<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Svenske fond har rett til bostedsbekreftelse

‹ Tilbake til artikler
kim-fosshaug.pngDen 15. april avsa den Högsta forvaltningsdomstolen dom i sak vedrørende spørsmål om svenske verdipapirfond har rett på bostedbekreftelse. Etter rettens vurdering, kvalifiserer svenske fond fortsatt som en «person» etter de respektive skatteavtaler. Svenske fond har dermed rett til å få utstedt bostedsbekreftelse i henhold til skatteavtaler. 
 
Dommen styrker således svenske fonds skatteavtalebeskyttelse.
Dommen avklarer dermed den usikkerheten som oppsto som følge av lovendringen i 2012, hvoretter inntekter opptjent av fondene ble unntatt fra beskatning på fondsnivå, og beskatningen i stedet ble overført til deltakerne.
At fondene som sådan ble unntatt fra skatt, endret imidlertid ikke den prinsipielle klassifiseringen av fondene. Etter den svenske inntektsskatteloven, skal svenske fond fortsatt behandles som juridiske personer, og er dermed i prinsippet ubegrenset skattepliktige til Sverige. På denne bakgrunn og sett hen til formålet med skatteavtalene, fant domstolen at svenske fond fortsatt måtte anses som en «person» etter skatteavtalen med rett til å få utstedt bostedsbekreftelse.

Trykk her for ytterligere kommentarer til dommen. 

Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Jeg heter Kim Fosshaug og har vært ansatt i Advokatfirmaet PwC siden 2008. Jeg arbeider som fast advokat tilknyttet bedriftsskattegruppen, og kjernekompetansen min består blant annet av internasjonal beskatning og beskatning av finansielle instrumenter. Jeg bistår særlig nasjonale og internasjonale investeringsselskaper, finansieringsforetak og andre FS-relaterte enheter i spørsmål knyttet til internasjonal beskatning, regulatorisk jus knyttet til FS-sektoren, samt EU/ EØS-rettslige spørsmål.

Jeg bistår også generelt i saker som vedrører både nasjonal og internasjonal beskatning og selskapsrett, herunder restruktureringer, korrespondanse med ligningsmyndigheter og andre myndigheter, og ligningstekniske spørsmål .

My name is Kim Fosshaug and I have been working at PwC Tax & Legal Services since 2008.

I work as a lawyer in the Corporate tax group, and my core competence includes international taxation and taxation of financial instruments.

In particular, I assist domestic and international investment companies and other FS-related entities in issues related to international taxation, regulatory law related to the FS sector, as well as tax treaty and EU/ EEA legal issues.

I also assist on general tax issues that relate to both national and international taxation and corporate law, including but not limited to cross border and domestic restructurings, correspondence with the tax authorities and other authorities, and other technical questions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Finanstilsynet følger opp etterlevelse av regler for returprovisjon - presiserer medansvar overfor forvaltningsselskapene

Siden september 2019 har Finanstilsynet gjort ulike undersøkelser i finansmarkedet vedrørende forvaltningsselskapenes betaling for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MiFID II – Er du trygg på at ditt verdipapirforetak har gjort tilstrekkelige tilpasninger?

MiFID II trådte i kraft i Norge den 1. januar 2018. Med innføring av MiFID II kom det en rekke nye og utvidede krav til verdipapirforetak, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirhandelloven ble endret i løpet av sommerferien - herunder justerte prospektregler

Vi som arbeider mye med verdipapirhandelloven ser nå - som forventet - at denne sentrale loven ble endret i sommerferien. I denne bloggen ...

Les artikkelen