<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Retningslinjer fra ESMA og EBA - om egnethet inneholder konkrete anbefalinger knyttet til opplæring av styrets medlemmer

‹ Tilbake til artikler

Har banker, kredittforetak og verdipapirforetak en policy, retningslinjer og program for opplæring på plass?

ESMA (European Securities and Markets Authority) og EBA (European Banking Authority) publiserte i 2021 felles retningslinjer for egnethetsvurderinger for medlemmer av styret, hver for seg og samlet, og nøkkelpersoner i ledelsen. Retningslinjene retter seg mot banker, kredittforetak og verdipapirforetak. Et sentralt fokusområde i retningslinjene er opplæring for å vurdere og sikre egnethet ved inntreden og løpende i rollen som styremedlem. Retningslinjene fordrer at foretak etablerer en opplæringspolicy og setter av øremerkede ressurser til opplæring. 

Styremedlemmer må ha et uavhengig tankesett og tid til rollen

Veiledningen fremhever blant annet viktigheten av at styremedlemmer har et uavhengig tankesett og setter av nok tid til å ivareta rollen som styremedlem. Mangfold i styret fremheves som viktig for håndtere risikoen for gruppetenkning. 

Målet med retningslinjene

Retningslinjene har mål om å etablere harmoniserte kriterier for vurderingen av egnetheten for medlemmer i styret og nøkkelpersoner i ledelsen som er integrert i foretakets styringsordninger. Retningslinjene har et “Annex II” som lister opp egenskaper som er relevante ved initielle og løpende egnethetsvurderinger.

Etterlevelse av retningslinjene følges opp av lokale tilsynsmyndigheter

Oppfølgingen av etterlevelsen av ESMA/EBA-retningslinjene er overlatt til lokale tilsynsmyndigheter. ESMA/EBA forutsetter at tilsynsmyndighetene integrerer retningslinjene i tilsynspraksis. Retningslinjene gjelder fra 31. desember 2021. Finanstilsynet bekrefter i nyhetsbrev av 7. desember 2021 at retningslinjene vil bli fulgt i Norge. Dersom ikke banker, kredittforetak og verdipapirforetak har vurdert konsekvensene av de nye retningslinjene tilsier det at et arbeid for å gjøre eventuelle tilpasninger bør iverksettes så snart det lar seg gjøre.

Policyer og retningslinjer for opplæring bør foreligge

ESMA/EBA angir at foretakene bør ha på plass policyer og retningslinjer for opplæring av styremedlemmer både ved inntreden i rollen og senere for å sikre løpende vedlikehold av relevant kunnskap. Policy for opplæring av styremedlemmer bør fastsettes av styret. Policyer og retningslinjer for opplæring av styremedlemmer kan være en del av en overordnet egnethetspolicy for foretaket. 

Hva bør opplæringen inneholde?

Retningslinjene sier at foretakene bør tilrettelegge for opplæring av styremedlemmer for å legge til rette for en klar forståelse av:

  • relevante lover og regler,
  • forskrifter og administrative bestemmelser,
  • foretakets struktur, forretningsmodell, risikoprofil og styringsordninger og
  • forståelse av egen rolle.

Foretakene oppfordres til å tilby både relevante generelle opplæringsprogrammer og om nødvendig skreddersydde individuelle opplæringsprogrammer.


PwC kan hjelpe dere

PwC har kompetanse og lang erfaring med vurdering av styrearbeid, styringsmodell, egnethetsvurderinger og opplæring i sentrale regulatoriske rammebetingelser i forskjellige bransjer. Den 19. januar lanserte vi Styreboken 2022 som både er vesentlig videreutviklet og fornyet fra fjorårets utgave. Styreboken som en helhet og enkelttemaer i boken, er godt egnet for å bruke i opplæringen av styremedlemmer i ditt foretak. Ta gjerne kontakt om du ønsker å diskutere skreddersydde opplæringsprogrammer for styret i ditt foretak eller generelt ønsker råd om tilpasninger i foretakets rammeverk for egnethetsvurderinger som følge av de nye retningslinjene fra ESMA/EBA.

 

Retningslinjene finner du her:

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-06%20Joint%20GLs%20on%20the%20assessment%20of%20suitability%20%28fit%26propoer%29/1022127/Final%20report%20on%20joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20suitability.pdf

Nyhetsbrevet fra Finanstilsynet av 7. desember 2021 finner du her:

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2022/reviderte-retningslinjer-fra-eba-om-retningslinjer-for-godtgjorelsesordninger/

PwCs styrebok 2022 finner du her:

https://www.pwc.no/no/publikasjoner/styreportalen/styreboken.html

Magne Sem

Magne Sem

Direktør Magne Sem jobbet i en årrekke som ekstern revisor for en rekke sparebanker. Han jobber i dag med rådgivning innenfor bank og finans, spesielt innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll. Magne er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe og har lang erfaring som foredragsholder.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bærekraftshensynet innføres i MiFID II og verdipapirhandelloven

Fellesnevneren for de introduserte endringene er at finansbransjen styres bort fra “soft law” og frivillighet, og mot “hard law” og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen