<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tegningsretter – hvorfor settes tegningskursen så lavt?

per-fossan-waage ‹ Tilbake til artikler

De fleste aksjeemisjoner som gjøres av de børsnoterte selskapene er rettede emisjoner, dvs omfatter en begrenset krets av aksjonærene. Noen ganger gjøres imidlertid en fortrinnsrettsemisjon som vil involvere alle selskapets aksjonærer, og da utstedes det vanligvis tegningsretter som vil kunne omsettes i kapitalmarkedet. Men tegningsretten setter normalt en tegningskurs (pris til å tegne aksjene) som er oftest betydelig lavere enn aksjekursen i markedet, hvorfor det? Se nærmere om dette i denne bloggen.

Å utstede tegningsretter til aksjonærene vil i seg selv ikke tilføre selskapet eller aksjonærene noen merverdi, men tildeles likevel aksjonærene for å gi disse en mulighet til å tegne seg i emisjonen, eventuelt selge disse videre til andre. Tegningsretter omfatter derfor en del interessante, finansielle vurderinger for både investorene og selskapet. Et viktig punkt er at tegningskursen svært ofte settes (av selskapet) betydelig lavere enn gjeldende aksjekurs i markedet. Dette gjøres primært fordi selskapet må sikre seg at selskapets aksjekurs i tegningsperioden (som er et par uker) ikke skal falle lavere enn tegningskursen for de nye aksjene, dette ville jo medføre at det ikke er økonomisk for aksjonærene å tegne seg. Emisjonen ville da feilet.

Et annet interessant poeng med tegningsretten, er at tegningsretten omfatter et opsjonselement: Aksjonæren har en rett men ikke plikt til å tegne seg, tilsvarende en call opsjon. Og denne opsjonen er «in the money» tilsvarende rabatten på tegningskursen ift aksjekursen i markedet. Aksjonæren som har fått tildelt tegningsretten har da en økonomisk rettighet, som enten kan selges videre eller utøves.. Siden opsjonselementet er «in the money» og altså har en potensiell stor verdi for aksjonæren, vil aksjonæren ha et stort insentiv til enten å utøve tegningsretten, eller selge den til andre som kan benytte seg av retten. Slike tegningsretter vil derfor i overveiende grad (vi snakker om 99% eller mer) bli utøvet av aksjonæren eller andre investorer i kapitalmarkedet.

Ved at selskapet med en slik fortrinnsemisjon (som ofte ikke betraktes som gunstig av aksjonærene) setter en tegningskurs betydelig under aksjekursen i markedet, oppnår selskapet to ting: Man sikrer seg at emisjonen ikke feiler ved at aksjekursen skulle falle under tegningskursen. Videre vil opsjonselementet nærmest tvinge aksjonærene (eller andre investorer) til å tegne seg i emisjonen og skyte inn ny kapital. Selskapet kan derfor sikre seg ny kapital, selv om aksjonærene ikke nødvendigvis er så positive til emisjonen. Detaljene rundt dette har jeg beskrevet nærmere i en egen artikkel, se her. Kursrabatten i emisjonen gir også en signaleffekt til markedet, som jeg ikke beskriver her men som er diskutert i artikkelen.

En tilleggsfaktor er at større aksjonærer i selskapet kan selge deler av tegningsrettene for å kunne finansiere tegningen av de resterende tegningsrettene.

I artikkelen gjennomgår jeg disse forholdene i detalj, samt også andre interessante forhold som knytter seg til tegningsretter. Se den hele artikkelen her.

Per Fossan-Waage

Per Fossan-Waage

Jeg heter Per Fossan-Waage og er direktør i PwC. Her bistår jeg selskapene med deres kapitalmarkedstransaksjoner (børsnoteringer, aksjeemisjoner, obligasjonsfinansiering, M&A, due diligence, børsens regelverk/vphl med mer). Tidligere har jeg arbeidet som CFO og regnskapssjef i børsnoterte selskaper, og har også erfaring fra seks år ved Oslo Børs. Jeg kjenner derfor kapitalmarkedene ut og inn. Vil du generelt vite mer om kapitalmarkedstransaksjonene PwC er involvert i, anbefaler jeg deg å lese en av våre fyldige PwC-publikasjoner. Se eksempelvis "A guide to going public in Oslo", "Issuing bonds in the Nordic capital markets" eller "Rettede aksjeemisjoner" som jeg har vært ansvarlig for. Ta gjerne kontakt direkte med meg om du har spørsmål knyttet til kapitalmarkedstransaksjoner eller tilhørende regelverk.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Står kriseemisjoner for døren?

Koronaviruset og oljeprisfallet påvirker dessverre kontantstrømmen og forretningsmodellen til mange selskaper. Børsnoterte selskaper kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwCs tips for børsselskapenes finansielle rapportering i en krevende tid

De fleste børsnoterte selskaper befinner seg i en malstrøm av negative nyheter og utfordringer. Effektene av koronautbruddet og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte og utbyttepolitikk på Oslo Børs

Aldri før har det blitt betalt ut så mye utbytte fra børsselskapene som i 2019, ifølge en pressemelding fra Oslo Børs. Tallet ligger på ...

Les artikkelen