<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Adgang til å utfisjonere eiendom for salg gjennom SPV også etter lovfestet omgåelsesnorm

bannerbildet finansbloggen ‹ Tilbake til artikler

Som vi tidligere har skrevet om på skattebloggen har Finansdepartementet fremmet forslag om en lovfestet omgåelsesnorm som skal erstatte den ulovfestede gjennomskjæringsnormen. Finanskomiteen har nå avgitt sine merknader til forslaget. Flertallets merknader innebærer at utfisjonering av fast eiendom til SPV med sikte på påfølgende aksjesalg heller ikke bør kunne være gjenstand for gjennomskjæring etter den lovfestede omgåelsesnormen. Forøvrig skal ikke Finanskomiteens merknader innebære noen vesentlige realitetsendringer. Den lovfestede omgåelsesnormen er foreslått trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2020. 

Nærmere om finanskomiteens merknader

En utfisjonering av fast eiendom med sikte på påfølgende aksjesalg skal i utgangspunktet ikke utløse beskatning, i motsetning til salg av fast eiendom direkte (innmatsalg). Basert på ConocoPhillips-dommen (rt. 2014 s. 227) skal en fisjon med sikte på påfølgende aksjesalg etter gjeldende rett likevel ikke være gjenstand for gjennomskjæring etter den ulovfestede gjennomskjæringsnormen. Dette har derfor blitt en svært vanlig måte å omsette fast eiendom på. 

Basert på tidligere forarbeid til ny lovfestet omgåelsesnorm var det i utgangspunktet klare indikasjoner på at slike transaksjonsrekker derimot ville bli gjenstand for gjennomskjæring etter den lovfestede omgåelsesnormen, som vi har skrevet om her. Dette utgangspunktet ble imidlertid korrigert av Finanskomiteen som ønsket å videreføre den praksis for utfisjonering av fast eiendom som ble etablert ved ConocoPhillips-dommen. Av Finanskomiteens merknader følger det i den forbindelse:  

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, viser til flere av instansenes innspill om at proposisjonen kan skape tvil om Høyesteretts avgjørelse i den såkalte ConocoPhillips III-dommen inntatt i Rt. 2014 s. 227, fortsatt er gjeldende rett.

Flertallet viser til at det i brev til Finansdepartementet er søkt å få en ytterligere klarlegging av departementets syn. I svaret viser departementet til at «den praksis som dommen etablerer for disse typetilfellene, ikke nødvendigvis bør endres».

Departementet mener at Høyesteretts begrunnelser i dommen er uheldige, men finner at det «ut i fra en mer spesifikk vurdering av sakskomplekset i dommen […] kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen».

Flertallet vil vise til departementets omtale av den nevnte dommen, og mener at det slik dommen er trukket inn i de generelle drøftelsene i proposisjonen, kan oppstå tvil omkring den rettstilstanden som Høyesteretts avgjørelse i saken etablerer.

Den praksis som er etablert for denne typen transaksjoner, er det etter flertallets syn ikke grunn til å endre. Flertallet legger med dette til grunn at rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i skatteloven.

Som det fremgår ovenfor foreslår flertallet i Finanskomiteen å opprettholde den praksis som er etablert for fisjon av fast eiendom med påfølgende aksjesalg ved ConocoPhillips-dommen. På dette grunnlag bør derfor salg av fast eiendom gjennom fisjon med påfølgende overdragelse av aksjer i SPV heller ikke bli gjenstand for gjennomskjæring etter den lovfestede omgåelsesnormen. Vi gjør imidlertid for ordens skyld oppmerksom på at Finanskomiteens merknader p.t. kun foreligger i “midlertidig versjon”. 

For en mer generell beskrivelse av forslag til lovfestet omgåelsesnorm viser vi til det blogginnlegget vi skrev når Finansdepartementet fremla sitt forslag.

Mats Hestad

Mats Hestad

Jeg heter Mats Hestad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider i hovedsak med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, og bistår i den forbindelse klienter med blant annet løpende skatterådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak i fase tre

Regjeringen har den 29. mai foreslått en rekke nye økonomiske tiltak som skal bidra til å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen