<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vil du bli betalingsfullmektig eller opplysningsfullmektig?

pisp-aisp-psd2 ‹ Tilbake til artikler

PSD2-direktivet trådte i kraft i Norge den 1. april 2019. Dette medfører at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli henholdsvis betalingsfullmektig («Payment Initiation Service Provider - PISP») og opplysningsfullmektig («Account Information Service Provider - AISP»). For å få konsesjon som PISP og AISP, må søker innfri visse krav, samt ha på plass nødvendige rutiner og retningslinjer.

Hvilke krav stilles det til foretak for å bli PISP/AISP?

Selskap med PISP-konsesjon har anledning til å foreta betaling etter initiativ fra kunden uten at selskapet må ha noen avtale med kundens bankforbindelse. Selskap med AISP-konsesjon har anledning til å få opplysninger om en kundes betalingskontoer på kundens initiativ. Både ved bruk av PISP og AISP er kundens bank forpliktet til å medvirke til at betaling utføres og til at kundens informasjon gis til PISP/AISP. For mer informasjon om PSD2, nytt regelverk i Norge og tredjepartsaktører se gjerne våre tidligere innlegg på Finansbloggen og våre temasider om PSD2.

For å oppnå konsesjon som PISP må selskapet for det første ha på plass en ansvarsforsikring som dekker de geografiske områder hvor selskapet tilbyr tjenester, eller stille annen lignende garanti til dekning av eventuelt erstatningsansvar, jf. Finansforetaksloven § 2-10 (2). Videre stilles det krav til at en PISP må ha organisasjons- og driftsplan som skal inneholde blant annet:

  • Redegjørelse for organisering av sentrale deler av virksomheten.
  • Eier- og ledelsesforhold.
  • Foretakets styrings og kontrollsystemer.
  • Hvordan foretaket skal skaffe til veie kapital til dekning av kapitalkrav.
  • Budsjetter for etablerings- og administrasjonskostnader og resultatregnskap, balanseregnskap og finansieringsanalyse for hvert av de tre første driftsårene.
  • Finansielle tjenester som foretaket vil tilby med tilhørende driftsopplegg.

Videre stilles det krav til at selskapet må ha en rekke retningslinjer og rutiner på plass. Dette er blant annet rutine for antihvitvasking, rutine for overvåking, håndtering og oppfølging av sikkerhetshendelser og sikkerhetsrelaterte kundeklager med flere. PISP er også underlagt reglene for utkontraktering i finansforetaksloven, og det stilles krav til selskapets godtgjørelsesordninger, taushetsplikt samt generell drift av virksomheten i henhold til kap. 13 i finansforetaksloven.

For at et foretak skal tilfredsstille de lovkrav som foreligger for en betalingsfullmektig, er det derfor ikke ubetydelige krav som stilles til foretakets drift og virksomhet.

For AISP vil det være mindre omfattende regulatoriske krav til virksomheten og foretaket, jf. Finansforetaksloven § 2-10a. Selskapet må ha en organisasjons- og driftsplan som skal inneholde noe av de samme elementene som for PISP, men er i mindre grad pålagt å ha retningslinjer og rutiner.

Ønsker du bistand til å søke om å bli PISP og/eller AISP?

Har du planer om å utnytte deg av mulighetene som åpner seg med ny regulering på betalingsområdet, eller ønsker å skjønne mer om hva det kan by på av nye muligheter?

PwC tilbyr foretaket bistand til å utarbeide søknad om konsesjon som PISP og/eller AISP. Den enkleste tjenesten inneholder blant annet krav til dokumentasjon, en virksomhetstilpasset søknadsmal, samt bistand til kvalitetssikring av dokumentasjonen. Denne bistanden kan tilbys til en på forhånd avtalt fast pris.

I tillegg kan våre rådgivere bistå i prosessen med å utarbeide styringsdokumentasjon og operasjonalisere de regulatoriske kravene. Vi arbeider tett med virksomhetenes ledelse for å avdekke nødvendige tilpasninger i virksomhetens styring og kontrollregime.

Vi har tverrfaglig kompetanse og erfaring med å implementere betalings- og ID-teknologi. Våre prosjektledere kan bistå virksomheten med gjennomføring av prosjekter og koordinere utviklingsteam for å sikre samhandling mellom teknologiske, juridiske og forretningsmessige interessenter.

PSD II og Open Banking gir muligheter enten din virksomhet er en etablert eller en ny aktør. Vi har kjernekompetanse som kan bistå virksomheten med strategiprosesser og digital forretningsutvikling i grensesnittet mellom bank, betaling og ID, teknologi, samt fysisk og digital handel.

Open Banking refererer til verdiskapning basert på bankens eiendeler, fasilitert av API-teknologi, hvor nye produkter og tjenester blir utviklet og/eller distribuert av tredjeparter.

Dette åpner opp for nye strategiske muligheter og forretningsmodeller både for eksisterende og nye aktører på tvers av bransjer.

Ta gjerne kontakt med oss

Stine Seljeseth AaseStine Seljeseth Aase
Advokat | Senior Associate
Tlf.: 994 40 165
stine.aase@pwc.com

 

Daniel NæsseDaniel Næsse
Advokat | Direktør
Tlf.: 971 75 717
daniel.naesse@pwc.com

 

Kim TvedtKim Tvedt
Manager
Tlf.: 466 26 841
kim.tvedt@pwc.com

 

Terje LarsenTerje Larsen
Direktør
Tlf.: 901 77 799 
terje.larsen@pwc.com

 

Stine Seljeseth Aase

Stine Seljeseth Aase

Hei, jeg heter Stine Seljeseth Aase og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg arbeider med selskapsrett og regulatorisk regelverk for ulike bransjer, herunder finansbransjen. Jeg har særlig kompetanse innenfor finansregulstorisk regelverk, herunder særlig betalingstjenester/PSD2, verdipapirregelverket, alternative investeringsfond og øvrig kundebeskyttelsesregelverk. Ta gjerne kontakt direkte med meg om du har spørsmål eller ønsker bistand.

Tlf: +47 99 44 01 65 Epost: stine.aase@pwc.com

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Finanstilsynet gjør det lettere for fullmaktsforetak å oppfylle krav om forsikring

Lovpålagt krav om ansvarsforsikring uten egenandel har vært et vanskelig punkt for foretak som ønsker konsesjon for fullmaktstjenester ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Hindringer for tilbydere av tredjepartstjenester (PISP og AISP)

Nye krav til kontotilbydere som tilbyr grensesnitt til tredjepartstilbydere (PISP og AISP). Forpliktet til å sikre at grensesnittet ikke ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 i Norge fra 1. april 2019

EUs andre betalingstjenestedirektiv trådte i kraft i EU i februar 2018, men gjennomføres nå i Norge med virkning fra 1. april 2019. Dette ...

Les artikkelen