<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

1. januar 2018 - Nye krav for utdeling av utbytte med redusert eller ingen kildeskatt

kim-fosshaug.jpg ‹ Tilbake til artikler

kim-fosshaug.jpg

Den 1. januar 2018 innføres nye dokumentasjonskrav for at det utdelende selskap skal kunne benytte en lavere kildeskattesats enn 25 % ved utdeling av utbytte til utenlandsk aksjonær.

Kravene innebærer at den utenlandske aksjonæren må fremskaffe nærmere bestemt dokumentasjon og oversende denne til utdelende selskap forut for utbytteutdelingen. Ved aksjer registrert i VPS må dokumentasjon sendes til forvalter (nominee konto) eller kontofører investor (direkte registrert konto).  

Kravene til dokumentasjon

I kort trekk må følgende dokumentasjon fremskaffes og oversendes:

  • En egenerklæring på at mottaker er reell rettighetshaver av utbytte.
  • Dersom redusert kildeskattesats som følge av skatteavtale ønskes benyttet; en bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens hjemland som eksplisitt bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende i vedkommende land i henhold til skatteavtalen mellom Norge og vedkommende land.
  • Dersom fritaksmetoden og nullsats ønskes benyttet; en bostedsbekreftelse som bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende innenfor EØS.
  • En godkjent refusjonssøknad som bekrefter at kildeskatt har blitt refundert for tidligere år, eventuelt annen type godkjenning fra norske skattemyndigheter på at redusert kildeskattesats kan benyttes, f.eks. bindende forhåndsuttalelse (BFU).
  • En egenerklæring fra aksjonæren som bekrefter at forholdene som begrunnet redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt ikke har endret seg siden forrige godkjente refusjonssøknad eller annen type godkjennelse ble gitt fra norske skattemyndigheter.

Både egenerklæringen over de faktiske forhold og bostedsbekreftelsen må fornyes hvert tredje år.

Søknad til SFU om redusert sats eller fritak fra kildeskatt

Utenlandske aksjonærer som ikke tidligere har søkt om refusjon av kildeskatt eller mottatt annen type godkjenning fra norske skattemyndigheter på at aksjonæren har rett til redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt, må søke sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) forut for utdeling. SFU har i denne forbindelse utarbeidet et eget søknadsskjema. I søknadsskjemaet må aksjonæren gi informasjon om det søkes om redusert kildeskattesats under skatteavtale eller fritaksmetoden, samt gi utfyllende informasjon om selskapet, herunder om ansvarsform og substans dersom det søkes om fritak under fritaksmetoden. Aksjonærens skattemessig bosted må også bekreftes gjennom at skattemyndighetene i aksjonærens hjemland avgir sin bekreftelse på skjemaet. Merk at det ikke foreligger formkrav til søknaden og at det dermed ikke er krav til å benytte skjema fra SFU.

Utdeling uten å tilfredsstille dokumentasjonskravene - ikke fritak for ansvar

Ifølge prinsipputtalelse fra SKD den 26. oktober 2017 om rekkevidden av de nye dokumentasjonskravene, så vil utdelende selskap fortsatt i enkelte tilfeller fortsatt kunne benytte redusert kildeskattesats uten å ha ovennevnte dokumentasjon i hende på utdelingstidspunktet. Forutsetningen er at utdelende selskap, som i dag, har positiv kunnskap om den utenlandske aksjonærens identifikasjon og skattestatus, altså informasjon som underbygger at aksjonæren har rett til redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt. Adgangen vil således i praksis hovedsakelig gjelde ved utdeling av utbytte til utenlandsk morselskap eller annen aksjonær med vesentlig eierandel. Ved utdeling av utbytte uten å besitte den nødvendige dokumentasjonen, vil utdelende selskap være solidarisk ansvarlig dersom det er anvendt en feilaktig kildeskattesats. Solidaransvar vil imidlertid som utgangspunkt unngås gjennom å innhente ovennevnte dokumentasjon forut for utdeling. 

For aksjer registrert i VPS, må imidlertid dokumentasjon innhentes og oversendes forvalter eller kontofører investor forut for utdeling for at aksjene (på ny) skal kunne registres på VPS-konto med redusert kildeskattesats.   

Ta kontakt med din skatterådgiver

Om du er et norsk selskap med utenlandske aksjonærer eller utenlandsk aksjonær som eier aksjer i norsk selskap, kan det være hensiktsmessig å oppsøke bistand fra en skatterådgiver for å få en nærmere redegjørelse for de nye kravene for å sikre at utdelende selskap oppfyller sine forpliktelser, eller at utenlandsk aksjonær oppnår redusert kildeskattesats gjennom fremskaffelse av nødvendig dokumentasjon og eventuelt innsendelse av søknad til SFU.  Husk også på femårsfristen for å søke refusjon dersom du er aksjonær bosatt i utlandet og har lidd urettmessig kildeskatt på utbytte fra norsk selskap.

For øvrig vises til vårt engelske blogginnlegg for mer utfyllende informasjon om de nye vilkårene for å kunne benytte redusert kildeskattesats.

Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Kim har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2008, og er nå fast advokat/direktør tilknyttet bedriftsskattegruppen. Kims kjernekompetanse er finansiell sektor, hvor han særlig bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskap, finansforetak og andre FS-aktører i spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og regulatoriske forhold. Kim er co-ansvarlig for FS Tax-gruppen i Oslo. 

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen