<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

14 ting vi venter oss i revidert nasjonalbudsjett- og 4 ting vi ikke tror kommer

TLS gruppebilde ‹ Tilbake til artikler

TLS gruppebilde

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges frem tirsdag 15. mai klokken 10.00. Selv om fasiten først kommer om noen dager, har vi tillatt oss å spekulere i hva vi kan forvente av nyheter på skatt og avgift. Her er 14 ting vi venter oss i RNB, og 4 ting vi ikke tror kommer.

Psssst: Allerede fra kl 12.00, tirsdag 15. mai, kan du følge vår livestream med ferske nyheter og analyser på skatte- og avgiftsområdet. Livestreamen følger du her!

1. Avgift på brus og andre alkoholfrie drikkevarer - kommer kanskje

Mange aktører har tatt til orde for fjerning av avgift på drikke som ikke er tilsatt sukker. Denne avgiften la på seg ca 50% i forbindelse med Statsbudsjettet 2018, og det ble ikke skilt mellom sukkerholdige og sukkerfrie varianter. KrF’s finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad gir i VG 5. mai uttrykk for at “Kristelig Folkeparti vil i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett kreve en utredning for å endre sukkeravgiften på drikkevarer”. Vi tror at Regjeringen kan komme til å foreslå noe opprydding i årets RNB.

2. Reduksjon av grensen på 350 kroner ved import - kommer ikke

Import av varer under kr 350 medfører ikke mva eller andre avgifter ved import til Norge. Mange aktører innen netthandel merker en enorm handelslekkasje. Den økte sukkeravgiften har også ført til import av sjokolade og lettbrus.  

I slutten av april svarte Finansministeren på et lovforslag fra flere stortingsrepresentanter fra KrF. Ministeren la vekt på en effektiv handel i lavprissegmentet og ønsket ikke å redusere denne import grensen. I et brev til Stortinget 7. mai ga Finansministeren uttrykk for at: “En avvikling av 350-kronersfritaket forutsetter grundige utredninger. Det er ikke realistisk å avvikle grensen fra 2019”. Det er derfor ikke grunn for norske nettbutikker å forvente en endring som følge av RNB.

3. Digitale tidskrifter - kommer kanskje

Mediemangfoldsutvalget har i sin utredning NOU 2017: 7 foreslått at dagens fritak for for merverdiavgift for elektroniske nyhetsmedier må utvides til å gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. I budsjettavtalen for 2018 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har man sluttet seg til følgende forslag: “Stortinget ber regjeringen utrede utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk, herunder betydningen for uavhengige journalister, og legge dette frem i RNB 2018”. Vi tror derfor at mediebransjen kan vente seg en redusert mva kostnad i RNB.

4. Aksjesparekonto - kommer

Regjeringen vil foreslå å endre overgangsregelen til ordningen med aksjesparekonto. Endringen er at negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto etter overgangsregelen, skal skattlegges i forbindelse med overføringen.

Det er varslet at Regjeringen vil legge frem forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Under forutsetning at endringen vedtas i Stortinget, vil den få virkning fra 26. april 2018. (pressemelding 26. april).

5. Inntaksverdi på aksjer som tas  inn i norsk beskatningsområde - kommer kanskje

Som utgangspunkt skal inntaksverdi på aksjer som tas inn i norsk beskatningsområde settes til historisk kost. Finansdepartementet har slått dette fast i en uttalelse av 13. mai 2003 og synspunktet fremkommer av Skatte-ABC 2017 på side 35. Den observante og trofaste leser av tidligere utgaver av Lignings-ABC vil imidlertid legge merke til at skatteetaten i en årrekke har presentert ligningspraksis slik at virkelig verdi skal legges til grunn som inntaksverdi på aksjene. Vi kjenner også til vedtak i konkrete saker hvor virkelig verdi er lagt til grunn.

Vi har fått opplyst at endringen av omtalen i siste utgave av Skatte-ABC er tilsiktet ettersom skattemyndighetene nå mener at det ikke er rettslig grunnlag for å legge til grunn virkelig verdi. Finansdepartementet jobber imidlertid med saken og det er ventet en lovendring som innfører et prinsipp om virkelig verdi som inntaksverdi på aksjer, og spørsmålet er om dette kommer i neste uke.

6. Rentebegrensning - kommer kanskje

Innføringen av nye rentebegrensningsregler ble utsatt og kom ikke som forventet i statsbudsjettet for 2018. Finansdepartementet har signalisert at det kom såpass mange gode og viktige innspill i høringsrunden at de trengte mer tid til å bearbeide forslaget, samt at de så behovet for å gi næringslivet noe mer tid til å forberede seg. Vi forventer at det minimum kommer en omtale av status på arbeidet med endringer, evt separat proposisjon så man rekker behandling inneværende sesjon og forutsigbarhet mht virkning fra 1.1.2019.

7. Lovfestet omgåelsesregel - kommer kanskje

Professor Zimmer leverte sitt forslag til lovfestet gjennomskjæringsnorm i mars 2016. I statsbudsjettet for 2018 varslet Regjeringen at det ville følge opp forslaget i 2018.

Vi forventer at det minimum kommer en omtale av status for arbeidet. En lovfestet omgåelsesregel er en del av skatteforliket. Substansielle innspill i høringsrunden kan medføre at arbeidet med et konkret lovforslag kan trekke noe ut. Vi anser det som usikkert om det kommer noe konkret lovforslag i RNB 2018.

8. Eiendomsskatt - kommer kanskje

Opphevelsen av den såkalte “maskinskatten” var den største nyheten på skatteområdet i statsbudsjettet for 2018. Det kan komme eventuelle detalj-justeringer knyttet til opphevelsen i RNB.

Det har også vært mye snakk om å redusere maksimal eiendomsskattesats for boliger og fritidsboliger med minimum 2 promille, samt å innføre et tak i verdsettelsen av boliger og fritidsboliger (Jeløyaerklæringen). Vi tror at dette neppe kommer allerede i RNB 2018, men sannsynligvis i statsbudsjettet for 2019.

9. Hjemmehørendebegrepet - kommer kanskje

Endringer i de norske reglene for når et selskap anses skattemessig hjemmehørende i Norge har vært på blokka lenge. Vi trodde høringsnotatet fra mars 2017 ville bli fulgt opp i statsbudsjettet for 2018. Ettersom det ikke skjedde kan det være aktuelt for RNB.

10. SkatteFUNN-ordningen - kommer kanskje

Stortinget har bedt Regjeringen om å gjennomgå SkatteFUNN-ordningen. “Evalueringen skal vurdere en endring av dagens praktisering av regelverket, en fjerning av kravet til statlig styrerepresentant, en ny ordning tilpasset EØS-regelverk eller om kravet til statlig styrerepresentant kan oppfylles enklere.” (Hentet fra forliksavtalen knyttet til revidert nasjonalbudsjett våren 2017.) Det kom ingen oppfølging i statsbudsjettet for 2018. Det bør i det minste komme en omtale av status for arbeidet i RNB.

11. Endring av konsernbidragsreglene - kommer kanskje

En joker som kan komme inn fra sidelinjen er forslag til endringer av konsernbidragsreglene. Staten har hatt flere prosesser, inkludert saker for EFTA-domstolen.

12. Oppfølging av delingsøkonomiutvalget - kommer kanskje

Et tema som delvis er fulgt opp etter statsbudsjettet for 2018 er manglende samsvar mellom kart og terreng i regelverket knyttet til den såkalte “delingsøkonomien” . Her er det “ikke lett å gjøre rett”. Den 20. mars ble det sendt ut et høringsforslag om rapporteringsplikt for delingsplattformer. Høringsfristen utløper 1. Juni. Hvorvidt det kommer ytterligere oppfølging av delingsøkonomiutvalget i RNB vet vi ikke, men vi anser det ikke så veldig sannsynlig.

13. Googleskatten - kommer ikke

Den mye omtalte “Google-skatten” ser ikke ut til å bli en realitet, verken i EU eller i Norge. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har ikke fått gjennomslag for sitt forslag om å utrede “Google-skatten”. Finanskomiteen avga sin innstilling i saken tirsdag denne uken. Rødt støtter forslaget fra MDG, men de øvrige partiene er enige om å be Regjeringen styrke arbeidet med å skattlegge multinasjonale selskaper med liten fysisk tilstedeværelse, i samarbeid med OECD og G20.

14. Finansskatten - kommer ikke

Ettersom Finansdepartementet allerede har foreslått å tette hullet i Finansskatten venter vi ikke ytterligere endringsforslag nå. Den opprinnelige bestillingen i budsjettforliket for 2017 var å utrede en annen type finansskatt enn det som er dagens ordning. Vi tror imidlertid ikke at tiden er moden for et slikt forslag og tviler på at vi ser noe til dette i årets RNB.

15. Skattemessig innbetalt kapital - kommer ikke

Vi har tidligere spekulert i potensielle endringer av reglene om skattemessig innbetalt kapital. Det er

imidlertid en stund siden dette var et “hot topic” og vi forventer ikke at det dukker opp i årets RNB.

16. Kildeskatt på renter og royalty - kommer kanskje

Kildeskatt på renter og royalty er en annen gjenganger som vi venter og venter på. Scheelutvalget foreslo allerede i 2014 å innføre kildeskatt på renter og royalty. I den oppfølgende meldingen om skattereformen ga Regjeringen uttrykk for at den ville arbeide med et høringsforslag.  Nå viser datoen mai 2018 og vi venter fortsatt. Skal årets RNB gi en løypemelding ?

17. NOKUS-reglene - kommer kanskje

For å være litt “ville og gale” slenger vi inn NOKUS-reglene som en outsider i årets RNB. Det er lenge siden disse har blitt endret og som et ledd i fokuset på lavskatteland ser vi ikke bort fra at det kan komme forslag til endringer her. (Om årets RNB er rette fora er et annet spørsmål.)

18. Kildeskatteordning for utenlandske bedrifter - kommer kanskje

Regjeringen sendte i april 2017 ut en høring om en egen rapporteringsordning for lønn til utenlandske ansatte. Ordningen skulle kun gjelde for personer med lønn under visse terskelgrenser. Høringsfristen var 7. Juli 2017. Flere av høringssvarene var lunkne til forslaget. Ettersom ordningen ikke var omhandlet i statsbudsjettet, er det ikke utenkelig at dette kommer opp nå. Virkningen vil uansett ikke være før tidligst 2019.

Hvilke endringer tror DU kommer på skatte- og avgiftsområdet?

Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor. Vi gjør opp status når fasiten kommer tirsdag 15. mai!

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem tirsdag 15. mai kl 10.00. Du kan holde deg oppdatert ved å

Spekulasjonene i denne artikkelen står for Marit Barth, Trine A. Lorentzen, Knut Ekern, Einar Riddervold, Per Kirknes, Yngvar Solheim, Liv Lundqvist og Torbjørn Stokke sin regning. Vi gleder oss til tirsdag!

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen