<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Agent og kommisjonær-PE  – Et forhastet arbeid fra OECD?

Innlegg Julie_ESG.jpg ‹ Tilbake til artikler

Innlegg Julie_ESG.jpg

Mange konsern har organisert sin internasjonale salgsvirksomhet gjennom en agent- eller kommisjonærstruktur.

Les mer om endringer i skattereglene for slike strukturer her

Når disse endringene er innarbeidet i skatteavtalene, vil langt flere selskaper få skatteplikt til staten der agenten opererer. Et interessant spørsmål er hvordan et slikt agent-PE (Permanent Establishment eller fast driftssted) skal skattlegges. Vil det være noe mer å skattlegge enn det som allerede er beskattet hos agenten under gjeldende regelverk? Ettersom skatteplikt vil medføre betydelige forpliktelser som blant annet utarbeidelse av filialregnskap og selvangivelse, er det særdeles uheldig at OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ikke har tatt seg tid til å vurdere dette nærmere før de besluttet å utvide kretsen av skattepliktige.

Tilordning av inntekter og kostnader

OECD fastslår at inntekter og kostnader skal tilordnes et PE tilsvarende det som ville vært avtalt mellom uavhengige foretak under sammenlignbare omstendigheter. Ved fastsettelsen legger OECD opp til en to trinns analyse:

Trinn 1

Under trinn 1 anses PE som en funksjonelt separat enhet, løsrevet fra hovedkontoret. I denne forbindelsen må det analyseres hvilke funksjoner som er utøvd, eiendeler som er benyttet, og risiko som er båret av PE. Tilordning av risiko og eiendeler må foretas basert på hvilken enhet det er som utfører de vesentlige funksjonene (”significant people functions”).

Trinn 2

Under trinn to foretas det en sammenlignbarhetsanalyse. Det vil si at PEs aktivitet sammenlignes med aktivitet utført av uavhengige foretak. Resultatet til PE bør fastsettes ved anvendelse av en OECD anbefalt metode for internprising.

Særlig om tilordning av inntekter og kostnader til agent-PE

Agent-PE kan etableres ved at hovedselskapet har egne ansatte, eller har kontrahert med selskap (gjerne nærstående), som selger produktet på deres vegne i sitt marked.

Dersom det er en selvstendig agent som etablerer agent-PE, vil aktiviteten som denne agenten har utført for hovedselskapet, skattemessig anses som utført av PE. Disse funksjonene har imidlertid agenten allerede fått betalt for gjennom vederlaget fra hovedselskapet. På denne bakgrunn vil det i mange tilfeller ikke være grunnlag for ytterligere tilordning av overskudd enn det som allerede har blitt beskattet av salgsagenten. Dette synes også lagt til grunn i OECD arbeidspapirer «Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishment» av 4. juli 2016.

Situasjonen er imidlertid en annen dersom salgsagenten utfører funksjoner knyttet til risiko, og hvor risikoen etter avtalen er plassert hos hovedselskapet. I et slikt tilfelle er hovedselskapet, og ikke agenten, tilordnet vederlaget for risikoen. Anses et agent-PE som etablert, må følgelig inntekter og kostnader knyttet til risiko-funksjonen som etter gjeldende regelverk har vært skattlagt i hovedselskapets hjemstat, etter de nye reglene skattlegges i agent-staten. Det kan ikke utelukkes at det kan bli et overskudd å beskatte hos PE. Dette vil imidlertid bare være kompensasjon for den pådratte risiko, og vil neppe utgjøre de helt store skattemessige beløpene.

Dette kan belyses gjennom følgende eksempel

La oss si at salgsagenten har ansatt personell med kompetanse på vurdering av kredittrisiko, og at hovedmannen ikke har slik kompetanse. Videre at det er avtalt at salgsagenten skal foreta vurderinger av kredittverdighet hos kunder i forbindelse med inngåelse av avtaler, men at risikoen for dette skal bæres av hovedmannen.

Salgsagenten skal motta en kompensasjon på 10% (som er antatt markedsmessig) av det salget som salgsagenten genererer. Videre at markedsmessig kompensasjon for kredittrisikoen er 0,5% - og at det i det nevnte år ikke oppstår tap på kundefordringer.

I eksempelet er salgsagenten markedsmessig honorert for de utførte funksjoner. Salgsagenten er imidlertid ikke kompensert for kredittrisikoen ettersom denne avtalerettslig ligger hos hovedmannen. Funksjonene er imidlertid håndtert av salgsagenten, og ved fordeling av inntekter og kostnader mellom hovedkontoret og det faste driftssted vil denne risikoen da måtte tilordnes det faste driftssted. Tilordningen av inntektene må hensynta kompensasjon for denne risikoen.

Tilordningen av inntekter og kostnader til det faste driftssted vil da være som følger:

Salgsinntekter:                    1000

-Salgskommisjon:                100

-Varekostnad:                      900

+Kredittrisiko:                          5

Resultat:                                  5

Dersom kredittvurderingen i eksempelet hadde vært foretatt av ansatte ved hovedkontoret, ville det ikke vært noe positivt resultat for det faste driftssted.

Hva bør gjøres?

Som følge av de nye BEPS-reglene, må det forventes at skattemyndighetene vil påstå at en større del av hovedselskapets overskudd skal beskattes i staten der salgsaktivitet foregår ved hjelp av agent-kommisjonærmodeller.

Selskap som opererer på tvers av landegrensene gjennom en agentstruktur bør derfor forsikre seg om at dagens prisingsmodell er akseptabel. Det bør i forkant av ettersyn fra skattemyndighetene utarbeides dokumentasjon hvor man analyserer den aktiviteten som utføres av PE, og underbygge at tilordningen av inntekter og kostnader er på markedsmessige vilkår.

Det kan også vurderes å gå over fra en agentstruktur til en forhandlerstruktur. Konsekvensene av dette bør imidlertid utredes nærmere før omorganiseringen iverksettes.

Per Frode Sundby

Per Frode Sundby

Mitt navn er Per Frode Sundby, og jeg har jobbet som advokat hos PwC de ti siste årene. Før dette jobbet jeg nærmere seks år ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Min jobb er å bidra til å finne gode løsninger for klientene, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning og internprising.

Skattereglene er i stadig endring og selskapenes aktivitet blir stadig mer internasjonal og kompleks. Selskapenes aktivitet i utlandet leder til at skattereglene i Norge så vel som i utlandet må håndteres. Vi i PwC har god kompentanse på dette området. Vi har kontorer i de fleste land og et nettverk av rådgivere som kan bidra med spesialkompetanse når dette trengs.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen