<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verdipapirlovutvalgets forslag til gjennomføring av MiFID II og MiFIR i Norge

Daniel-Naesse_avatar.jpg ‹ Tilbake til artikler

MiFID II og MiFIR er nytt direktiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter. Regelverket trer i kraft i EU 3. januar 2018. Endringene fra MiFID I vil stille en rekke nye krav til aktørene.

Forslaget innebærer at MiFID II og MiFIR gjennomføres ved at børsloven slås sammen med verdipapirhandelloven, samt at det gjøres en lang rekke endringer i verdipapirhandelloven (vphl). 
Kommisjonsforordningene med utfyllende regelverk til MiFID II og MiFIR er ennå ikke endelig fastsatt. Forslag til forskriftsbestemmelser (verdipapirforskriften) vil derfor fremlegges senere.
Generelt inneholder utvalgets forslag få særnorske bestemmelser, utover de vi allerede har.

Det har knyttet seg spenning til hvilken løsning som ville bli foreslått med hensyn til vederlag fra andre enn kunden. Utvalget har her delt seg i et flertall og et mindretall, hvor flertallet ønsker å gjøre de norske reglene like som i direktivets, mens mindretallet ønsker et totalforbud mot vederlag fra andre enn kunden, slik regelverket har vært i Storbritannia og Nederland siden hhv 2012 og 2014.

Norske verdipapirforetak har siden 2011 vært pålagt å gjøre opptak av telefonsamtaler. Dette innføres nå i EU gjennom MiFID II, men gjelder kun enkelte investeringstjenester. Utvalget foreslår at Norge beholder dagens regler om dette.

Et tema utenfor som kunne fått stor praktisk betydning for kundene er forslag til erstatningsregler knyttet til tjenesten investeringsrådgivning. Temaet er utenfor MiFID II, ligger i utvalgets mandat. Utvalget gir imidlertid ikke konkrete , men konkluderer med at dette isåfall må vurderes i en bredere sammenheng.

En del bestemmelser i dagens norske regelverk foreslås opphevet som følge av MiFID II, herunder bestemmelsene om ansattes egenhandel. Et flertall i utvalget ønsker også å oppheve OTC-forskriften.

Litt om noen av de viktigste endringene i MiFID II som gjennomføres ved utvalgets forslag;

Unntakene snevres inn og flere aktører uten konsesjon blir omfattet av regelverket. Dette gjelder eksempelvis i stor grad aktører innen råvarederivater, hvor enkelte aktører som tidligere var omfattet av unntak ikke lengre vil være det, samt at de som fortsatt får unntak pålegges rapportering. Det innføres også posisjonsgrenser for råvarederivater, som vil utformes særskilt for hver enkelt råvare.

Nye typer konsesjoner

Levering av markedsdata (såkalte Approved Publication Arrangements - APA, Consolidated Tape Providers - CTP, og Approved Reporting Mechanism - ARM) utgjør tre nye typer av konsesjonspliktig virksomhet og dermed også konsesjoner etter vphl.

Krav til handel, rapportering og ny type markedsplass

Direktivet innebærer innføring av en ny type handelsplass (Organisert Handelsfasilitet - OHF). Samtidig innføres krav til at handel i finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på en handelsplass, skal skje på en regulert handelsplattform. Dermed vil OTC-markedet snevres betydelig inn. Kravet til handel på organisert handelsplattform gjelder også clearingpliktige derivater.

Kravene til transparens (post- og pretrade) vil gjelde langt flere typer finansielle instrumenter enn i dag, og kravene er også mer detaljerte.

Virksomheten i verdipapirforetakene

MiFID II innfører ytterligere krav til foretakene, herunder til kompetanse hos de ansatte, styresammensetning og eierkontroll.

Reglene om verdipapirforetaks adgang til å operere som såkalt “Systematisk Internaliserer” (SI) forventes å få større betydning, ettersom det nå vil innføres krav om registrering som SI dersom verdipapirforetaket handler for egen regning ved utførelse av kundeordre på en “organisert, regelmessig og systematisk måte”. Dette skal måles kvartalsvis for hvert enkelt finansielt instrument, og hva som ligger i nevnte vurderingstema vil bli nærmere spesifisert av ESMA.

Foretak som benytter algoritmehandel og high-frequency trading vil omfattes av særskilte krav, som krav til testing, overvåking, “kill-functionality” og rapportering. I forhold til investorbeskyttelse og god forretningsskikk innføres utvidete krav til blant annet dokumentasjon knyttet til utøvelse av investeringstjenester samt til informasjon og rapportering til kunde. Også kravene til “beste resultat” skjerpes noe.

Det innføres et nytt skille med hensyn til investeringsrådgivning ved at foretakene skal angi hvorvidt rådgivningen er “uavhengig” eller “ikke-uavhengig”. Kun foretak som yter “ikke-uavhengig” rådgivning vil ha anledning til å motta vederlag fra tredjeparter (andre enn kunden). Kravet for å motta slikt vederlag er i direktivet forholdsvis likt utformet som etter dagens regelverk, men er mer detaljert angitt i nivå 2 og 3 dokumenter. Det stilles detaljerte krav til innholdet i “uavhengig” rådgivning, og dette medfører forbud mot vederlag fra tredjeparter. Verdipapirforetakene kan yte begge typer rådgivning, men det stilles da krav til atskillelse internt - eksempelvis kan samme person ikke yte begge typer rådgivning.

En konsekvens av innskjerping rundt vederlag fra tredjeparter som forventes å få stor betydning er at analysetjenester ikke lenger kan inkluderes i kurtasjen som kunden betaler for utførelse av ordre. Dette medfører at analysetjenester i fremtiden må separeres fra kurtasjen, og tilgang til slike tjenester skal ikke påvirkes av betaling for kurtasje.

Krav til produsenter av finansielle instrumenter, herunder verdipapirfondsforvalterne

Direktivet innfører krav til utforming av en “målgruppe” kunder for hvert enkelt produkt - hvem produktet anses egnet og ikke egnet for - og en plikt til å undersøke og påse at produktet rent faktisk markedsføres og selges til denne målgruppen. Det innføres også et spesifikt krav til at foretakene skal ha kunnskap om og forstå produktene som markedsføres.

PwC og MiFID II

PwC’s europeiske MiFID II-nettverk har gjennomført mer enn 100 MiFID II-prosjekter. Ut fra erfaringene og kunnskapen som er opparbeidet, har vi delt direktivet inn i 19 delområder. Hvert av disse vil bli gjennomgått i egne innspillinger som publiseres på vår YouTube-kanal, som kan finnes her: https://www.youtube.com/channel/UCQcl1oOrtQT_i1W92g4jRGg

 

Spørsmål til MiFID II?
Ta gjerne kontakt med meg.

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar