<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sterkere fokus på planlegging som følge av de nye endringene i Byggherreforskriften

‹ Tilbake til artikler Det sies gjerne at planlegging er viktigere enn selve planen. Revidert utgave av Byggherreforskriften retter særlig
fokus på viktigheten av planlegging når det gjelder utførelse av sikkert arbeid.

«Plans are nothing, but planning is everything»

Det var i en tale i 1957 at Eisenhower kom med dette berømte sitatet. Sitatet er senere blitt brukt i utallige sammenhenger for å illustrere viktigheten av planlegging. En påfølgende setning i samme tale har imidlertid ikke fått like stor oppmerksomhet: «But if you haven’t been planning you can’t start to work, intelligently at least”.

Det å «arbeide intelligent», er særlig relevant når vi snakker om HMS. Men hva betyr egentlig intelligent i denne sammenhengen? At arbeidsoppgaven er klart definert? At de som skal gjøre jobben har tilstrekkelig kompetanse? At samtidige arbeidsoppgaver vet om hverandre? At arbeidsoppgaver gjøres i fornuftig rekkefølge? At fremdrift er planlagt slik at en unngår å måtte gjøre samme arbeid om igjen?

Satt inn i denne konteksten så har jeg som byggherrens HMS-leder og SHA-rådgiver observert utfordringene med å sikre at arbeid utføres på en intelligent måte. Fellesnevneren for mulige svar på alle spørsmålene over koker ned til èn ting: God planlegging.

Ved årskiftet trådte de nye endringene i Byggherreforskriften i kraft. Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer og oppdaterte. Dette er noen av endringene:

  • Byggherrens plikt til kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av planer med tiltak for å redusere risiko er tydeliggjort.
  • Byggherren skal sørge for at det er en reell dialog mellom byggherren, de prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene slik at de ulike aktørene er i stand til å identifisere og finne løsninger på risikoforhold og lære av hverandre.
  • Krav til koordinering og oppfølging i prosjekterings- og utførelsesfasen er tydeliggjort.
  • Det skal settes av nok tid til prosjektering og utførelse av forskjellige arbeidsoperasjoner, og byggherren skal dokumentere grunnlaget for de vurderingene som er gjort for på den måten bidra til en mer forsvarlig planlegging av byggetid både for byggherre og arbeidsgiver.
  • Byggherren skal i tilbudsgrunnlaget ta med beskrivelser av risikoforhold og foreløpige planer for hvordan risiko skal reduseres slik at entreprenørene skal kunne legge inn kostnader til nødvendige risikoreduserende tiltak i tilbudet.
  • Hvis arbeidet innebærer ergonomiske belastninger, skal byggherren utarbeide tiltak for å redusere disse.

Det skorter ikke på krav om planer innenfor HMS-området: HMS-plan, SHA-plan, Miljø og transportplan, beredskapsplan osv. Felles for dem alle er at de skisserer forventninger for ivaretakelse av trygge arbeidsmiljø og inneholder verktøy som skal bidra til å identifisere risiko og forebygge ulykker. Det aller beste virkemiddel for å forebygge ulykker er god planlegging og årvåkenhet fra dem som skal lede arbeidet og fra dem som skal utføre arbeidet.

Det er store forskjeller på hva som oppfattes som tilstrekkelig vurdering av risiko og planlegging av arbeidsoperasjoner. God praksis er gjerne at det foreligger en risikoanalyse som etterfølges av omfattende eller mindre omfattende gjennomganger av selve arbeidsoperasjonen. For kompliserte arbeidsoperasjoner er det også god praksis å gjennomgå selve arbeidsprosedyren. Rett i forkant av selve arbeidet gjennomfører mange en sikker-jobb-analyse eller toolbox for å sikre at dagsaktuelle forhold er ivaretatt. Metodikk, format og etterlevelse av slike aktiviteter varierer, men erfaringsmessig vil arbeidsoperasjoner som har vært gjenstand for god planlegging ofte gjennomføres på en sikker måte. Det er prosjektledere, byggeledere og arbeidslederes oppgave å sikre at slik planlegging ivaretas. Så er det hver enkelt arbeidstakers ansvar å si i fra dersom det er forhold som oppleves som utrygge eller usikre.

Et felles risikobilde, dvs en felles oppfatning av hva som utgjør risiko på egen arbeidsplass, er en forutsetning for å kunne gjennomføre arbeidet på en sikker og trygg måte. Revidert Byggherreforskrift foreslår at planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) skal beskrive de spesifikke tiltakene som er nødvendig for å redusere fare for liv og helse forårsaket av byggherrens og de prosjekterendes valg. Intensjonen er at risikoforholdene som skal inn i SHA-planen, skal avgrenses mot de risikoforhold som entreprenørene bringer inn i prosjektet.

Endringene i Byggherreforskriften kan bidra til å styrke det skadeforebyggende arbeidet i bransjen.

Eisenhower ville vært fornøyd med at «planlegging» får en enda mer sentral plass i forskriften.

Arve Sandve

Arve Sandve

Arve Sandve har mer enn 15 års erfaring med rådgivning og praktisk erfaring innen HMS-risikostyring, internkontroll og forbedringsarbeid. Han har gjennom flere utbyggingsprosjekter for opparbeidet seg bred strategisk og operativ erfaring med utvikling og implementering av HMS-ledelsessystem. Han har bistått internrevisjoner som fagrevisor innenfor revisjoner av HMS-system og komponenter i et HMS-system.

Legg igjen en kommentar