<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker – 2018

‹ Tilbake til artikler

Vår gjennomgang av bankenes årsregnskap for 2018 viser at tapene i banknæringen fortsatt er lave. Tapsprosenten utgjorde henholdsvis 3,21 % (forbrukslånsbanker), 0,11 % (sparebanker) og 0,04 % (øvrige banker).

Utviklingen i tapsavsetningsprosenten varierer mellom de ulike typene av banker. For forbrukslånsbanker har tapsavsetningsprosenten økt i løpet av 2018 og utgjorde ved utgangen av året 5,1 %. For sparebankene og øvrige banker har tapsavsetningsprosenten blitt redusert i løpet av året og utgjorde ved utgangen av året henholdsvis 0,54 % (sparebankene) og 0,35 % (øvrige banker).


Undersøkelsen viser for øvrig at det fortsatt er rom for forbedring når det gjelder noteopplysninger. Spesielt gjelder dette opplysninger som gjør at brukeren bedre kan forstå hva som driver endringene i tapsavsetningene. Undersøkelsen viser at den relative endringen i ECL utlån både totalt og per trinn ofte er negativt korrelert med den tilsvarende relative endringen i brutto utlån.

Videre viser undersøkelsen at flere av bankene fremdeles utarbeider avstemmingen av ECL  mellom åpningsbalansen og avslutningsbalansen inklusive poster utenom balansen mens tilsvarende avstemming av brutto beløp kun hensyntar utlån. Avstemmingen over brutto utlån inneholder også i flere tilfeller utlån som måles til virkelig verdi over resultatet (FVPL).

Formålet med å gi opplysninger om endringer i brutto balanseførte verdier er å gjøre det mulig for brukerne av regnskapet å forstå hvordan disse har bidratt til endringer i tapsavsetningen. Disse avstemmingene bør derfor være innbyrdes konsistente. Dette innebærer for eksempel at noteopplysninger som viser endring i brutto utlån ikke bør inneholde utlån som måles til FVPL og tilhørende avstemming av endringer i tapsavsetninger bør være tapsavsetninger knyttet til utlån som måles til amortisert kost og FVOCI.  

Videre observerer vi at enkelte banker presenterer tapsavsetninger knyttet til utenom balanseposter som en del av netto utlån. Vi gjør oppmerksom på at tapsavsetninger knyttet til disse postene skal presenteres som gjeld. 

Last ned hele rapporten her

 

Ola Anfinsen

Ola Anfinsen

Jeg heter Ola Anfinsen og har jobbet i PwC siden 1992. Jeg har også erfaring fra PwC sitt London kontor.

Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesser er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom, regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll samt IFRS.

Legg igjen en kommentar