<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tetter hull i finansskatten

bjornar-elverhoy.jpg ‹ Tilbake til artikler

bjornar-elverhoy.jpg

Finansdepartementet foreslår nå å fjerne en tilpasning som kunne redusere finansskatten. Forslaget er ikke overraskende, men fører til at flere foretak blir finansskattepliktige.

Finansskatt fra 2017

Fra 2017 ble det innført finansskatt på lønn og overskudd i finansiell sektor. Finansskatten består av to elementer. Det beregnes 5 % skatt på lønninger, og man har beholdt den høyere skattesatsen på 25 % for selskapsoverskudd i finansiell sektor.

Finansdepartementet foreslår nå å fjerne en mulighet til å unngå finansskatt på lønn, som kunne oppnås ved å outsource de ansatte til et fellesregistret konsernselskap. Endringen ble varslet i statsbudsjettet.

Redusert skatt ved fellesregistrering

Merverdiavgiftsloven har regler om at flere selskaper kan fellesregistreres, såkalt konsernregistrering. Hensikten er at merverdiavgiftsreglene skal være like, uavhengig av om virksomheten er organisert i ett selskap, eller som et konsern bestående av flere selskaper.

Et finansforetak kan derfor unngå finansskatt på lønn ved å flytte de ansatte over i et annet konsernselskap, for deretter å leie de ansatte tilbake. Ved å fellesregistrere disse to selskapene reduseres finansskatt og det blir heller ikke momsplikt på utleien av ansatte.

Et eksempel kan vise hvordan denne tilpasningen fungerer: Bank AS erstatter sine ansatte med innleie av personell fra Datter AS, som ikke selv er et finansforetak. Disse to selskapene fellesregistreres. På denne måten oppnås følgende fordeler:

  • Finansskatt på lønn unngås.
  • Finansforetakets overskudd reduseres, samtidig som datterselskapets overskudd øker. Derved reduseres grunnlaget for finansskatt på overskudd.
  • Ingen merverdiavgift på utleien av arbeidskraft på grunn av fellesregistreringen.

Det er denne tilpasningen til finansskatten som Finansdepartementet nå vil fjerne. Fellesregistrering har vært en godt kjent, og ganske åpenbar, tilpasningsmulighet. Det er derfor ikke overraskende at departementet nå setter foten ned for denne muligheten.

Flere aktører blir finansskattepliktige

Departementets forslag om å fjerne den nevnte tilpasningsmuligheten går ut på å utvide kretsen av selskaper som omfattes av finansskatt.

Nå kan også andre enn finansforetak bli finansskattepliktige. Dette vil gjelder aktører som leier ut arbeidskraft eller yter tjenester til finansforetak, og som er fellesregistrert med finansforetaket.

Både arbeidsutleie og annen tjenesteyting til finansforetak vil kunne føre til finansskatteplikt. Det samme gjelder støttefunksjoner, som for eksempel IT-drift og renhold.

Departementet legger også opp til en særregel om samarbeid mellom sparebanker. Arbeidsgivere som yter tjenester til sparebanker, og som ikke beregner merverdiavgift av dette, kan bli finansskattepliktige.

Konsekvensen av forslaget er først og fremst at en kjent tilpasning til finansskatten fjernes. Videre fører endringen til at flere foretak må forholde seg til finansskatten, og sette deg inn i regelverket.

Fellesregistrerte foretak i finans bør gjennomgås

Endringen tar sikte på å utvide finansskatten for de aktørene som har benyttet den nevnte tilpasningsmuligheten med fellesregistrering og innleie av personell. Men de foreslåtte endringene vil også kunne ramme enheter som allerede er fellesregistrert med finansforetak av andre grunner.

Hvis departementets forslag blir vedtatt, så innebærer dette at mange fellesregistrerte foretak i finansbransjen vil kunne rammes av finansskatt, selv om hensikten med fellesregistreringen ikke har vært å tilpasse seg finansskatten. Det bør derfor foretas en gjennomgang av fellesregistrerte foretak i finansbransjen, med sikte på å finne ut hvordan endringen i regelverket slår ut. For enkelte foretak kan det vise seg å være gunstig å gå ut av eksisterende fellesregistrering for å unngå unødig finansskatt.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen