er bundet av begrensningen om at beregningsgrunnlaget ikke kan være lavere enn 80 % av beregningsgrunnlaget etter Basel I.

Bakgrunnen for endringene i konsolideringsreglene er innføringen av Solvens II- og CRR/CRD IV i norsk rett, samt EUs konglomeratdirektiv. Konsolidering av forsikringsselskap som allerede er underlagt kapitalkrav under Solvens II ville dermed ført til at det holdes kapital for disse både ift. Solvens II regelverket og CRD IV. Denne endringen er i utgangspunktet relevant for nær sagt alle banker som har en eierandel i et forsikringsselskap. Selv banker med eierandel under 20% vil være pliktig til å konsolidere eierposten for kapitaldekningsformål etter reglene om samarbeidende grupper i Finansforetakslovens §17-13.

I det nye høringsnotatet fra Finansdepartementet foreslås det at tilsvarende regler for konsolidering av forsikringsselskap også skal legges til grunn i gulvberegningen for IRB-bankene. Dvs. at eierposten i et forsikringsselskap ikke skal konsolideres, men i stedet risikovektes i beregningsgrunnlaget eller føres som fradrag i ansvarlig kapital. Høringsfristen er satt til 19. august, og endringen vil dermed antagelig tre i kraft i løpet av høsten 2016.

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på hvordan dette vil påvirke din virksomhet.

Magnus Robberstad

Magnus Robberstad

Jeg heter Magnus Robberstad, og jobber som konsulent i PwC Bergen. Jeg jobber hovedsaklig med risikostyring og compliance i bank for ulike kunder i Norge. Jeg har særlig kompetanse innen ICAAP, virksomhetsstyring, risikomodellering og regulatoriske krav som f.eks. kapitaldekning og LCR. Siden finanskrisen har omfanget av regulatoriske krav økt dramatisk, og det er blitt stadig vanskeligere å beholde oversikten over det regulatoriske landskapet. Målet mitt for denne bloggen er å gi oppdatering på regulatoriske endringer og hva de betyr for din virksomhet.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen