<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Adgangen til innleie av arbeidskraft begrenses fra 1. april

‹ Tilbake til artikler

Den 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte. Det mest brukte rettslige grunnlaget for å leie inn arbeidskraft, vil bli opphevet. De strengeste reglene vil gjelde for byggenæringen på østlandet, hvor det innføres et totalforbud. De nye begrensningene vil gjelde innleie fra vikarbyrå eller andre bemanningsforetak, og det innføres også en presisering som skal gjøre det enklere å skille mellom innleie og bruk av underleverandører.

Bakgrunnen for lovforslaget

Regjeringen har satt som mål å styrke bruken av hele, faste og direkte ansettelser i norsk næringsliv. Lovforslaget bygger på Fougner-utvalgets utredning om “Den norske modellen”. Det fremgår av forarbeider til loven at bruken av innleie fra bemanningsforetak øker, og at den har vært særlig høy i byggenæringen på østlandet. Begrensningene som nå innføres har til formål å begrense bruken av innleie fra bemanningsforetak.

Totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen på østlandet

Fra 1. april vil det innføres et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser til utføring av bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det åpnes ikke for unntak fra dette forbudet. Følgende er viktig å merke seg:

 • Det vil fortsatt være mulig for andre næringer å benytte seg av innleie fra bemanningsforetak. Eksempelvis vil ikke anleggsbransjen rammes av totalforbudet.
 • Det gjelder innleie til bygningsarbeid, slik dette står beskrevet i den nye forskriften. Det betyr at det ikke gjelder et totalforbud for innleie til andre typer arbeid.
 • Det vil ikke være adgang til å avtale unntak fra reglene om totalforbud ved å signere en tariffavtale. Denne adgangen har vært benyttet i stor utstrekning frem til nå.
 • Å sette ut oppdrag til underleverandører i form av tjenesteentrepriser vil fremdeles være tillatt. Det er viktig at dette reelt sett er en underleverandør, og ikke et innleieforhold.
 • Innleie fra såkalte produksjonsbedrifter er tillatt, dvs. selskaper som ikke har til formål å leie ut arbeidstakere. Merk at det det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig at selskapet også leverer en annen tjeneste, og at det må vurderes nærmere om produksjonsbedrifter reelt sett må anses som et bemanningsforetak.

Adgangen til innleie til arbeid av “midlertidig karakter” oppheves

Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak krever grunnlag i lov. Til nå er det vanligste grunnlaget for å leie inn ansatte vært til å utføre “arbeid av midlertidig karakter”. Det vil typisk være sesongvariasjoner, for å ta av “topper” og der det er nødvendig for en særskilt kompetanse på et prosjekt. Bakgrunnen for at adgangen fjernes, er blant annet at grunnlaget har vært benyttet i større utstrekning enn det loven har gitt adgang til. Det har for eksempel vært en utbredt misforståelse at prosjektarbeid alltid vil være arbeid av midlertidig karakter. Ved å fjerne muligheten for innleie ved arbeid av midlertidig karakter søker regjeringen å hindre misbruk og omgåelser. 

Det vil fremdeles være adgang til arbeidsinnleie

Selv om adgangen til innleie i sin helhet begrenses, er det kun for byggenæringen på Østlandet at det innføres et totalforbud. Det vil fremdeles være adgang til innleie til vikariater, dvs som vikar for en eller flere som er fraværende, og praksisarbeid i opplæringsøyemed. I tillegg innføres det en forskrift hvor det tillates innleie i to ulike situasjoner.

For det første tillates innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. Dette unntaket har vært kritisert, siden bruken av midlertidighet er høy i helsesektoren. Unntaket er likevel vurdert som nødvendig, for å sikre en nødvendig helseberedskap.

For det andre, gjøres det unntak ved innleie av spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt. Følgende momenter er sentrale i vurderingen av om innleie kan omfattes av unntaket:

 • Om det er en personbasert ytelse.
 • Om ytelsen er avhengig av personers kunnskaper, erfaring og ferdigheter.
 • Om leveransen forutsetter en viss grad av samhandling mellom leverandør og oppdragsgiver.
 • Om det dreier seg om leverandører av spesialisert kunnskap.
 • Hvorvidt næringen inngår i andre næringer som problemløsere og kunnskapsbærere.
 • Hvorvidt næringen består av eksperter innen en rekke fagområder, men har til felles at de sitter på en ekspertise som de tilbyr og selger som en tjeneste til sine kunder.
 • Hvorvidt rådgiverne bistår en rekke ulike aktører i tilnærmet like problemstillinger og har med dette en unik mulighet til å utnytte erfaringer fra ulike prosjekter på tvers av næringer og sektorer til å utvikle egen ekspertise.
 • Hvorvidt ekspertisen er høyt ettertraktet, men kan være krevende og lite lønnsomt å utvikle internt i én bedrift.

Om det dreier seg om et klart avgrenset prosjekt avgjøres på grunnlag av følgende momenter: 

 • Prosjektet må i sin art avvike fra virksomhetens ordinære drift.
 • Om behovet er varig eller midlertidig.
 • Om arbeidet har en klar arbeidsmessig avgrensning.
 • Om arbeidet har en naturlig avslutning.

Vilkåret om at prosjektet må avvike fra virksomheten ordinære drift, skal i følge forarbeidene ikke tolkes for strengt. Det kan være glidende overganger mellom en virksomhets ordinære drift og prosjekt som i art avviker fra den ordinære driften, uten at dette gjør innleien ulovlig. 

Det er heller ikke et hinder at selskapet allerede har ansatte med samme fagbakgrunn som den innleide. En bedrift som har IT-medarbeidere kan således leie inn IT-eksperter til klart avgrensede prosjekter, så fremt de øvrige vilkårene er oppfylt. Adgangen til innleie kan imidlertid ikke brukes til å ta arbeidstopper innenfor selskapets ordinære drift. 

Det vil fremdeles være adgang til å avtale unntak fra innleiebegrensningene for virksomheter som er bundet av tariffavtaler inngått med fagforeninger med innstillingsrett. Det vil i praksis være de store landsdekkende tariffavtalene. Fra og med 1. april, vil ansatte som har vært leid inn i mer enn tre år har krav på fast ansettelse i innleievirksomheten. Den samme tidsbegrensningen vil således gjelde der innleie skjer på grunnlag av tariff, som ved innleie på annet grunnlag.

Skille mellom tjenesteentreprise og innleie av arbeidstakere

Fra 1. april vil skillet mellom tjenesteentreprise og innleie av arbeidstakere tydeliggjøres i loven. I arbeidsretten er gjerne kjernen at det er realiteten som skal være avgjørende for hvilke regelsett som kommer til anvendelse. Hvis en tjenesteentreprise/underleverandørforhold i realiteten innebærer innleie av arbeidskraft, skal kontraktsforholdet regnes som innleie. Siden det har vært en utfordring at innleie har vært “klassifisert” som tjenesteentreprise, innføres det nå klarere regler for å skille kontraktstypene frahverandre. Det er noen nye momenter, mens de fleste følger av domstolspraksis.

I vurderingen av om en oppdragsavtale innebærer innleie av arbeidstakere skal det særlig legges vekt på: 

 • Hvem som utøver arbeidsledelsen,
 • Hvem som har ansvar for arbeidsresultatet

Selv om oppdragstaker utøver arbeidsledelsen og har ansvar for arbeidsresultatet, kan oppdragsavtalen likevel innebære innleie etter en helhetsvurdering, hvor blant annet følgende momenter er relevante: 

 • Om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft
 • Om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet
 • Om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver
 • Om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet
 • Oppgjørsmetode: fastpris tilsier entreprise, timepris tilsier innleie
 • Om det er oppdragsgivers eller oppdragstakers materialer og verktøy som benyttes under oppdraget 

Loven vil i stor grad lovfeste gjeldende rett, men momentet som gjelder om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet er nytt og representerer en innstramming.

Overgangsregler

De nye innstrammingene trer i kraft fra 1. april 2023, men det vil gjelde en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. Det betyr at opphevelsen av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter får virkning fra 1. juli 2023 for: 

 • Konkrete innleieavtaler som foreligger 1. april 2023.
 • Oppdragskontrakter som er inngått før 1. april 2023 under forutsetning at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før 1. april 2023. 

Tydeliggjøringen av skillet mellom tjenesteentreprise og innleie gis virkning fra 1. juli 2023 for oppdragskontrakter som er inngått før 1. april 2023.

For innleie til avløsning i jordbruksforetak, utsettes ikrafttreden for opphevelsen av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter inntil videre. 

Arbeids- og Inkluderingsdepartementet har meddelt partene i arbeidslivet at innføringen av nye innleieregler for arrangementer i kultursektoren vil utsettes. Særlig Spekter har tatt til ordet for at gjennomføringen av kulturarrangementer vil bli særlig utfordrende, med de nye begrensningene.  Bakgrunnen for utsettelsen er at departementet skal ha tid til å utrede spørsmålet på en tilstrekkelig måte, og for å unngå usikkerhet i en overgangsfase.

Vi bistår arbeidsgivere

Våre arbeidsrettsadvokater har bred erfaring med å bistå arbeidsgivere i hele spekteret av arbeidsrettslige problemstillinger. Vi rådgir selskaper i vurderingen av hvordan om hvordan de bør tilknytte seg arbeidskraft, og de rettslige rammene de må forholde seg til. Dette gjelder blant annet valg av tilknytningsform, herunder valget mellom fast og midlertidig ansettelser, innleie, tjenesteentreprise og selvstendig oppdragstakere. Vi bistår også virksomheter med gjennomgang og utforming av nødvendige avtaler i denne forbindelse.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Bjørn Eivind Strømman

Bjørn Eivind Strømman

Jeg heter Bjørn Eivind Strømman og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Mine kompetanseområder er arbeidsrett, compliance og tvisteløsning. Blogginnleggene jeg publiserer vil i all hovedsak knytte seg til nyheter og praktiske råd og tips innenfor disse temaene.

My name is Bjørn Eivind Strømman, and I work as an associate attorney in Advokatfirmaet PwC. My areas of expertise are labor law, compliance and dispute resolution. The blog posts I publish will mainly cover news updates and practical advice related to these topics.

Ingrid Fladberg Brucker

Ingrid Fladberg Brucker

Jeg heter Ingrid Fladberg Brucker, og er advokat og leder av faggruppen for Arbeidsliv i Advokatfirmaet PwC. Jeg har lang erfaring som arbeidsrettsadvokat, og bistår både norske og internasjonale klienter innen hele spekteret av arbeidsrettslige problemstillinger.

Kontakt meg gjerne dersom du har kommentarer eller spørsmål til det jeg skriver, eller ønsker en uforpliktende samtale.

My name is Ingrid Fladberg Brucker, and I am the Head of the employment team at PwC Oslo. I am specialised in employment law from University of Oslo, and have worked with a broad spectrum of employment law related issues for both national and international companies. Please do not hesitate to contact me if you have any questions or wish to discuss any employment related topics.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Offentlige anskaffelser - hva gjør du ved kjøp av forsikring?

Ved å gjennomføre en anskaffelse av forsikringstjenester i tråd med anskaffelsesregelverket, kan det offentlige oppnå høyere kvalitet til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bruk av Google Analytics er i strid med personvernforordningen

Onsdag 1. mars 2023 kunngjorde Datatilsynet varsel om vedtak i den såkalte Google Analytics-saken. Tilsynets foreløpige konklusjon er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CSDDD - EUs Åpenhetslov?

EU-kommisjonen vedtok februar 2022 sitt forslag til “due diligence”-direktivet for bærekraftig virksomhet. Direktivet er kjent som ...

Les artikkelen