<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

1. januar 2018 - Nye krav for utdeling av utbytte med redusert eller ingen kildeskatt

kim-fosshaug.jpg ‹ Tilbake til artikler

kim-fosshaug.jpg

Den 1. januar 2018 innføres nye dokumentasjonskrav for at det utdelende selskap skal kunne benytte en lavere kildeskattesats enn 25 % ved utdeling av utbytte til utenlandsk aksjonær.

Kravene innebærer at den utenlandske aksjonæren må fremskaffe nærmere bestemt dokumentasjon og oversende denne til utdelende selskap forut for utbytteutdelingen. Ved aksjer registrert i VPS må dokumentasjon sendes til forvalter (nominee konto) eller kontofører investor (direkte registrert konto).  

Kravene til dokumentasjon

I kort trekk må følgende dokumentasjon fremskaffes og oversendes:

  • En egenerklæring på at mottaker er reell rettighetshaver av utbytte.
  • Dersom redusert kildeskattesats som følge av skatteavtale ønskes benyttet; en bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens hjemland som eksplisitt bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende i vedkommende land i henhold til skatteavtalen mellom Norge og vedkommende land.
  • Dersom fritaksmetoden og nullsats ønskes benyttet; en bostedsbekreftelse som bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende innenfor EØS.
  • En godkjent refusjonssøknad som bekrefter at kildeskatt har blitt refundert for tidligere år, eventuelt annen type godkjenning fra norske skattemyndigheter på at redusert kildeskattesats kan benyttes, f.eks. bindende forhåndsuttalelse (BFU).
  • En egenerklæring fra aksjonæren som bekrefter at forholdene som begrunnet redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt ikke har endret seg siden forrige godkjente refusjonssøknad eller annen type godkjennelse ble gitt fra norske skattemyndigheter.

Både egenerklæringen over de faktiske forhold og bostedsbekreftelsen må fornyes hvert tredje år.

Søknad til SFU om redusert sats eller fritak fra kildeskatt

Utenlandske aksjonærer som ikke tidligere har søkt om refusjon av kildeskatt eller mottatt annen type godkjenning fra norske skattemyndigheter på at aksjonæren har rett til redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt, må søke sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) forut for utdeling. SFU har i denne forbindelse utarbeidet et eget søknadsskjema. I søknadsskjemaet må aksjonæren gi informasjon om det søkes om redusert kildeskattesats under skatteavtale eller fritaksmetoden, samt gi utfyllende informasjon om selskapet, herunder om ansvarsform og substans dersom det søkes om fritak under fritaksmetoden. Aksjonærens skattemessig bosted må også bekreftes gjennom at skattemyndighetene i aksjonærens hjemland avgir sin bekreftelse på skjemaet. Merk at det ikke foreligger formkrav til søknaden og at det dermed ikke er krav til å benytte skjema fra SFU.

Utdeling uten å tilfredsstille dokumentasjonskravene - ikke fritak for ansvar

Ifølge prinsipputtalelse fra SKD den 26. oktober 2017 om rekkevidden av de nye dokumentasjonskravene, så vil utdelende selskap fortsatt i enkelte tilfeller fortsatt kunne benytte redusert kildeskattesats uten å ha ovennevnte dokumentasjon i hende på utdelingstidspunktet. Forutsetningen er at utdelende selskap, som i dag, har positiv kunnskap om den utenlandske aksjonærens identifikasjon og skattestatus, altså informasjon som underbygger at aksjonæren har rett til redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt. Adgangen vil således i praksis hovedsakelig gjelde ved utdeling av utbytte til utenlandsk morselskap eller annen aksjonær med vesentlig eierandel. Ved utdeling av utbytte uten å besitte den nødvendige dokumentasjonen, vil utdelende selskap være solidarisk ansvarlig dersom det er anvendt en feilaktig kildeskattesats. Solidaransvar vil imidlertid som utgangspunkt unngås gjennom å innhente ovennevnte dokumentasjon forut for utdeling. 

For aksjer registrert i VPS, må imidlertid dokumentasjon innhentes og oversendes forvalter eller kontofører investor forut for utdeling for at aksjene (på ny) skal kunne registres på VPS-konto med redusert kildeskattesats.   

Ta kontakt med din skatterådgiver

Om du er et norsk selskap med utenlandske aksjonærer eller utenlandsk aksjonær som eier aksjer i norsk selskap, kan det være hensiktsmessig å oppsøke bistand fra en skatterådgiver for å få en nærmere redegjørelse for de nye kravene for å sikre at utdelende selskap oppfyller sine forpliktelser, eller at utenlandsk aksjonær oppnår redusert kildeskattesats gjennom fremskaffelse av nødvendig dokumentasjon og eventuelt innsendelse av søknad til SFU.  Husk også på femårsfristen for å søke refusjon dersom du er aksjonær bosatt i utlandet og har lidd urettmessig kildeskatt på utbytte fra norsk selskap.

For øvrig vises til vårt engelske blogginnlegg for mer utfyllende informasjon om de nye vilkårene for å kunne benytte redusert kildeskattesats.

Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Jeg heter Kim Fosshaug og har vært ansatt i Advokatfirmaet PwC siden 2008. Jeg arbeider som fast advokat tilknyttet bedriftsskattegruppen, og kjernekompetansen min består blant annet av internasjonal beskatning og beskatning av finansielle instrumenter. Jeg bistår særlig nasjonale og internasjonale investeringsselskaper, finansieringsforetak og andre FS-relaterte enheter i spørsmål knyttet til internasjonal beskatning, regulatorisk jus knyttet til FS-sektoren, samt EU/ EØS-rettslige spørsmål.

Jeg bistår også generelt i saker som vedrører både nasjonal og internasjonal beskatning og selskapsrett, herunder restruktureringer, korrespondanse med ligningsmyndigheter og andre myndigheter, og ligningstekniske spørsmål .

My name is Kim Fosshaug and I have been working at PwC Tax & Legal Services since 2008.

I work as a lawyer in the Corporate tax group, and my core competence includes international taxation and taxation of financial instruments.

In particular, I assist domestic and international investment companies and other FS-related entities in issues related to international taxation, regulatory law related to the FS sector, as well as tax treaty and EU/ EEA legal issues.

I also assist on general tax issues that relate to both national and international taxation and corporate law, including but not limited to cross border and domestic restructurings, correspondence with the tax authorities and other authorities, and other technical questions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen