<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

9 ting du bør vite om «land-for-land-rapportering» for skatteformål

‹ Tilbake til artikler

eivind-falck-ytter

Norge innfører land-for-land-rapportering for skatteformål med virkning fra 2016.

Finansdepartementet sendte 2. desember 2015 utkast til regelverk på høring med høringsfrist 25. januar 2016. Høringsnotatet inneholder få overraskelser og følger modellovgivningen for implementering av land-for-land-rapportering i tiltak 13 i BEPS-prosjektet.

Her er 9 ting du bør vite om forslaget:

 1. Regelverket er aktuelt for de største norske konsern og for datterselskaper og faste driftssteder i Norge som er del av et internasjonalt konsern.

 2. Formålet med rapporteringen er å gi skattemyndighetene bedre grunnlag for å utarbeide risikoanalyser til bruk i sin kontrollvirksomhet.

 3. Rapporten skal inneholde aggregert informasjon om inntekt, skatt og forretningsvirksomhet pr. land, samt hovedaktivitet for alle selskaper og faste driftssteder i konsernet.

 4. Rapporteringen er foreslått gjennomført ved utfylling av et standardisert skjema. Det norske skjemaet skal bygge på malen inntatt i sluttrapporten til BEPS tiltak 13 bilag III.

 5. Det er det ultimate morselskapet i konsernet som er pliktig til å utarbeide og levere land-for-land-rapportering for hele konsernet. Det introduseres imidlertid en “sekundær rapporteringsplikt” som vil utvide kretsen av rapporteringspliktige vesentlig. Rapporteringen skal som hovedregel skje til myndighetene i morselskapets hjemstat. Rapporteringen skal utveksles automatisk mellom myndighetene i alle land hvor konsernet har selskaper eller fast driftssteder.

  Forslaget innebærer en “primær rapporteringsplikt” for morselskap som er hjemmehørende i Norge og som har foretak i utlandet. Både selskaper, andre innretninger og faste driftssteder vil være foretak i regelverkets forstand. Konsern som kun har virksomhet i Norge vil ikke omfattes av forslaget.

  Den “sekundære rapporteringsplikten” vil typisk omfatte norske foretak i internasjonale konsern der morselskapet pr. 31. desember 2017 ikke har plikt til å levere land-for-land-rapportering i sin hjemstat eller er hjemmehørende i en stat som ikke har inngått avtale om automatisk utveksling av land-for-land-rapportering med Norge.

 6. For å lette skattemyndighetenes kontroll med rapporteringsplikten er det foreslått en plikt for foretak til å varsle myndighetene om at foretaket er rapporteringspliktig. Departementet vil på et senere tidspunkt fastsette retningslinjer for varsling.

 7. Departementet erkjenner at rapporteringsplikten vil være byrdefull. I OECD-modellen foreslås det at rapporterings- og varslingsplikten ikke skal gjelde for konsern med en samlet omsetning under 750 millioner euro. I tråd med modellen er det foreslått en norsk grense på 6,5 milliarder kroner, basert på omregningskurs pr. januar 2015.

 8. Rapporten skal leveres innen 31. desember i året etter regnskapsåret. Første rapportering skal skje innen 31. desember 2017 for opplysninger om regnskapsåret 2016.

 9. Rapporten vil komme i tillegg til eksisterende regler om oppgave- og dokumentasjonsplikt (RF-1123 og transfer pricing dokumentasjon) for kontrollerte transaksjoner etter ligningsloven § 4-12/skatteforvaltningsloven § 8-11 og gjeldende regler for land-for-land-rapportering (LLR) for foretak innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog.
Eivind Faafeng Falck-Ytter

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen